Државен Архив на Република Македонија—Oдделение Штип

 • Drzaven arhiv na Republika Makedonija—Oddelenie Štip
 • State Archive of the Republic of Macedonia—Department Štip

Address

State Archive of the Republic of Macedonia—Department Štip
Sane Georgiev 25
Štip
2000
North Macedonia

Phone

+ 389 032 / 391-337

Fax

+ 389 032 / 391-337

History

According to the decision 1 July 1956, issued by the People’s Committee of the Štip district, the Archive in Štip was founded. Following the founder's decision issued on 24 August 1963, the Archive was renamed as the Historical Archive—Štip. With the Law on archive material ("Official Gazette of SRM", no. 36/90), the Historical Archive—Štip was transformed into a regional department, representing an organisational unit of the State Archive of the Republic of Macedonia. Since 2001, it has functioned as a Department of the State Archive of the Republic of Macedonia.

Со Решение од 11 јули 1956 година од страна на Народниот одбор на Штипската околија е основан архивот во Штип. Подоцна, со Решение на основачот од 24 август 1963 година, архивот е преименуван во Историски архив—Штип. Со Законот за архивска граѓа („Сл.весник на СРМ“ бр.36/90), архивот е трансформиран во подрачно одделение, како организациона единица на Архив на Македонија. Од 2001 година, работи како Одделение на Државниот архив на Република Македонија.

Mandates/Sources of Authority

Its territorial jurisdiction covers the following municipalities: Štip, Karabinci, Sveti Nikole, Lozovo, Probištip, Kočani, Češinovo-Obleševo, Zrnovci, Vinica, Delčevo, Makedonska Kamenica, Radoviš and Konče, with a total of 275 holders of the archival material.

Има надлежност во следниве општини: Штип, Карбинци, Свети Николе, Лозово, Пробиштип, Кочани, Чешиново-Облешево, Зрновци, Виница, Делчево, Македонска Каменица, Радовиш и Конче и 275 иматели на архивски материјал.

Archival and Other Holdings

The Department Štip holds 647 fonds and 25 archival collections dating from the pre-war period, the period of the Second World War and the post-war period. The records include material for socio-political organisations of the post-war period, commercial organisations, associations, schools of the pre- and post-war periods, record groups of class and social organisations, church funds, religious courts, records from the People’s Liberation War, family and individual fonds and other archival collections. The fonds and archival collections are housed in 8,520 archive boxes, which equates to 600 square meters. From a total of 647 record groups, 180 are described, 367 are classified, 30 are partially classified and 70 have not yet been classified. The Department Štip holds 25 archival collections, 307 microfilm reels, 272,735 micro-graphs and 8, 868 micro fiches.

Chronologically the oldest documents placed in the Department Štip originate from 1895, as well as the records from the early 20th century. However, but the majority of the records were produced after 1944.

Major fonds available to the Department Štip are:

 • The National Liberation and People's Committees—regional, district, urban, municipal and local (1944-1960) [Фондовите за народноослободителните и народните одбори - областен, околиски, градски, општински и месни (1944-1960)]

 • The Judicial Fonds (1920-1990) [Судски фондови (1920-1990)]

 • Fond National Theatre—Štip (1923-1973) [Народен театар— Штип (1923-1973)]

 • Fonds on political organisations, associations and societies (1944-1990) [Фондови за политичките организации, здруженија и друштва (1944-1990)]

 • Grammar School Štip [“Реална гимназија - Штип” (1923-1940)] and the and fonds of primary and secondary schools

 • The Fond of the Orthodox Church (1918-1948)—Episcopal regencies, parishes, churches and monasteries [Православната црква (1918-1948)—архиерејски намесништва, парохии, цркви и манастири] and

 • The Fond of the Islamic Religious Community (1921-1946)—the Muftiates of Štip, Kočani and Radoviš [Исламска верска заедница (1921-1946)—муфтиствата во Штип, Кочани и Радовиш].

Significant family fonds are:

 • Balvanlievi (1894-1957) [Балванлиеви (1894-1957)]

 • Karagjozovi (1918-1924) [Караѓозови (1918-1924)] and

 • Hadji Kimovi (1900-1940) [Хаџи Кимови (1900-1940)].

The collections holdings at the Department Štip, supported by photographs, consist of biographies and memoirs of the participants in the National Liberation Movement from Štip (1939-1945).

Одделението Штип располага со вкупно 647 архивски фондови и 25 збирки од предвоениот период, времето на НОВ и повоениот период. Фондовите содржат граѓа за општествено-политички организации од повоениот период, стопански организации, здруженија, установи, сојузи, школски фондови од предвоениот и повоениот период, црковни фондови, верски судови, спортски друштва, материјали за првоборци, семејни и лични фондови и збирки. Фондовите и збирките се сместени во 8.520 архивски кутии или 600 м². Од вкупно 647 фондови, 180 се обработени, 367 средени, 30 се делумно средени и 70 се несредени фондови. Одделението Штип располага со 25 збирки, 307 микрофилмски ленти, 272.735 микроснимки: 272.735 и 8.868 микрофиши.

Хронолошки, најстарите документи во фондовите и збирките во Одделение Штип потекнуваат од 1895 година, како и архивски материјал од почетокот на 20 век. Сепак, централниот дел на архивската граѓа го претставува материјалот создаден по 1944 година.

Позначајни фондови со кои располага ова Одделението Штип се:

• Фондови за народноослободителните и народните одбори—областен, околиски, градски, општински и месни (1944-1960)

• Судски фондови (1920-1990)

• Народен театар - Штип (1923-1973)

• Фондови за политички организации, здруженија и друштва (1944-1990)

• Фонд “Реална гимназија - Штип” (1923-1940) и Фондови за средните и основните училишта

• Православна црква (1918-1948)—архиерејски намесништва, парохии, цркви и манастири и

• Исламска верска заедница (1921-1946)—муфтиствата во Штип, Кочани и Радовиш.

Позначајни семејни фондови се:

• Балванлиеви (1894-1957)

• Караѓозови (1918-1924) и

• Хаџи Кимови (1900-1940).

Збирките се составени од биографии и мемоари на учесниците во НОБ од Штип, поткрепени со фотографии (1939-1945).

Finding Aids, Guides, and Publication

Guide to the fonds of the State Archive of the Republic of Macedonia (Skopje: State Archive of the Republic of Macedonia, 2016)

Водич (Скопје: Државен Архив на Република Македонија, 2016)

Штипските Евреи, Зборник на трудови и сеќавања, ученички творби од Фондацијата „11 март 1943“ - Штип (Скопје: Еврејска заедница на РМ, 1999)(Jews from Štip, Collection of works and testimonies, students creations from the Foundation: “March 11th“ - Štip (Skopje: Jewish Community of the Republic of Macedonia, 1999).

Opening Times

The reading room at the Department Štip is open every Monday to Friday from 8 a.m. to 3 p.m., except during the national holidays.

Читалната работи со корисници секој работен ден од 8:30 -16:30 часот, освен за државни празници.

Reproduction Services

A photocopying service is available to the researchers at the Department Štip.

На истражувачите може да им бидат изработени ксерокс-копии од архивскиот материјал што го поседува Одделението Штип.

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.