Archival Institutions

Displaying items 41 to 47 of 47
Country: Ukraine
 1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

  • Central State Archive of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine
  • Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy
  • TsDAVO
  • Ukraine
  • vul. Solom'yans'ka 24, Kyiv, Kyiv
 2. Центральний державний архів громадських об'єднань України

  • Central State Archive of Public Organizations of Ukraine
  • Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromads'kykh ob’iednan' Ukrainy
  • TsDAHO
  • Ukraine
  • 8 Generala Almazova Str., Kyiv, Kyiv
 3. Центральний державний кінофотофоноархів України iмені Г. С. Пшеничного

  • Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine
  • Tsentralnyi derzhavnyi kinofotofonoarkhiv Ukrainy imeni H.S.Pshenychnoho
  • Ukraine
  • vul. Solom'yans'ka 24, Kyiv, Kyiv
 4. Центральний державний історичний архів України в Києві

  • Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv
  • Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy v Kyivi
  • TsDIAK
  • Ukraine
  • vul. Solom’ians'ka, 24, Kyiv, Kyiv
 5. Центральний державний історичний архів України у місті Львові

  • Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv
  • Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u misti Lvovi
  • Ukraine
  • pl. Soborna 3а, Lviv, Lviv oblast
 6. Чернівці Музей історії та культури євреїв Буковини

  • The Chernivtsi Museum of the History and Culture of Bukovinian Jews
  • Chernivetskyi muzei istorii ta kultury Yevreiv Bukovyny
  • Ukraine
  • Teatralna square, 5, Chernivtsi, Chernivtsi oblast
 7. Інститут юдаїки

  • Judaica Institute
  • Institut Yudaiki
  • Ukraine
  • 8/5, Voloska str., Kyiv, Kyiv