Државен архив на Република Македонија - Одделение Скопје

  • Drzaven Arhiv na Republika Makedonija - Oddelenie Skopje
  • State Archive of the Republic of Macedonia - Department Skopje

Address

Drzaven Arhiv na Republika Makedonija - Oddelenie Skopje
Moskovska 1
Skopje
1000
North Macedonia

Phone

+389 2 3076-461
+389 2 3076-462
+389 2 3076-463

History

According the decision, adopted by People’s Committee of the City of Skopje in 1952, the State Archive was established with jurisdiction over the territory of the City of Skopje and the Skopje District. The original title of the archive: Historical District Archive - Skopje was changed to the title Historical Archive - Skopje at the end of 1953. Since 1974 it functioned as the Archive of Skopje - Skopje. In 1990, it was transformed into a Regional Department representing an organisational unit of the central administrative organization of the State Archive of Macedonia. Since 2000, the Regional Department - Skopje has operated as the State Archive of the Republic of Macedonia - Department Skopje, without any change to its territorial jurisdiction.

Со решение на Народниот одбор на град Скопје во 1952 година е основана на Државна Архива со надлежност на територијата на град Скопје и скопската околија. Првобитниот назив Околиски историски архив - Скопје, којшто го носи установата од крајот на 1953 година, е променет во Историски архив - Скопје. Од 1974 година функционира како Архив на Скопје - Скопје, а од 1990 година е трансформиран во Подрачно одделение, како организациона единица на Архив на Македонија. Од 2000 година Подрачното одделение - Скопје продолжува да работи како Државен архив на Република Македонија - Одделение Скопје, без промена во територијалната надлежност.

Mandates/Sources of Authority

The territorial jurisdiction of the Department Skopje covers City of Skopje and its surroundings: Gazi Baba, Gjorče Petrov, Karpoš, Centar, Kisela Voda, Aerodrom, Butel, Čair, Šuto Orizari, Aračinovo, Studenčani, Zelenikovo, Petrovec, Ilinden, Sopiše, Saraj and Čučer - Sandevo.

Територијалната надлежност на Одделението Скопје ги опфаќа Скопје и неговата околина: Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Центар, Кисела Вода, Аеродром, Бутел, Чаир, Шуто Оризари, Арачиново, Студеничани, Зелениково, Петровец, Илинден, Сопиште, Сарај и Чучер-Сандево.

Archival and Other Holdings

The State Archive of the Republic of Macedonia – Department Skopje holds 761 fonds and 10 collections or 2,575 square metres of archival material, 205 microfilm reels with 164,789 photo micro-graphs and 7,097 micro-fiches with 88,653 photos.

Most of the archival material is in Macedonian. There is also material in other languages, such as Serbian and Bulgarian. The oldest document is the letter from the Metropolitan Neophyte to the President of the Jewish Community, Eliezer Navarro, about the establishment of the Red Cross on 8 December 1915.

The most significant fonds are:

• Leadership of the Municipality of the City of Skopje (1918–1941) (1918-1941) [Градско поглаварство на Општината на град Скопје“ (1918-1941)]

• People's Liberation and Boards of the City of Skopje (1944-1953) [Народноослободителни и народни одбори на град Скопје (1944-1953)]

• Educational, cultural and scientific institutions (1919-1980) [Просветни, културни и научни институции ( 1919-1980)]

• Industrial and commercial enterprises (1919–1990) [Трговски и производствени претпријатија (1919-1990)]

• Fonds: Orthodox Church- parishes, churches and monasteries and the Islamic Religious Community - Vakuuf administrations, attorneys and imams (1919-1946) [Фондовите на Православната црква—парохии, цркви и манастири и Фондовите на Исламската верска заедница—вакавски управи, поверенства и имамати (1919-1946)]

• Delegate of the Commissariat for Jewish Questions and Skopje Jewish Community (1915–1947) [Делегат на комесарството за еврејските прашања и Скопска еврејска општина - Скопје (1915-1947)]

Archival collection

• A collection of 30,000 photographs of Skopje and its surroundings (1828–1983)[Збирка од 30.000 фотографии за Скопје и неговата околина (1828-1983)]

The Department Skopje has a microfilm laboratory for recording 35 mm film and micro-fiches.

It also keeps 26,963 library units.

Државниот архив на Република Македонија - Одделение Скопје поседува 761 архивски фондови и 10 збирки или 2 575 метри должински, 205 микроленти со 164 789 микроснимки и 7 097 микрофиши со 88 653 снимки.

Поголем дел од архивскиот материјал е пишуван на македонски јазик. Има материјал и на фруги јазици, како на пример на дел на српски и на бугарски јазик. Најстариот сочуван документ е писмото испратено од митрополитот Неофит, до претседателот на еврејската општина Елиезер Наваро, за формирање на Црвениот крст од 8 декември 1915 година.

Меѓу позначајните фондови се:

• Градско поглаварство на Општината на град Скопје (1918-1941 година)

• Народноослободителни и народни одбори на град Скопје (1944-1953)

• Просветни, културни и научни институции ( 1919-1980)

• Трговски и производствени претпријатија (1919-1990)

• Фондовите на Православната црква—парохии, црквите и манастири и Фондовите на Исламската верска заедница—вакавски управи, поверенства и имамати (1919-1946)

• Делегат на комесарството за еврејските прашања и Скопска еврејска општина - Скопје (1915-1947)

Архивска збирка:

• Збирка од 30.000 фотографии за Скопје и неговата околина (1828-1983)

Одделението Скопје има микрофилмска лабораторија со апаратура за снимање на 35- милиметарски филм и микрофиши.

Библиотеката на Одделението Скопје располага со 26.963 библиотечни единици.

Finding Aids, Guides, and Publication

Guide to the fonds of the State Archive of the Republic of Macedonia (Skopje: State Archive of the Republic of Macedonia, 2016)

Водич на Државен архив на РМ (Скопје: Државен архив на РМ, 2016)

Opening Times

Monday to Friday from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. except during the national holidays.

Работно време: 8:30-16:30 часот, освен за државни празници.

The reading room at the Department Skopje has 10 available seats for the researchers.

Читалната располага со 10 места.

Reproduction Services

A photocopier is available.

За потребите на корисниците може да се изврши ксерографирање.

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.