Language of Description: German
Language of Description: Polish
Holding Institution: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
 1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu

  • akta administracyjne (normatywy dyrektora Głównej Komisji, plany i sprawozdania, materiały z posiedzeń, dokumentacja przeprowadzonych kontroli, opracowania problemowe, kores pondencja dotycząca działalności śledczej, korespondencja dotycząca robotników przymusowych III Rzeszy, więźniów obozów koncentracyjnych i więźniów politycznych okresu stalinowskiego, materiały z konferencji, sesji i narad, akta spraw wynikających ze stosunku pracy) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (kartoteka funkcjonariuszy III Rzeszy: sądownictwa, policji, partyjnych, samorz...
 2. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. Oddział w Opolu

  • akta osobowe (akta personalne pracowników) - akta administracyjne (normatywy dyrektora Głównej Komisji, plany i sprawozdania, materiały z posiedzeń, dokumentacja przeprowadzonych kontroli, korespondencja dotycząca działalności śledczej, korespondencja dotycząca robotników przymusowych III Rzeszy, informacje i opinie dotyczące zbrodni niemieckich i komunistycznych, dokumentacja postępowań wyjaśniających, materiały z konferencji, sesji i narad, ewidencja zbiorów, akta spraw wynikających ze stosunku pracy) - materiały ewidencyjne (kartoteki kwerend tematycznych przeprowadzonych w zasobach ar...
 3. Zakład Karny we Wrocławiu*

  • akta osób internowanych - akta osobowe więźniów - akta administracyjne (sprawozdania, raporty statystyczne, dokumentacja dotycząca: szkoleń, pracy polityczno-wychowawczej, spraw osobowych, działalności biblioteki więziennej, akcji likwidacji analfabetyzmu wśród więźniów, wykazy pomieszczeń, wykazy więźniów, protokoły zebrań POP PZPR, dokumentacja finansowa, dokumentacja techniczna) - materiały ewidencyjne (księgi inwentaryzacyjne składnicy akt, księga ruchu internowanych)
 4. Zakład Karny w Raciborzu

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (zarządzenia, rozkazy, dokumentacja finansowa, protokoły kontroli, do ku mentacja pracy polityczno-wychowawczej)
 5. Zakład Karny w Nysie*

  • akta osób internowanych - akta osobowe więźniów - akta administracyjne (protokoły kontroli i odpraw służbowych, dokumentacja pracy polityczno-wychowawczej, analiza działalności Ośrodka Odosobnienia w Nysie, wykazy osób internowanych, wystąpienia zbiorowe osób internowanych)
 6. Zakład Karny w Kłodzku*

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (raporty statystyczne, sprawozdania szpitala więziennego, plany pracy, protokoły kontroli, zawiadomienia o śmierci więźniów) - materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)
 7. Zakład Karny w Kluczborku

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (sprawozdania, plany pracy, instrukcje, protokoły kontroli i odpraw służ bowych, dokumentacja dotycząca spraw personalnych i pracy polityczno-wychowawczej)
 8. Zakład Karny w Brzegu

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (sprawozdania, plany pracy, protokoły kontroli, dokumentacja finansowa, dokumentacja pracy polityczno-wychowawczej)
 9. Zakład Karny w Strzelinie*

  • akta osób internowanych - akta osobowe więźniów - akta administracyjne (raporty statystyczne) - materiały ewidencyjne (księgi więzienne)
 10. Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich

  • akta osób internowanych - akta osobowe więźniów - akta administracyjne (protokoły odpraw służbowych i kontroli)
 11. Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (dokumentacja techniczna, protokoły odpraw służbowych i kontroli)
 12. Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych w Opolu

  • akta osobowe więźniów - akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy więziennictwa) - akta administracyjne (sprawozdania, zarządzenia, wytyczne, dokumentacja spraw personalnych, protokoły wizytacji, dokumentacja pracy polityczno-wychowawczej)
 13. Więzienie w Świdnicy*

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (raporty statystyczne) - materiały ewidencyjne (skorowidze)
 14. Więzienie w Prudniku

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (protokoły kontroli, dokumentacja pracy polityczno-wychowawczej)