Sąd Grodzki w Garwolinie

  • Court of the first instance in Garwolin
Identifier
1574
Language of Description
Polish
Dates
1944 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

418 files

Biographical History

Sąd Grodzki w Garwolinie zaczął funkcjonować pod koniec 1944r. Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dn. 15 VIII 1944r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy, PKWN dekretem z 4 XI 1944r. postanowił, że do czasu wytyczenia nowych granic, okręgów sądowych na terenie całego państwa, Kierownik Resortu Sprawiedliwości może zarządzić w drodze rozporządzenia tworzenie i znoszenie sądów grodzkich, okręgowych i apelacyjnych, ustalenie nowych siedzib sądów i zmianę granic ich okręgów. (Dz.U.R.P. z 1944r., nr 11, poz.58.Dekret PKWN z 4XI 1944r.). W praktyce sądy najczęściej funkcjonowały w tych samych miejscach, w których były ostatnio, a więc jeszcze w okresie istnienia Generalnego Gubernatorstwa. Funkcjonowały w zasadzie na podstawie podobnych zasad, z tym że w ramach innej państwowości i wyroki sądów nie podlegały już, tak jak to było w okresie okupacji, kontroli Wyższego Sądu Niemieckiego, a Sądowi Najwyższemu. W 1947r. Minister Sprawiedliwości wyłączył z okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach okręg Sądu Grodzkiego w Garwolinie i włączył do okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. (Dz.U.R.P. z 1947r., nr 55, poz. 302, Rozp. Min. Spraw. z 9 VIII 1947r.). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 IX 1947r. Sprawy Sądu Grodzkiego w Garwolinie, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Siedlcach przed dniem 1 IX 1947 toczyły się w tym sądzie do ich prawomocnego zakończenia. Zasięg terytorialny Sądu Grodzkiego w Garwolinie obejmował miasto Garwolin i gminy: Wola Rębkowska, Wilga, Osieck, Sobienie Jeziory, Miastków, Parysów i Górzno.(Odpis zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 22 października 1940r. nr 64).

Scope and Content

Akta spraw: "C" sprawy cywilne rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1937) 1944-1950 sygn.1-46, 368-379. "Co" sprawy cywilne wytaczane w związku z postępowaniem polubownym 1945-1949 sygn.47-61, 288-291. "Kl" sprawy o nadanie klauzuli wykonalności 1945 sygn.62-64. "Ns" sprawy z zakresu sądownictwa niespornego, dla których nie ma oddzielnych repertoriów 1946-1950 sygn. 65-75, 292-345, 416. "Op" sprawy o ustanowienie opieki i nadzór nad nią 1948-1949 sygn. 76. "Zg" sprawy o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu 1946-1950 (1951) sygn.77-282, 350-351, 417. "Kg." sprawy karne, w których wniesiono akt oskarżenia do sądu grodzkiego 1941-1947 sygn.283-287, 418. "Sp" sprawy spadkowe 1947-1950 (1962) sygn. 346-349, 380-415. Pomoce kancelaryjne: Skorowidze C 1947-1950 sygn. 352-354. Skorowidz Kp. 1949-1950 [1951] sygn. 355. Repertoria C 1947-1951 sygn. 356-358. Repertorium Co 1947-1951 sygn. 359. Repertorium Ns 1946-1947 sygn. 360. Repertoria Sp.1947-1950 sygn. 361-362. Repertorium Op. 1948-1950 sygn.363. Repertoria Kps. 1947-1951 sygn. 364-365. Repertoria Kg. 1947-1951 sygn. 366-367.

Archivist Note

Selected by Agnieszka Wasiak from database SEZAM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0