Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Sanoku

  • Local Liquidation Office in Sanok
Identifier
138
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1951
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

44 files

Biographical History

Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Rzeszowie - Biuro Obwodowe na powiat Sanok powołany został do życia w 1946 r. na mocy dekretu z dnia 8 marca o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Do zakresu działania urzędów likwidacyjnych należało: zabezpieczenie majątków opuszczonych do czasu objęcia ich w zarząd przez właściwe, ze względu na rodzaj majątku, władze; kontrola i sporządzanie inwentarza takich majątków; oddawanie w najem lub dzierżawę majątków opuszczonych, przeznaczonych do tego przez władze, właściwe ze względu na rodzaj majątków; podejmowanie czynności co do majątków przechodzących na własność Skarbu Państwa lub osób prawnych; sprzedaż ruchomości w przypadku, gdy zachodziło niebezpieczeństwo niszczenia ich substancji lub gdy koszty ich przechowania były niewspółmiernie wysokie w stosunku do ich wartości. Biuro Obwodowe w Sanoku było utworzone do wykonywania przejściowych, doraźnych czynności zleconych przez Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Rzeszowie i przejęło prawa i obowiązki Ekspozytury Tymczasowego Zarządu Państwowego w Sanoku w granicach swojego zakresu działania. Ekspozytura zorganizowana została 1 sierpnia 1945 r. na podstawie zarządzenia Wojewódzkiego Oddziału TZP w Rzeszowie i wykonywała wszystkie prace zgodnie z zarządzeniem i okólnikami tego Oddziału. Teren działania obejmował granice powiatu sanockiego. W latach 1948-1949 miała miejsce reorganizacja urzędów likwidacyjnych na mocy Zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1949 r.. Stąd rozpoczęto likwidację biur obwodowych w Gorlicach i Jaśle, których agendy przekazano do Krosna. Następnie zlikwidowano Biuro Rejonowe w Krośnie, pozostawiając tam jedynie referat terenowy, a agendy przekazano Rejonowemu Urzędowi Likwidacyjnemu w Sanoku. Wówczas też akta bur obwodowych z terenu powiatu jasielskiego i gorlickiego przekazano protokolarnie RUL w Rzeszowie. W Sanoku powstał Rejonowy Urząd Likwidacyjny podlegający Okręgowemu Urzędowi Likwidacyjnemu w Rzeszowie. Swoją działalność zakończyło w czerwcu 1951 r.. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. St. Dobrowolski, Sanok 2008]

Scope and Content

W skład zespołu wchodzą dzienniki korespondencyjne, instrukcje i okólniki, protokoły konferencji i komisji, sprawozdania, sprawy majątków opuszczonych, zarząd powierniczy, opisy nieruchomości przejętych i administrowanych

Archivist Note

Selected by Agnieszka Wasiak from database SEZAM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0