Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 106
Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Akta gminy Godów w Skokowie

  • Files of the commune of Godów with the seat in Skoków

  lata 1911-1937 - sprawy organizacyjne, szkolnictwa, wojskowe, księgi uchwał organów gminnych - 7 j.a. okres okupacji - sprawy finansowe - 1 j.a. okres PRL - księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, chmielarstwa, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, budowlane, sądowe, majątkowe, podatkowe, księgi biercze, sprawozdania rachunkowe - 82 j.a.

 2. Akta gminy w Abramowie

  • Files of the commune of Abramów

  lata 1914-1918, okres międzywojenny - okólniki i zarządzenia wewnętrzne władz, sprawy samorządu gminnego, zbiór danych statystycznych dotyczących gminy, budżety, sprawy finansowe i gospodarcze, protokoły zebrań sołtysów, zarządu i rady gminy, sprawozdania z lustracji, sprawy ruchu ludności, rolnictwo, zbiór wykazów metrykalnych, księga biblioteczna zarządu gminnego, sprawy podatków, księga inwentarzowa zarządu gminnego, księgi biercze - 21 j.a. okres okupacji – sprawy ewidencji ludności, zarządzenia władz okupacyjnych w sprawie kontyngentów, akta gospodarcze i finansowe, zebrania i funkcjon...

 3. Akta gminy w Baranowie

  • Files of the commune of Baranów

  Karta A: okres okupacji - sprawy finansowe, spisy ewakuowanych w 1944 r., - 2 j.a. okres PRL - księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, majątkowe, pożarnictwa, ewidencji i ruchu ludności, sprawozdania rachunkowe, wykazy strat wojennych - 80 j.a. Karta B: ewidencja ludności, 2 j.a.

 4. Akta gminy w Bełżycach

  • Files of the commune of Bełżyce

  Karta A: Okres międzywojenny - księgi biercze danin publicznych - 1 j.a Okres okupacji - sprawy USC, wojskowe, księgi kasowe, ewidencja ludności, księgi biercze - 6 j.a Okres PRL - normatywy, protokoły posiedzeń władz, komisji, kontroli, budżety i sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiarowe i księgi biercze podatków, ewidencja ludności, sprawy rolnictwa, sądowe, oświaty, kultury i sztuki, opieki społecznej, budownictwa, majątku gminy, przedsiębiorczości - 369 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1947-1952, 24 j.a.

 5. Akta gminy w Brzezinach (z siedzibą w Milejowie)

  • Files of the commune of Brzeziny with the seat in Milejów

  Karta A: XIX wiek, lata 1914-1918 - przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, księgi uchwał, sprawy wojskowe, ewidencji ludności, opieki społecznej - 8 j.a. okres międzywojenny - sprawy własnościowe, podatkowe, księgi inwentarzowe, - 3 j.a. okres okupacji - sprawy finansowe, księga biercza - 2 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy personalne, rolnictwa, hodowli, kontyngentów, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, e...

 6. Akta gminy w Bychawie

  • Files of the commune of Bychawa

  Karta A: XIX w., okres 1914-1918 - księgi uchwał, sprawy finansowe, majątkowe, protokoły zebrań - 17 j.a. okres międzywojenny - zarządzenia władz, protokoły zebrań, wyborów wójtów, sołtysów, radnych, sprawy wyborów do Sejmu i Senatu, personalne, podatków, wojska, ewidencji i ruchu ludności, przemysłu, handlu, rolnictwa, oświaty, wyznaniowe, sprawozdania rachunkowe, księgi inwentarzowe, budżety, - 58 j.a. okres okupacji - sprawy organizacyjne, przedsiębiorczości, personalne, majątku gminy, bezpieczeństwa i porządku publicznego, księgi protokołów, sprawozdania rachunkowe, budżety, sprawy USC,...

 7. Akta gminy w Celejowie

  • Files of the commune of Celejów

  Karta A: okres międzywojenny - sprawy budżetowe, finansowe, ruchu i ewidencji ludności - 3 j.a. okres okupacji - sprawy budżetowe, księgi biercze, wykazy szkód wojennych - 3 j.a. okres PRL - księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy osobowe i personalne, kontroli, sprawy rolnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, majątkowe, podatkowe, budowlane, sprawozdania rachunkowe, wykazy strat wojennych - 86 j.a. Karta B: ewidencja ludności, 1934-1949, 14 j.a.

 8. Akta gminy w Chodlu

  • Files of the commune of Chodel

  okres międzywojenny - sprawy własnościowe - 1 j.a. okres okupacji - sprawy budżetowe - 1 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, kontrola wewnętrzna, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, przemysłu i handlu, elektryfikacji, oświaty i kultury, opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojskowe, budowlane, sądowe, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe - 85 j.a.

 9. Akta gminy w Czemiernikach

  • Files of the commune of Czemierniki

  Karta A: okres międzywojenny – księga uchwał – 1 j.a. okres okupacji – sprawy kontroli wewnętrznej, finansowe, spisy posiadaczy opuszczonych domów pożydowskich, roczne sprawozdania rachunkowe - 6 j.a. okres PRL – sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności gminy, wykazy członków organów gminnych, protokoły posiedzeń, roczne sprawozdania rachunkowe, spisy gospodarstw rolnych, sprawy oświaty, kultury i sztuki, ewidencja ludności – 26 j.a. Karta B: rejestry mieszkańców, 1932-1952, 19 j.a.

