Державний архів Запорізької області

  • State Archive of Zaporizhzhia Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zaporiz'koi oblasti
Identifier
004246
Type of Entity
Corporate Body

History

· Zaporizhia okrug archive department (1925-1930) · Zaporizhia local archive department (1930-1932) · Zaporizhia state historical archive (1932-1939) · Zaporizhia oblast historical archive (1939-1941) · The state archives of Zaporizhia oblast (1941-1958) · Zaporizhia oblast state archives (1958-1980) · The state archives of Zaporizhia oblast (from 1980 till now)

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0