Akta gminy Kamieńsk

  • Files of the commune of Kamieńsk
Identifier
23
Language of Description
Polish
Dates
1859 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
  • Russian
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

526 files

Biographical History

Przed reformami administracyjnymi z lat sześćdziesiatych XIX w. Dobra Kamieńsk skladajace się z folwarków: Kamieńsk, Ochocice, Barczkowice, Mościska, Olszowiec, osady Wesoła i Rudnizna oraz wsi Ochocice, Pierowy, Kurzymąka, Danielow Aleksandrów, Koźniewice, Barczkowice, Szpinalów stanowiły gminę, w której władzę patrymonialną sprawował właściciel dóbr mianowany przez władzę wójtem. W 1867 r. zlikwidowano odrębne gminy Pytowice i Gorzędów, a ich obszary włączono do gminy Kamieńsk, a na mocy ukazu carskiego z dnia 1 czerwca 1869 r. miasto Kamieńsk zdegradowano do roli osady i również włączono do gminy Kamieńsk leżącej na terenie powiatu piotrkowskiego. W okresie I wojny światowej powiat piotrkowski wraz z gminą Kamieńsk znalazł się w austriackiej strefie okupacyjnej Generał - Gubernatorstwo Lubelskie. W okresie międzwojennym powiat piotrkowski wraz z gminą Kamieńsk należał do województwa łódzkiego.W czsie okupacji hitlerowskej z lat 1939 - 1945 gmina. wraz z częścią powiatu piotrkowskiego znalazła się w granicach Dystryktu Radomskiego Generalnej Guberni. W styczniu 1945 r. na podstawie Ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 września 1944 r. powstała Gminna Rada Narodowa w Kamieńsku.

Scope and Content

Okres zaborów: tabele likwidacyjne wsi z drugiej połowy XIX w., protokoły zgromadzeń gminnych, księgi ludności stałej. Okres międzywojenny i okupacji hitlerowskiej: Dział Ogólno - Organizacyjny: okólniki, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, protokoły zebrań gminnych i gromadzkich, aprowizacja ludności, odezwy i ogłoszenia w sprawach funkcjonowania gminy. Dział Finansowo - Budżetowy: budżety gminy, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych gminy, księgi sum przechodnich, dłużników i wierzycieli, listy rozkładu podatków w tym podatku gruntowego, kontyngenty, ubezpieczenia rzeczowe. Dział Gospodarki Gminnej: akta dotyczące dróg, mostów, szarwarków, oświaty, kultury i sztuki, zdrowia publicznego i akcji sanitarno - porządkowej, kosztów leczenia, opieki społecznej, bezrobocia, rolnictwa, weterynarii i hodowli, przemyslu i handlu. Dział Administracyjny: akta dotyczące spraw ogólno - administracyjnych, wyborów do sejmu, urzędów stanu cywilnego, ewidencji i kontroli ruchu ludności, dowodów osobistych, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojskowych, zwierząt pociągowych i środków przewozowych, budowlanych i odbudowy, statystyki gminnej, karno - administracyjnych i sądowych, świadectwa i zaświadczenia dla ludności.

Archivist Note

Selected by Agnieszka Wasiak from database SEZAM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0