Akta gminy Osieczna

  • Der Amtskommissar des Amtsbezirks Storchnest Distriktsamt Storchnest Komisariat Obwodowy Osieczna Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Osiecznej Wójtostwo Obwodowe Osieczna Zarząd Gminny w Osiecznej
  • Files of the commune of Osieczna
Identifier
54
Language of Description
Polish
Dates
1833 - 1954
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

415 files

Biographical History

W latach 30-tych XIX w. na obszarze zaboru pruskiego zaczęto tworzyć samorząd wiejski. Na podstawie ustawy z 1833 r. powołano Distrikts-Amty (komisariaty obwodowe). Na czele każdego stał Distrikts-Kommissar (komisarz obwodowy), powoływany przez Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej. W skład Distrikts-Amtów wchodziły gminy wiejskie (kierowali nimi sołtysi) oraz obszary dworskie (kierowali nimi przewodniczący obszarów dworskich). Do kompetencji komisarzy obwodowych należało między innymi: czuwanie nad bezpieczeństwem publicznym i przestrzeganiem przepisów budowlanych i drogowych, nadzór nad związkami i stowarzyszeniami oraz nad rzemiosłem, handlem i przemysłem, prowadzenie ewidencji ludności, opieka nad ubogimi, współpraca przy organizacji wyborów. Ponadto komisarze wykonywali na podległym sobie obszarze zarządzenia landrata i innych władz nadrzędnych. Sprawy samorządu wiejskiego szczegółowo regulowała ordynacja gminna z lipca 1891 r. W 1919 r. Polska odzyskała niepodległość. Większość ziem zaboru pruskiego przyłączono do odrodzonego państwa polskiego. Odradzała się także polska administracja. Ustawa z 1919 r. przemianowała Distrikts-Amty na komisariaty obwodowe, pozostawiając im jednak podobne kompetencje administracyjne i policyjne, jak w czasach pruskich. W 1928 r. komisariaty obwodowe uległy likwidacji. W ich miejsce powołano obwody wójtowskie z wójtami na czele. Terytorialnie utworzone wójtostwa (w ich ramach gminy wiejskie i obszary dworskie) odpowiadały mniej więcej wcześniejszym komisariatom obwodowym. Wójtostwa przetrwały do dnia 1 kwietnia 1935 r. Wówczas to w oparciu o ustawę z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządowego (Dz. U. nr 35, poz. 294) oraz zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. w miejsce dotychczasowych obwodów wójtowskich utworzono zbiorowe gminy wiejskie, których pracami kierowały zarządy gminne. Gminy dzieliły się na gromady. Pracą gminy kierował wójt, a poszczególnych gromad sołtysi. Sołtysi podlegali służbowo wójtom. Nowy podział administracyjny przetrwał do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Okupant niemiecki w grudniu 1939 r. wprowadził obwody urzędowe (Amtsbezirke). Zarządzali nimi komisarze obwodowi (Amtskommissar). Po wyzwoleniu spod okupacji w 1945 r. przywrócono do życia zarządy gminne, na czele których stali wójtowie. Jednocześnie utworzono gminne rady narodowe. W 1950 r. zniesiono zarządy gminne i stanowisko wójtów. Kompetencje tych organów przejęły prezydia gminnych rad narodowych, z przewodniczącymi na czele. Z dniem 1 stycznia 1955 r. zlikwidowano podział administracyjny państwa na gminy. Został zastąpiony przez gromady.

Scope and Content

I. Distriktsamt Storchnest, 1833-1919 posiedzenia, wybory, budżety, podatki, sprawy bezpieczeństwa publicznego, drogowe, wojskowe, kasowe, żydowskie, ogniowe, meldunkowe II. Komisariat Obwodowy Osieczna, 1919-1928 sprawy administracyjne, plebiscyt, budżety, podatki, sprawy sanitarne, statystyczne i policyjne, mienie niemieckie, pobór, zwalnianie robotników III. Wójtostwo Obwodowe Osieczna, [1888] 1928-1935 wybory, budżety, podatki, sprawy kościelne, towarzystwa, związki, przemysł, handel, statystyka, osadnictwo, sprawy sanitarne, ewidencja ludności, sprawy karne IV. Zarząd Gminny w Osiecznej, [1908] 1935-1939 sprawy organizacyjne, sprawy osobowe pracowników, wybory, zebrania, majątek gminy, budżety, dochody, drogi, rozliczenia z obszarami dworskimi, rolnictwo, hodowla, oświata, kultura, zdrowie publiczne, ubodzy, bezrobocie, ewidencja ludności, sprawy obywatelstwa, bezpieczeństwo i porządek publiczny, rejestr domów, rejestr karny V. Der Amtskommissar des Amtsbezirks Storchnest, 1939-1944 sprawy stanu cywilnego, statystyki, właściciele gospodarstw, sprawy budowlane, grabież mienia polskiego, budżety i podatki VI. Zarząd Gminny w Osiecznej, 1945-1950 sesje i zebrania, budżety, statystyka rolna, rozliczenia z byłymi obszarami dworskimi, wykaz ludności, rejestr karny VII. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Osiecznej, 1950-1954 sesje i zebrania, budżety, grunty kościelne, sprawozdawczość

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0