Archival Descriptions

Displaying items 81 to 100 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Akta gminy w Konopnicy (z siedzibą w Lublinie)

  • Files of the commune of Konopnica with the seat in Lublin

  Karta A: XIX wiek - księga inwentarzowa, plan i kosztorys kościoła oraz plan szkoły w Konopnicy - 2 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, oświaty, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, sprawozdania rachunkowe, sprawy majątkowe, wybory do Sejmu i Senatu, księgi inwentarzowe - 26 j.a. okres okupacji - zarządzenia władz, sprawy personalne, karno-administracyjne, podatkowe, bezpieczeństwa publicznego, aprowizacji, dróg i placów publicznych, budżety, sprawozdania rachunkowe - 18 j.a. okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwa...

 2. Akta gminy w Krzczonowie

  • Files of the commune of Krzczonów

  Karta A: XIX wiek - księgi uchwał, sprawy majątkowe, własnościowe - 7 j.a okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, sprawozdania rachunkowe, sprawy majątkowe, karne, sądowe, finansowe, księgi biercze - 15 j.a. okres okupacji - zarządzenia władz okupacyjnych, meldunki o wydarzeniach na terenie gminy, sprawy gospodarcze, hodowli, zdrowia, ewidencji i kontroli ruchu ludności, sprawy USC, wojskowe, sądowe, aprowizacji, szkolnictwa, finansowe - 17 j.a. okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły pos...

 3. Akta gminy w Mełgwi

  • Files of the commune of Mełgiew

  lata 1914-1918 - zarządzenia władz rosyjskich, sprawy organizacji i samorządu terytorialnego, sądownictwa, szkolnictwa, rolnictwa, handlu, przemysłu, opieki społecznej, wojska, majątkowe, budżetowe, ewidencji i ruchu ludności, aprowizacji, zdrowia - 78 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, sprawy ewidencji i ruchu ludności, przemysłu, rolnictwa, leśnictwa, szkolnictwa, aprowizacji, zdrowia, opieki społecznej, ubezpieczeń, wojskowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyborów do Sejmu, pożarnictwa, budownictwa, sprawozdania rachunkowe, sprawy maj...

 4. Akta gminy w Niedrzwicy

  • Files of the commune of Niedrzwica

  Katra A: lata 1914-1918 - okólniki i rozporządzenia, sprawy handlowe, sądowe, opieki społecznej, personalne - 6 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, sprawy personalne, zdrowia i opieki społecznej, oświaty, kultury i sztuki, kontroli, dróg i placów publicznych, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, handlu, rolnictwa, hodowli, pożarnictwa, wojskowe, budownictwa, aprowizacji, sądowe, sprawozdania rachunkowe, sprawy USC, wyznaniowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, majątkowe, wybory do Sejmu i Senatu, księgi inwentarzowe, księgi bi...

 5. Akta gminy w Piaskach

  • Files of the commune of Piaski

  Karta A: okres międzywojenny - sprawy ruchu i ewidencji ludności, sądowe, karne, budżetowe - 4 j.a. okres okupacji - sprawy ewidencji ludności - 1 j.a. okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, kontroli, budżety gminy, sprawy rolnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, budowlane, ruchu i ewidencji ludności, hodowli, przedsiębiorstw, bezpieczeństwa publicznego, sądowe, karne, finansowe, podatkowe, majątkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 173 ...

 6. Akta gminy w Piotrkowie

  • Files of the commune of Piotrków

  Karta A: 1914-1918 - sprawy podatkowe, szkolnictwa, finansowe, protokoły posiedzeń - 7 j.a. okres międzywojenny - okólniki, protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, sprawy kultury, oświaty, budownictwa, przemysłu, sprawy majątkowe - 27 j.a. okres okupacji - sprawy podatkowe - 1 j.a. okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, kontroli, budżety gminy, sprawy rolnictwa, opieki społecznej, hodowli, przedsiębiorstw, ewidencji ludności, finansowe, podatkowe, ma...

 7. Akta gminy w Piotrowicach

  • Files of the commune of Piotrowice

  Karta A: 1914-1918 - sprawy wojskowe - 1 j.a. okres międzywojenny - sprawy własnościowe, sądowe - 2 j.a okres okupacji - rejestr szkód wojennych, budżety - 2 j.a. okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, oświaty, kultury, budżety gminy, sprawy rolnictwa, opieki społecznej, hodowli, przemysłu, handlu, ewidencji ludności, sądowe, finansowe, podatkowe, majątkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 203 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1912-1950,...

 8. Akta gminy w Wojciechowie

  • Files of the commune of Wojciechów

  Karta A: XIX wiek, lata 1914-1918 - zarządzenia władz policyjnych i wojskowych, sprawy organizacyjne, personalne, wybory organów gminnych, księgi uchwał, protokoły zebrań, sprawy majątkowe, budowy i konserwacji dróg, leśnictwa, ubezpieczeń od chorób i ognia, rolnictwa, hodowli, zdrowia, szkolnictwa, opieki społecznej, policyjne i wojskowe, karne, sądowe, ewidencji i ruchu ludności, podatkowe, włóczęgostwa, finansowe, budżety - 190 j.a. okres międzywojenny - okólniki i zarządzenia, księgi uchwał, sprawy ubezpieczeń od ognia, rolnictwa, oświaty i kultury, wojskowe, budowlane, aprowizacji, wyz...

