Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

Identifier
177
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

200 files

Biographical History

Do czerwca 1950 r. powojenna administracja polska była wzorowana na administracji okresu międzywojennego. Starostwa powiatowe były urzędami wspomagającymi starostę powiatowego w realizacji jego zadań, jako organu administracji państwowej w powiecie. Na terenie województwa poznańskiego szczegółowo charakter pracy starostw był uregulowany zarządzeniami Wojewody Poznańskiego z lat 1945 i 1947. Starostwa Powiatowe uległy likwidacji w połowie 1950 r., na podstawie ustawy sejmowej z marca tego roku.

Scope and Content

I. Referat Ogólno-Organizacyjny - sprawy organizacyjne, podział administracyjny II. Referat Administracyjny - sprawy obywatelstwa polskiego, zmiany imion i nazwisk, ruch ludności, przywłaszczanie nieruchomości, poszukiwanie rodzin III. Referat Społeczno-Polityczny - okólniki, sprawozdania sytuacyjne, statystyka ludności, wysiedlanie ludności niemieckiej, repolonizacja Ziem Odzyskanych, rejestracja cudzoziemców, repatriacja obywateli radzieckich, stosunek kleru katolickiego do nowego ustroju, stowarzyszenia i związki, sprawy wyznaniowe, rehabilitacja volksdetschów, poszukiwanie rodzin, zbrodnie hitlerowskie, zbiórki publiczne IV. Referat Wojskowy - instrukcje, zarządzenia polustracyjne V. Referat Opieki Społecznej - instrukcje, zarządzenia polustracyjne, opieka nad więźniami obozów koncentracyjnych, zakłady opieki społecznej, fundacje, pomoc zimowa, pomoc powodzianom, współdziałanie z Urzędem Repatriacyjnym, sprawozdawczość VI. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - rejestracja gospodarstw poniemieckich, spisy rolne VII. Referat Oświaty Rolniczej - statystyka VIII. Referat Weterynaryjny - wykazy lekarzy weterynarii, nadzór weterynaryjny, szczepienia zwierząt IX. Referat Przemysłu i Handlu - rejestracja przemysłu, rejestracja rzemieślników, statystyki X. Referat Świadczeń Rzeczowych - Komisja Specjalna do walki z szkodnictwem i nadużyciami, rekwizycje Armii Czerwonej, sprawozdania XI. Referat Szkód Wojennych - rejestracja szkód XII. Referat Odbudowy - nadzór budowlany, grobownictwo wojenne, szkody wojenne, odbudowa, pozwolenia budowlane, sprawozdania XIII. Referat Statystyki - sprawy statystyczne XIV. Referat Samorządu Powiatowego - okólniki i zarządzenia, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, kontrole, sprawy KKO, budżety i sprawozdania rachunkowe, sprawy majątkowe, planowanie i inwestycje XV. Referat Inspekcyjny - narady i konferencje

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0