Akta gminy w Zemborzycach (z siedzibą w Głusku) z Donacją Lublin

  • Files of the commune of Zemborzyce with the seat in Głusk
Identifier
581
Language of Description
Polish
Dates
1844 - 1954
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
  • Russian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1591 files

Biographical History

Gminy wiejskie jako jednostki administracji państwowej najniższego stopnia i zarazem komórki samorządu terytorialnego powstały na mocy dekretu Fryderyka Augusta z dnia 23 lutego 1809 r. Na czele gminy stał wójt, który był wykonawcą zarządzeń państwowych, sprawował pieczę nad majątkiem gminy. Nadzorował także pracę sołtysów, którzy przewodzili gromadom, na które dzieliły się gminy. Postanowieniem namiestnika Królestwa Polskiego z dnia 30 maja 1818 zatwierdzono dotychczasową organizację gmin. Natomiast ukaz carski z dnia 19 lutego 1864 r. w miejsce jednoosobowej władzy wójta wprowadzał organy administracji gminnej: zebrania gminne, sądy gminne oraz wójtów i sołtysów. Po odzyskaniu niepodległości na terenach b. zaboru rosyjskiego w dalszym ciągu częściowo obowiązywały przepisy cytowanego ukazu o urządzaniu gmin z r. 1864. Dopiero Dekret Naczelnika Państwa z dnia 27 listopada 1918 r. wprowadził dodatkowe ustalenia, podkreślając podwójny charakter gminy jako jednostki samorządu terytorialnego spełniającej zarazem funkcje zlecone przez organy administracji ogólnopaństwowej. Pierwsza jednolita dla całego kraju (z wyłączeniem Śląska) ustawa dla gmin z dnia 23 marca 1933 r. wprowadziła dalsze zmiany – organem zarządzającym i wykonawczym był zarząd gminy na czele z wójtem. W czasie okupacji hitlerowskiej, na mocy rozporządzenia generalnego gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r., gminy w GG zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, natomiast samorząd zniesiono . W roku 1945 r. przywrócono przedwojenną organizację samorządu gminnego. Na mocy ustawy z dnia 11 września 1944 r. powołano do życia gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa „O terenowych organach jednolitej władzy państwowej” z dnia 20 marca 1950 r. zniosła zarządy gmin, w efekcie czego rady stawały się najniższymi organami terenowymi władzy i administracji państwowej. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe.

Scope and Content

Karta A: wiek XIX, lata 1901-1918 - przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, sprawy organizacyjne, wyborów do organów gminnych, personalne, księgi uchwał, protokoły zebrań, sprawy budowy i konserwacji dróg, ubezpieczeń od ognia, leśnictwa, rolnictwa, przemysłu i handlu, hodowli, sadownictwa, budownictwa, opieki społecznej, ruchu i ewidencji ludności, wojskowe, policje, włóczęgostwa, pożarnictwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, szkolnictwa, podatkowe, majątkowe, własnościowe, wyznaniowe, emigracyjne, finansowe - 651 j.a. z lat 1891-1902, „opisi dieł” - 3 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwały władz gminnych, zarządzenia, budżety gminy, sprawy wyborów do Sejmu i Senatu, majątkowe, finansowe, własnościowe, podatkowe, personalne, rolnictwa, przemysłu, handlu, oświaty, budownictwa, aprowizacji, opieki społecznej, szkolnictwa, myślistwa, dobroczynności, zdrowia, pożarnictwa, ruchu i ewidencji ludności, emigracyjne, sądowe, wojskowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyznaniowe - 307 j.a. okres okupacji - zarządzenia władz okupacyjnych, sprawy kontyngentów, personalne, aprowizacji, rolnictwa, porządku publicznego, podatkowe, zdrowia, opieki społecznej, majątkowe, budżety, ewidencji i ruchu ludności, meldunki o wydarzeniach na terenie gminy, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 69 j.a. z lat 1924-1932 spis spraw za lata, 1887-1932 - 1 j.a. okres PRL - zarządzenia i okólniki, sprawy administracyjne, księg i uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, kontrola wewnętrzna, sprawy osobowe i personalne, sądowe, karne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, kontyngentów, budowlane, dróg i placów publicznych, aprowizacji, ewidencji i ruchu ludności, wojskowe, majątkowe, własnościowe, podatkowe, finansowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 515 j.a. z lat 1950-1953, rzeczowy wykaz akt i spis spraw - 1 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1885-1951, 44 j.a.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0