Битолска еврейска община

  • 664К, опис 1
Identifier
64К, 1 опис, 25 а.е., 1925-1943 г.
Language of Description
Bulgarian
Dates
1925 - 1943
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Source
EHRI

Extent and Medium

664К, 1 опис, 25 а.е., 1925-1943 г.

Acquisition

664К, 1 опис, 25 а.е., 1925-1943 г.

Appraisal

Преписки с Комисарството по еврейските въпроси, общ. управление в Битоля и др., за прекратяване занаятчийската и амбулантна търговска дейност на лица от еврейски произход; уреждане вземания от евреи и др. (1943). Преписки с Централната консистория на евреите в България; между делегата на комисарството при Битолската еврейска община и комисаря по еврейските въпроси, банки и др. за уреждане такси, продължаване срока за ликвидацията на търговците-детайлисти и др. (1942); за ликвидацията на имуществата, за собствеността на изселени от Битоля евреи и др. (1943); за разпродажбата на движимото имущество на изселени евреи, одържавяване на освободените еврейски къщи и др. (1943). Договор за наемане на помещение между общината и Арон Ароест (1941). Бюджети и писма за приходите и разходите на Битолската еврейска община за 1942 г. и 1943 г. Ведомости за заплатите на служителите (1943). Кочан-квитанции за внесени суми срещу продадени вещи на изселени евреи, внесени такси за венчаване, издаване актове за раждане и др. (1942-1943). Касова, партидни, протоколна книга и книга за заповедите на делегата по еврейските въпроси (1942-1943). Входящи и изходящи дневници на Битолската еврейска община (1942-1943).КТ

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Places