Akta gminy w Nałęczowie

  • Files of the commune of Nałęczów
Identifier
593
Language of Description
Polish
Dates
1918 - 1953
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

331 files

Biographical History

Gminy wiejskie jako jednostki administracji państwowej najniższego stopnia i zarazem komórki samorządu terytorialnego powstały na mocy dekretu Fryderyka Augusta z dnia 23 lutego 1809 r. Na czele gminy stał wójt, który był wykonawcą zarządzeń państwowych, sprawował pieczę nad majątkiem gminy. Nadzorował także pracę sołtysów, którzy przewodzili gromadom, na które dzieliły się gminy. Postanowieniem namiestnika Królestwa Polskiego z dnia 30 maja 1818 zatwierdzono dotychczasową organizację gmin. Natomiast ukaz carski z dnia 19 lutego 1864 r. w miejsce jednoosobowej władzy wójta wprowadzał organy administracji gminnej: zebrania gminne, sądy gminne oraz wójtów i sołtysów. Po odzyskaniu niepodległości na terenach b. zaboru rosyjskiego w dalszym ciągu częściowo obowiązywały przepisy cytowanego ukazu o urządzaniu gmin z r. 1864. Dopiero Dekret Naczelnika Państwa z dnia 27 listopada 1918 r. wprowadził dodatkowe ustalenia, podkreślając podwójny charakter gminy jako jednostki samorządu terytorialnego spełniającej zarazem funkcje zlecone przez organy administracji ogólnopaństwowej. Pierwsza jednolita dla całego kraju (z wyłączeniem Śląska) ustawa dla gmin z dnia 23 marca 1933 r. wprowadziła dalsze zmiany – organem zarządzającym i wykonawczym był zarząd gminy na czele z wójtem. W czasie okupacji hitlerowskiej, na mocy rozporządzenia generalnego gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r., gminy w GG zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, natomiast samorząd zniesiono . W roku 1945 r. przywrócono przedwojenną organizację samorządu gminnego. Na mocy ustawy z dnia 11 września 1944 r. powołano do życia gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa „O terenowych organach jednolitej władzy państwowej” z dnia 20 marca 1950 r. zniosła zarządy gmin, w efekcie czego rady stawały się najniższymi organami terenowymi władzy i administracji państwowej. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe.

Scope and Content

Karta A: okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, sprawy personalne, budżety, rolnictwa, przemysłu, handlu, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, pożarnictwa, wojskowe, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, dróg i placów publicznych, wojskowe, majątkowe, finansowe, wybory do Sejmu i Senatu, księgi biercze, - 113 j.a. okres okupacji - sprawy organizacyjne gminy, osobowe i personalne, kontroli, księgi protokołów i uchwał, dróg i placów publicznych, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, księga zgonów, ewidencji i ruchu ludności, sprawy USC, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojskowe, sądowe, budżety gminy, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, zarządzenia władz okupacyjnych, wykazy kontyngentów, spisy wysiedlonych z ziem włączonych do Rzeszy - 64 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewidencji i kontroli ruchu ludności, budowlane, aprowizacji, wyborów do Sejmu, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, dane dotyczące pacyfikacji na terenie gminy w okresie II wojny światowej - 136 j.a. Karta B: ewidencja ludności, 1932-1952, 18 j.a.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0