Gminna Rada Narodowa w Suchowoli powiat Sokółka

Identifier
141
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1954
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

80 files

Biographical History

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. określał, iż sprawuje on władzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W oparciu o to wskazanie już w sierpniu 1944 r. powstały na terenie powiatu sokólskiego gminne rady narodowe. Jedną z gmin pow. sokólskiego była gmina Suchowola. Organizatorami ich byli aktywiści społeczni delegowani z Białegostoku i Sokółki. Podstawą do organizacji gmin był podział administracyjny powiatu z 1939 r. W porównaniu z 1939 r. nastąpiły już w 1944 r. pewne zmiany w podziale adm. powiatu. Ze względu na duże zniszczenia oraz zmianę swojego charakteru (likwidacja ludności żydowskiej zatrudnionej w zawodach pozarolniczych) swoje prawa miejskie utraciła m.in. Suchowola i wcielona została do gminy wiejskiej, istniejącej pod tą samą nazwą. Gminne rady narodowe funkcjonowały w oparciu o zasady określone ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W jej skład wchodziło od 12 do 30 radnych, a posiedzenia w myśl ustawy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. W myśl ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi, gminy uległy likwidacji, a na ich miejsce powstały mniejsze terytorialnie jednostki adm. - gromady. W rezultacie tego likwidacji uległy GRN oraz ich organy wykonawcze.

Scope and Content

Zarząd Gminny: Wymiar danin komunalnych, spis podatników, rok 1939, sygn. 1, Dział Ogólno-Organizacyjny - protokóły posiedzeń GRN, Zarządu, zebrań sołtysów, kontrola, charakterystyka stanu ludnościowego i gospodarczego gminy, działalność Gminnego Komitetu Opieki Społecznej, budowa linii kolejowej, lata 1946-1950, sygn. 2-12, Dział Finansowo-Budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy, lata 1945-1950, sygn. 13-25, Dział Gospodarki Gminnej - roboty drogowe, parcelacja majątku, spisy rolne, lata 1946-1949, sygn. 26-28, Dział Administracji Społecznej - organizacja szkół, rok 1949, sygn. 29, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny - inspekcje, sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, odprawy sołtysów, aktyw gminy, skargi i zażalenia, lata 1950-1954, sygn. 30-62, Referat Budżetowo-Finansowy - budżety, rejestry pomiarowe dla wymiaru podatku gruntowego, lata 1950-1953, sygn. 63-67, Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych - oświata, lata 1951-1953, sygn. 68, Referat Gospodarki Komunalnej - ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, lata 1950-1951, sygn. 69, Referat Rolny - akcja siewna, lata 1952-1953, sygn. 70, Dopływy: Budżet roczny, rok 1954, sygn. 71, Wykazy gospodarstw rolnych, rok 1953, sygn. 72. Dopływ z dn. 23-09-2008r., nab.3053/2008r. 8 j.a. - 0,10 mb.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0