 10. Akta gminy w Firleju

  • Files of the commune of Firlej

  okres międzywojenny – budżety cegielni gminnej, budżety gminy, księga uchwał rady gminnej, sprawy budownictwa, oświaty i kultury - 17 j.a. okres okupacji – budżety gminy, sprawozdania budżetowe - 3 j.a. okres PRL – sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności gminy, sprawy osobowe członków i pracowników organów gminnych, plany pracy, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy rolnictwa, oświaty, kultury i sztuki, ewidencja ludności, sprawy bezpieczeństwa publicznego, księgi biercze – 52 j.a. ...

 11. Akta gminy w Garbowie

  • Files of the commune of Garbów

  okres międzywojenny - księgi biercze -2 j.a. okres okupacji - sprawy budżetowe, przedsiębiorstw, księgi biercze - 3 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, sprawy obchodów świąt państwowych, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, pożarnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, majątkowe, podatkowe, hodowli, ewidencji i ruchu ludności, sprawozdania rachunkowe, sprawy USC - 120 j.a.

 12. Akta gminy w Gołębiu

  • Files of the commune of Gołąb

  okres międzywojenny - sprawozdania rachunkowe - 1 j.a. okres okupacji - sprawozdania rachunkowe - 1 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, sprawy rolnictwa, hodowli, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, akcja osiedleńcza i pomoc sąsiedzka, budownictwa, pożarnictwa, budżety gminy - 66 j.a.

 13. Akta gminy w Jastkowie

  • Files of the commune of Jastków

  Karta A: Wiek XIX, lata 1914-1918 - sprawy handlu, finansowe, księgi protokołów - 4 j.a. okres międzywojenny - zarządzenia władz, protokoły zebrań, wybory do samorządu gminnego, sprawy ruchu i ewidencji ludności, wojskowe, podatkowe, finansowe, księgi biercze - 43 j.a. okres okupacji - sprawy finansowe, budżetowe, ruchu ludności, sprawozdania rachunkowe - 8 j.a okres PRL - księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, kontroli, budżety gminy, sprawy rolnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, majątko...

 14. Akta gminy w Jaszczowie (z siedzibą w Biskupicach)

  • Files of the commune of Jaszczów with the seat at Biskupice

  Karta A: okres międzywojenny - księga biercza - 1 j.a. okres okupacji - sprawy personalne - 1 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, kontroli, budżety gminy, sprawy rolnictwa, elektryfikacji, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, budowlane, ruchu i ewidencji ludności, hodowli, przedsiębiorstw, bezpieczeństwa publicznego, wojskowe, sądowe, finansowe, podatkowe, majątkowe, sprawozdania rachunkowe, obchody uroczystości państwowych, księgi biercze - 158 j.a. Karta...

 15. Akta gminy w Kamieniu

  • Files of the commune of Kamień

  okres okupacji - sprawy finansowe, korespondencja ogólna, protokoły zebrań - 3 j.a. okres PRL - sprawy administracyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, kontrola wewnętrzna, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 67 j.a.

 16. Akta gminy w Kamionce

  • Files of the commune of Kamionka

  rok 1912, okres międzywojenny - sprawy dochodów budżetowych, sprawy podatkowe, protokoły zebrań organów gminnych - 8 j.a. okres okupacji - sprawy organizacyjne, sprawy strat wojennych, ewidencja ludności - 4 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków i pracowników organów gminnych, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy rolnictwa, oświaty, kultury i sztuki, pożarnictwa, ewidencja ludności, księgi biercze - 45 j.a.

 17. Akta gminy w Karczmiskach

  • Files of the commune of Karczmiska

  Karta A: wiek XIX, lata 1901-1918 - przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, sprawy organizacyjne, personalne, księgi uchwał, protokoły zebrań, sprawy budowy i konserwacji dróg, ubezpieczeń od ognia, leśnictwa, rolnictwa, przemysłu i handlu, hodowli, budownictwa, opieki społecznej, ruchu i ewidencji ludności, wojskowe, policje, włóczęgostwa, pożarnictwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, szkolnictwa, podatkowe, majątkowe, własnościowe, wyznaniowe, emigracyjne, finansowe - 784 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwały władz gminnych, zarządzenia, budże...

 18. Akta gminy w Konopnicy (z siedzibą w Lublinie)

  • Files of the commune of Konopnica with the seat in Lublin

  Karta A: XIX wiek - księga inwentarzowa, plan i kosztorys kościoła oraz plan szkoły w Konopnicy - 2 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, oświaty, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, sprawozdania rachunkowe, sprawy majątkowe, wybory do Sejmu i Senatu, księgi inwentarzowe - 26 j.a. okres okupacji - zarządzenia władz, sprawy personalne, karno-administracyjne, podatkowe, bezpieczeństwa publicznego, aprowizacji, dróg i placów publicznych, budżety, sprawozdania rachunkowe - 18 j.a. okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwa...

 19. Akta gminy w Końskowoli

  • Files of the commune of Końskowola

  Karta A: okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, rolnictwa, podatkowe, majątkowe, finansowe, księgi biercze, inwentarzowe - 10 j.a okres okupacji - zarządzenia władz okupacyjnych, przemysłu, wykazy strat wojennych. oświaty i kultury - 12 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewidencji i kontroli ruchu ludności, budowlane, aprowizacj...

 20. Akta gminy w Krzczonowie

  • Files of the commune of Krzczonów

  Karta A: XIX wiek - księgi uchwał, sprawy majątkowe, własnościowe - 7 j.a okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, sprawozdania rachunkowe, sprawy majątkowe, karne, sądowe, finansowe, księgi biercze - 15 j.a. okres okupacji - zarządzenia władz okupacyjnych, meldunki o wydarzeniach na terenie gminy, sprawy gospodarcze, hodowli, zdrowia, ewidencji i kontroli ruchu ludności, sprawy USC, wojskowe, sądowe, aprowizacji, szkolnictwa, finansowe - 17 j.a. okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły pos...