Државен Архив на Република Македонија—Oдделение Штип

 • Drzaven arhiv na Republika Makedonija—Oddelenie Štip
 • State Archive of the Republic of Macedonia—Department Štip

History

According to the Decision from July 1st, 1956, issued by the People’s Committee of the Štip district, the Archive in Štip was founded. Later, followed by the founder's Decision issued on August 24th, 1963, the Archive was renamed into Historical Archive—Štip. With the Law on archive material ("Official Gazette of SRM", no. 36/90), the Historical Archive—Štip was transformed into a regional department, representing an organizational unit of the State Archive of the Republic of Macedonia. Since 2001, it functions as a Department of the State Archive of the Republic of Macedonia. It holds competence over the following municipalities: Štip, Karabinci, Sveti Nikole, Lozovo, Probištip, Kočani, Češinovo-Obleševo, Zrnovci, Vinica, Delčevo, Makedonska Kamenica, Radoviš and Konče, with a total of 275 holders of the archival material.

Со Решение од 11 јули 1956 година од страна на Народниот одбор на Штипската околија е основан архивот во Штип. Подоцна, со Решение на основачот од 24 август 1963 година, архивот е преименуван во Историски архив—Штип. Со Законот за архивска граѓа („Сл.весник на СРМ“ бр.36/90), архивот е трансформиран во подрачно одделение, како организациона единица на Архив на Македонија. Од 2001 година, работи како Одделение на Државниот архив на Република Македонија. Има надлежност во следниве општини: Штип, Карбинци, Свети Николе, Лозово, Пробиштип, Кочани, Чешиново-Облешево, Зрновци, Виница, Делчево, Македонска Каменица, Радовиш и Конче и 275 иматели на архивски материјал.

Archival and Other Holdings

The Department Štip holds 647 record groups and 25 archival collections dating from the pre-war period, the period of the Second World War and the postwar period. The records include material for socio-political organizations of the postwar period, commercial organizations, associations, schools of the pre-war and postwar period, record groups of class and social organizations, church funds, religious courts, records from the People’s Liberation War, family and individual funds and other archival collections. The record groups and archival collections are housed in 8, 520 archive boxes or 600 square meters. From a total of 647 record groups, 180 are described, 367 are classified, 30 are partially classified and 70 are not classified yet. The Department Štip holds 25 archival collections, 307 microfilm reels, 272, 735 micro-graphs and 8, 868 micro fiches.

Chronologically the oldest documents placed in the Department Štip originate from 1895, as well as the records from the early XX century. However, but the central part of the records is represented by the archival material produced after 1944.

Major funds available to the Department Štip are:

 • The National Liberation and People's Committees—regional, district, urban, municipal and local (1944-1960) [Фондовите за народноослободителните и народните одбори - областен, околиски, градски, општински и месни (1944-1960)]

 • The Judicial Funds (1920-1990) [Судски фондови (1920-1990)]

 • Fund National Theatre—Štip (1923-1973) [Народен театар— Штип (1923-1973)]

 • Funds on political organizations, associations and societies (1944-1990) [Фондови за политичките организации, здруженија и друштва (1944-1990)]

 • Grammar School Štip [“Реална гимназија - Штип” (1923-1940)] and the and record groups of primary and secondary schools

 • The Fund of the Orthodox Church (1918-1948)—Episcopal regencies, parishes, churches and monasteries [Православната црква (1918-1948)—архиерејски намесништва, парохии, цркви и манастири] and

 • The Fund of the Islamic Religious Community (1921-1946)—the Muftiates of Štip, Kočani and Radoviš [Исламска верска заедница (1921-1946)—муфтиствата во Штип, Кочани и Радовиш].

Significant family funds are:

 • Balvanlievi (1894-1957) [Балванлиеви (1894-1957)]

 • Karagjozovi (1918-1924) [Караѓозови (1918-1924)] and

 • Hadji Kimovi (1900-1940) [Хаџи Кимови (1900-1940)].

The collections holdings at the Department Štip, supported by photographs, are consisted of biographies and memoirs of the participants in the National Liberation Movement from Štip (1939-1945).

Одделението Штип располага со вкупно 647 архивски фондови и 25 збирки од предвоениот период, времето на НОВ и повоениот период. Фондовите содржат граѓа за општествено-политички организации од повоениот период, стопански организации, здруженија, установи, сојузи, школски фондови од предвоениот и повоениот период, црковни фондови, верски судови, спортски друштва, материјали за првоборци, семејни и лични фондови и збирки. Фондовите и збирките се сместени во 8.520 архивски кутии или 600 м². Од вкупно 647 фондови, 180 се обработени, 367 средени, 30 се делумно средени и 70 се несредени фондови. Одделението Штип располага со 25 збирки, 307 микрофилмски ленти, 272.735 микроснимки: 272.735 и 8.868 микрофиши.

Хронолошки, најстарите документи во фондовите и збирките во Одделение Штип потекнуваат од 1895 година, како и архивски материјал од почетокот на 20 век. Сепак, централниот дел на архивската граѓа го претставува материјалот создаден по 1944 година.

Позначајни фондови со кои располага ова Одделението Штип се:

• Фондови за народноослободителните и народните одбори—областен, околиски, градски, општински и месни (1944-1960)

• Судски фондови (1920-1990)

• Народен театар - Штип (1923-1973)

• Фондови за политички организации, здруженија и друштва (1944-1990)

• Фонд “Реална гимназија - Штип” (1923-1940) и Фондови за средните и основните училишта

• Православна црква (1918-1948)—архиерејски намесништва, парохии, цркви и манастири и

• Исламска верска заедница (1921-1946)—муфтиствата во Штип, Кочани и Радовиш.

Позначајни семејни фондови се:

• Балванлиеви (1894-1957)

• Караѓозови (1918-1924) и

• Хаџи Кимови (1900-1940).

Збирките се составени од биографии и мемоари на учесниците во НОБ од Штип, поткрепени со фотографии (1939-1945).

Finding Aids, Guides, and Publication

Guide through the holding funds of the State Archive of the Republic of Macedonia (Skopje: State Archive of the Republic of Macedonia, 2016)

Водич (Скопје: Државен Архив на Република Македонија, 2016)

Штипските Евреи, Зборник на трудови и сеќавања, ученички творби од Фондацијата „11 март 1943“ - Штип (Скопје: Еврејска заедница на РМ, 1999)(Jews from Štip, Collection of works and testimonies, students creations from the Foundation: “March 11th“ - Štip (Skopje: Jewish Community of the Republic of Macedonia, 1999).

Opening Times

The reading room at the Department Štip is open every working day from 8.30 am to 16:30 pm, except during the national holidays.

Читалната работи со корисници секој работен ден од 8:30 -16:30 часот, освен за државни празници.

Reproduction Services

Xerography of the archive material at the Department Štip is available to the researchers.

На истражувачите може да им бидат изработени ксерокс-копии од архивскиот материјал што го поседува Одделението Штип.