Polizeiarchiv Dortmund

  • Dortmund Police Archives

Sources

  • YV