Архив—Македонска Академија на Науките и Уметностите

  • Arhiv—Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite
  • Archive—Macedonian Academy of Sciences and Arts

Address

Arhiv—Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite
Blvd. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
Skopje
1000
North Macedonia

Phone

+389 (0)2 32 35 530

Fax

+389 (0)232 35 531

History

The Archive of the Macedonian Academy of Sciences and Arts (MASA) was founded along with the Academy on 23 February 1967, when the Assembly of the Republic of Macedonia adopted the Decree on the proclamation of the Law on the Macedonian Academy of Sciences and Arts. The first constitutive meeting of the Assembly of the Academy was held on 9 October 1967 in Skopje. Blaze Koneski was elected as its first president.

Архивот на Македонска Академија на Науките и Уметностите (МАНУ) е основан заедно со основањето на Академијата на 23.II 1967 година, кога во Собранието на Македонија е донесен Указот за прогласување на Законот за Македонската Академија на Науките и Уметностите. Првото конститутивно собрание на Академијата е одржано на 9.X 1967 година во Скопје. Блаже Конески е избран за нејзин прв претседател.

Mandates/Sources of Authority

The Archive of the MASA, by its character, represents an independent archive and functions outside the network of the Archives in Macedonia. The main specialised role of the Archive of the MASA is accomplished by collecting, storing, processing, protecting and securing the use of archive materials primarily created either during the work of the Academy or by its members, as well as by the work of external institutions and significant individuals in the fields of sciences and arts. Established as a specialised institution within the Academy for research in the fields of sciences and arts, the archive is not only open to members of the Academy, but also to domestic and foreign researchers.

По својот карактер, Архивот—МАНУ е самостоен архив и е надвор од мрежата архиви во Македонија. Основната стручна намена на Архивот се извршува преку собирање, чување, обработување, заштитување и обезбедување користење на архивски материјали кои се примарно создадени при работата на Академијата, од нејзините членови, како и од работата на надворешни институции и значајни поединци од областите на науката и уметноста. Генералната функција на Архивот, како стручна единица на Академијата, преку материјалот со кој располага, се остварува со тоа што служи за истражувања од областа на науките и уметностите, како за членовите на Академијата и нејзините истражувачки центри, така и за домашни и странски истражувачи.

Administrative Structure

As to the hierarchical aspect of the work of the Archive, it is carried out under the supervision of the Archive’ Committee, comprised of the representatives of the Academy’s Departments: Linguistics and Literary Science, Social Sciences, Medical Sciences, Mathematical and Biotechnical Sciences, Technical Sciences and the Department of Arts.

Во однос на хиерархиската природа на работата на Архивот, таа е раковoдена од архивски Одбор, составен од членови-академици, претставници на одделенијата на академијата: Лингвистика и литературна наука, општествени науки, медицински науки, природноматематички и биотехнички науки, технички науки и одделение за уметности.

Archival and Other Holdings

The material held by the Archive of the MASA has been acquired by means of cession, heritage, gift, purchase, deposit or other legal basis conducted by the supervision and recommendation of the Commission for Examination and Evaluation of Archive Materials. The archive material at the Archive of the MASA is comprised of:

  1. Individual holdings by the members of MASA and prominent representatives within the historical and cultural environment of Macedonia;

  2. Home archive of the MASA;

  3. Holdings by institutions and companies from different historical periods;

  4. Numerous collections for the research of the historical, literary, ethnological-folklore, linguistic-artistic, architectural, musical creations, as well as for researches related to economy, law, heraldry, biology, etc.

The main archival material is historically dated from the XIX and XX centuries. The oldest manuscript, written in old Slavic alphabet, originated from the XV century. Within the archival fund, there are 75,000 books, 183 microfilms, 81 magnetic tapes, 300 video and phono-records, 125 charters, 140 plaques, 250 musical manuscripts, 122 individual archive documents, a collection of more than 17,000 photographs, as well as a collection of 450 art objects and paintings.

The Archive also holds digital resources in Macedonian as well as the following electronic editions:

Капацитетот на материјалната граѓа на архивот на МАНУ е стекнат по пат на острапување, наследство, подарок, откуп, депонирање или друга правна основа, во согласност со препораките на Одбор за испитување и евалуација на архивски материјали. Најголемиот дел од граѓата на Архив - МАНУ содржи:

  1. Лични фондови на академици и истакнати личности во областа на историско-културното милје на Македонија;

  2. Матична архива на МАНУ;

  3. Граѓа на институции и друштва од разни историски период

  4. Збирки за проучување на историско-книжевното, етнолошко-фолклорното, јазично-уметничко, архитектонско, музичко творештво, како и за проучувања на економијата, правото, хералдиката, биологијата и др.

Историската рамка на потекло на материјалот во Архивот-МАНУ, потекнува од 19 и 20 век. Најстариот ракопис е од 15 век со кирилско писмо. Во рамки на архивскиот фонд, се наоѓаат 75.000 книги, 183 микрофилмови, 81 магнетофонски ленти, 300 видео и фоно записи, 125 повелби, 140 плакети, 250 музикалии, архивалии, 122 индивидуални архивски документи, збирка од 17.000 фотографии, како и збирка уметнички предмети и слики со околу 450 експонати.

Архивот има и дигитални ресурси на македонски јазик и електронски изданија:

Opening Times

The Archive is open every working day from Monday to Friday from 8:00 a.m. to 2:30 p.m., except during national holidays.

Работното време на архивот е од 8-14.40 часот секој ден, освен за време на државни празници.

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.