Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Pszczynie

Identifier
332
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

311 files

Biographical History

Pszczyna została wyzwolona spod okupacji niemieckiej przez wojska radzieckie i polskie w lutym 1945 r. Już 13 lutego starosta pszczyński powołał burmistrza i zlecił mu zorganizowanie zarządu miejskiego z następującymi referatami: Ogólnym, Aprowizacji, Meldunkowym, Wojskowym, Mieszkaniowym, Opieki Społecznej, Budowlano-Drogowym, Handlowym oraz Finansowym. W kwietniu tegoż roku zarządzeniem burmistrza zostały powołane dodatkowe referaty: Podatkowy, Nieruchomości i Kwaterunku, Rolny, Nieruchomości i Mienia Opuszczonego, Przedsiębiorstw Miejskich oraz Urząd Stanu Cywilnego. W marcu 1945 r. została powołana Miejska Rada Narodowa licząca 26 radnych. Rozporządzeniem Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego z 27.11.1945 r. o podziale powiatu pszczyńskiego na gminy i gromady zwiększono obszar miasta Pszczyny przez włączenie gminy Stara Wieś. W kwietniu 1946 r. ilość referatów uległa redukcji z dwunastu do dziesięciu. Uchwałą Wydziału Wojewódzkiego w Katowicach z 25.06.1946 roku Nr WW I 50/20 utworzono przy Zarządzie Miejskim Urząd Zatrudnienia. Jego pełna nazwa brzmiała "Zarząd Miejski w Pszczynie - Instytucja Zastępcza Urzędu Zatrudnienia". Swoją działalnością obejmował on miasto Pszczynę oraz osiem gmin zbiorczych /Goczałkowice, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna-Wieś, Suszec, Wisła Wielka, Golasowice/. 3.12.1948 roku Miejska Rada Narodowa zatwierdziła nowy statut Zarządu Miejskiego. Zgodnie z nim organem Zarządu Miejskiego do załatwienia spraw z zakresu administracji miejskiej było Biuro Zarządu Miejskiego z referatami: Ogólnym, Finansowym, Administracji Ogólne, Spraw Technicznych, Zarząd Nieruchomości Miejskich. Miejski Zakład Wodociągowy i Gazownia, Rzeźnia Miejska, Ogrodnictwo Miejskie zostały wydzielone z budżetu administracyjnego. Czynności tych przedsiębiorstw związane z działalnością gospodarczą i administracyjną wykonywali ich kierownicy pod bezpośrednim nadzorem burmistrza. Odrębną jednostką organizacyjną Biura był Urząd Stanu Cywilnego Ogólne kierownictwo całej administracji i gospodarki miejskiej należało do burmistrza, który działał zgodnie z dyrektywami Miejskiej Rady Narodowej i jej Prezydium. Zarząd Miejski funkcjonował do końca czerwca 1950 r. Na mocy ustawy z 20.03.1950 r. o terenowych jednolitych organach władzy dotychczasowe rady narodowe zostały przekształcone na jedyne organy władzy państwowej. Ustawa ta zniosła dotychczasowe organy władzy administracji ogólnej, związki samorządu terytorialnego oraz większość organów terenowej administracji niezespolonej (organy podległe Ministrom Finansów, Oświaty, Pracy i Opieki Społecznej).

Scope and Content

Referat Ogólny [1944] 1945-1950: normatywy, zarządzenia, spisy radnych, protokoły sesji i posiedzeń, uchwały, akta działalności komisji, sprawozdawczość, działalność Podstawowej Organizacji Partyjnej, obchody i uroczystości, wycinki prasowe, materiały propagandowe, sprawy socjalno-bytowe urzedników i robotników miejskich (sygn. 1-78); Referat Finansowy 1945-1950: budżety, bilanse, pożyczki i kredyty (sygn. 79-93); Referat Administracji Ogólnej 1945-1950: opinie, aresztowania, poszukiwania osób zaginionych, wykroczenia, ławnicy sądowi, nadużycia, kradzieże, działalność instytucji, urzędów, związków i organizacji, sprawy wojskowe i wojenne, ruch luudności, gospodarka mieszkaniowa, zaopatrzenie w żywność, rzemiosło, przemysł, upaństwowienie zakładów, handel, rolnictwo, ogródki działkowe, opieka społeczna, pomoc zimowa, powodzie, ubezpieczenia, służba zdrowia, kultura i oświata (sygn. 94-199); Referat Spraw Technicznych 1945-1950: sprawy gruntowe, budownictwo i remonty budynków i urządzeń wodnych, rejestracja szkód wojennych (sygn. 200-212); Zarząd Nieruchomości Miejskich [1942] 1945-1949: rozbudowa ratusza, przejęcie parku, dzierżawy i sprzedaż parcel, mienie pożydowskie, osiedlanie repatriantów, cmentarze (sygn. 213-223); Przedsiębiorstwa miejskie 1945-1949: uruchomienie gazowni, rzeźnia miejska, spółdzielnia elektryczna, ogrodnictwo miejskie (sygn. 224-231); Zarząd Miejski - Instytucja Zastępcza Urzędu Zatrudnienia w Pszczynie 1945-1950: organizacja urzędu, normatywy, sprawozdawczość, werbowanie robotników (sygn. 232-245).

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0