Sąd Obwodowy w Lublińcu

  • Amtsgericht Loben
  • Local Court in Lubliniec
Identifier
1421
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

3257 files

Creator(s)

Biographical History

Sądy okupacyjne na włączonych do Rzeszy terenach Górnego Śląska rozpoczęły działalność we wrześniu 1939 roku na podstawie zarządzeń dowódcy III Korpusu Wojsk Ochrony Pogranicza oraz prezesa Sądu Okręgowego w Bytomiu, któremu Sąd Prowincjonalny we Wrocławiu powierzył organizację sądownictwa na terenach włączonych. Dla Górnego Śląska został powołany w 1941 roku Sąd Krajowy Wyższy w Katowicach, któremu podlegały wszystkie sądy okręgowe i pośrednio wszystkie sądy powiatowe, również z terenu rejencji opolskiej. Sąd Obwodowy w Lublińcu od 14 grudnia 1939 roku podlegał bezpośrednio Sądowi Okręgowemu w Opolu i w wyższej instancji Sądowi Krajowemu Wyższemu w Katowicach. Terenem działania Sądu Obwodowego w Lublińcu był powiat lubliniecki wraz z włączonym do niego w 1941 roku powiatem dobrodzieńskim. Dawny Sąd Powiatowy w Dobrodzieniu w wyniku reorganizacji sądownictwa w 1943 roku stał się oddziałem terenowym sądu w Lublińcu. Wszelkie sprawy sporne i karne przejął sąd w Lublińcu, Sąd w Dobrodzieniu rozstrzygał tylko sprawy cywilne niesporne. Sądy powiatowe na terenach włączonych miały w zasadzie rozpatrywać tylko sprawy cywilne, a ze spraw karnych tylko pomniejsze, które zostały im przekazane generalnie lub w poszczególnych przypadkach przez sądy specjalne, będące właściwymi instancjami dla spraw karnych. Sądy powiatowe prowadziły księgi wieczyste oraz przejęły akta i pieczęcie byłych polskich notariuszy. Do obowiązków sądu powiatowego należało również egzekwowanie własnych wyroków, przy sądzie działał więc komornik. Wyroki przedwojennych sądów polskich egzekwowała prokuratura.

Scope and Content

Wydział Prezydialny: Organizacja i administracja: zarządzenia o postępowaniu sądowym w sprawach kultury, opieki społecznej, budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, dyscypliny pracy, służby wojskowej, sądownictwa specjalnego, administracji ogólnej, traktowania Polaków, organizacji i kompetencji sądu obwodowego, sprawy personalny, stosowanie przepisów prawa handlowego, cywilnego, karnego, traktowania więźniów, kasa sądowa, gmach sądu, koszty sądowe z lat 1939-1945, sygn. 1-49. Obsada personalna Sądu: zawiadomienia o zmianach personalnych z lat 1939-1945, sygn. 50-53. Podział czynności z lat 1939-1944, sygn. 54-55. Werbunek niższych urzędników i pracowników fizycznych z lat 1939-1944, sygn. 56. Nadzór i kontrola: sprawozdania z kontroli, nadzór sądu nad notariuszami, sprawozdania komornika z lat 1939-1944, sygn. 57-61. Wydział Cywilny Procesowy: Rejestr handlowy: fragmenty z lat 1929-1944, sygn. 62-65. Rejestr stowarzyszeń: kasy oszczędnościowo-pożyczkowe z lat 1939-1943, sygn. 66-69. Anteriora dotyczą rejestru handlowego, pochodzą z Sądu Grodzkiego w Lublińcu i Sądu Okręgowego w Katowicach.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0