 9. Akta gminy w Wólce

  • Files of the commune of Wólka

  Karta A: okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, oświaty, kultury, budżety gminy, sprawy rolnictwa, opieki społecznej, hodowli, przemysłu, handlu, ewidencji ludności, sądowe, finansowe, podatkowe, majątkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze i inwentarzowe - 248 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1913-1950, 52 j.a. Dziennik Główna, 1944-1948, 1 j.a.

 10. Akta gminy w Zemborzycach (z siedzibą w Głusku) z Donacją Lublin

  • Files of the commune of Zemborzyce with the seat in Głusk

  Karta A: wiek XIX, lata 1901-1918 - przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, sprawy organizacyjne, wyborów do organów gminnych, personalne, księgi uchwał, protokoły zebrań, sprawy budowy i konserwacji dróg, ubezpieczeń od ognia, leśnictwa, rolnictwa, przemysłu i handlu, hodowli, sadownictwa, budownictwa, opieki społecznej, ruchu i ewidencji ludności, wojskowe, policje, włóczęgostwa, pożarnictwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, szkolnictwa, podatkowe, majątkowe, własnościowe, wyznaniowe, emigracyjne, finansowe - 651 j.a. z lat 1891-1902, „opisi dieł” - 3 j.a. okres...

 11. Akta gminy w Baranowie

  • Files of the commune of Baranów

  Karta A: okres okupacji - sprawy finansowe, spisy ewakuowanych w 1944 r., - 2 j.a. okres PRL - księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, majątkowe, pożarnictwa, ewidencji i ruchu ludności, sprawozdania rachunkowe, wykazy strat wojennych - 80 j.a. Karta B: ewidencja ludności, 2 j.a.

 12. Akta gminy w Celejowie

  • Files of the commune of Celejów

  Karta A: okres międzywojenny - sprawy budżetowe, finansowe, ruchu i ewidencji ludności - 3 j.a. okres okupacji - sprawy budżetowe, księgi biercze, wykazy szkód wojennych - 3 j.a. okres PRL - księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy osobowe i personalne, kontroli, sprawy rolnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, majątkowe, podatkowe, budowlane, sprawozdania rachunkowe, wykazy strat wojennych - 86 j.a. Karta B: ewidencja ludności, 1934-1949, 14 j.a.

 13. Akta gminy w Garbowie

  • Files of the commune of Garbów

  okres międzywojenny - księgi biercze -2 j.a. okres okupacji - sprawy budżetowe, przedsiębiorstw, księgi biercze - 3 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, sprawy obchodów świąt państwowych, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, pożarnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, majątkowe, podatkowe, hodowli, ewidencji i ruchu ludności, sprawozdania rachunkowe, sprawy USC - 120 j.a.

 14. Akta gminy Godów w Skokowie

  • Files of the commune of Godów with the seat in Skoków

  lata 1911-1937 - sprawy organizacyjne, szkolnictwa, wojskowe, księgi uchwał organów gminnych - 7 j.a. okres okupacji - sprawy finansowe - 1 j.a. okres PRL - księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, chmielarstwa, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, budowlane, sądowe, majątkowe, podatkowe, księgi biercze, sprawozdania rachunkowe - 82 j.a.

 15. Akta gminy w Gołębiu

  • Files of the commune of Gołąb

  okres międzywojenny - sprawozdania rachunkowe - 1 j.a. okres okupacji - sprawozdania rachunkowe - 1 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, sprawy rolnictwa, hodowli, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, akcja osiedleńcza i pomoc sąsiedzka, budownictwa, pożarnictwa, budżety gminy - 66 j.a.

 16. Akta gminy w Kamieniu

  • Files of the commune of Kamień

  okres okupacji - sprawy finansowe, korespondencja ogólna, protokoły zebrań - 3 j.a. okres PRL - sprawy administracyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, kontrola wewnętrzna, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 67 j.a.

 17. Akta gminy w Karczmiskach

  • Files of the commune of Karczmiska

  Karta A: wiek XIX, lata 1901-1918 - przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, sprawy organizacyjne, personalne, księgi uchwał, protokoły zebrań, sprawy budowy i konserwacji dróg, ubezpieczeń od ognia, leśnictwa, rolnictwa, przemysłu i handlu, hodowli, budownictwa, opieki społecznej, ruchu i ewidencji ludności, wojskowe, policje, włóczęgostwa, pożarnictwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, szkolnictwa, podatkowe, majątkowe, własnościowe, wyznaniowe, emigracyjne, finansowe - 784 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwały władz gminnych, zarządzenia, budże...

 18. Akta gminy w Końskowoli

  • Files of the commune of Końskowola

  Karta A: okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, rolnictwa, podatkowe, majątkowe, finansowe, księgi biercze, inwentarzowe - 10 j.a okres okupacji - zarządzenia władz okupacyjnych, przemysłu, wykazy strat wojennych. oświaty i kultury - 12 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewidencji i kontroli ruchu ludności, budowlane, aprowizacj...

 19. Akta gminy w Kurowie

  • Files of the commune of Kurów

  okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, ewidencji ludności, budowlane, bezpieczeństwa i porządku publicznego, sądowe, majątkowe, podatkowe, obchody różnych uroczystości, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, wykazy wysiedlonych i ewakuowanych – 131 j.a.

 20. Akta gminy w Markuszowie

  • Files of the commune of Markuszów

  Karta A: okres międzywojenny - księgi protokołów, uchwał, sprawy zdrowia, pożarnictwa, aprowizacji, podatkowe, księgi biercze - 16 j.a. okres okupacji - sprawy finansowe, księgi biercze - 5 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewidencji i kontroli ruchu ludności, budowlane, aprowizacji, wyborów do Sejmu, majątkowe, podatkowe, sprawozdania...