Archival Descriptions

Displaying items 1 to 11 of 11
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Łodzi - Oddział w Sieradzu
 1. Akta gminy Widawa

  • Files of the commune of Widawa

  Zachowane akta obejmują lata 1939-1940, 1945-1954. Okupacja hitlerowska - budżet; Gminna Rada Narodowa - Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły posiedzeń GRN, Zarządu Gminnego, Prezydium i komisji, protokoły zebrań sołtysów, sprawy organizacyjne (wykaz miejscowości, charakterystyka gminy), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gmin i gromad, przepisy i zarządzenia ogólne; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiarowe podatku gruntowego; Dział Gospodarki Gminnej: rolnictwo (zn...

 2. Akta gminy Wiewiórczyn

  • Files of the commune of Wiewiórczyn

  Zachowane akta obejmują lata 1887-1941, 1943, 1945-1954. Okupacja hitlerowska - akta dot. urodzeń, gospodarstw domowych; Gminna Rada Narodowa - Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły posiedzeń GRN, Zarządu Gminnego, Prezydium i komisji, protokoły zebrań sołtysów, sprawozdania z działalności GRN, sprawy organizacyjne (podział administracyjny gminy, instrukcja kancelaryjna, wykaz miejscowości, charakterystyka gminy), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gmin i gromad, akta dot. grobów wojennych, referendum; Dz...

 3. Akta gminy Zelów

  • Files of the commune of Zelów

  Zachowane akta obejmują lata 1872-1954. Okupacja hitlerowska - spis gospodarstw rolnych gminy; Gminna Rada Narodowa - Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły posiedzeń i uchwały GRN, Zarządu, Prezydium, protokoły zebrań sołtysów, pisma okólne, przepisy, zarządzenia, sprawy organizacyjne gminy (krótki zarys dziejów Zelowa, wykaz miejscowości, plany pracy, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, majątek gmin i gromad, kontrole, przedsiębiorstwa gminne, wybory do Sejmu; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, dochody gminne, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum przechodnich i pozabu...

 4. Akta gminy Złoczew

  • Files of the commune of Złoczew

  Zachowane akta obejmują lata 1865-1941, 1943, 1945-1953. Akta Wójta Gminy, Zarządu Gminnego i Urzędu Gminy - rejestry pomiarowe majątku, gromad i wsi, tabele likwidacyjne, księgi opłat wsi, opis chłopskich zagród, księgi protokołów posiedzeń i uchwały Rady Gminnej, protokoły komisji, księgi uchwał Zarządu Gminnego i zebrań wiejskich, majątek gminy i gromad, kontrola, budżety, księgi wydatków budżetowych, sprawozdania rachunkowe, statystyka rolna, popieranie przemysłu i handlu; Okupacja hitlerowska - listy planowanego podatku gruntowego; Gminna Rada Narodowa - Dział Organizacyjny: protokoły ...

 5. Akta miasta Praszki

  • Files of the town of Praszka

  Zachowane akta obejmują lata 1915-1917, 1924-1939, 1942-1944, 1947. W zespole zachowały się księgi biercze podatków, rejestr wymiarowy dworskiego podatku gruntowego, książki przychodowo-rozchodowe, księga wekslowa, księgi kasowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum przechodnich i pozabudżetowych, budżet, dzienniki główne, akta dot. kontroli wydanych artykułów żywnościowych, przydziału mebli, ostrzeżenia, upomnienia w sprawie zaciemniania w okresie okupacji, listy kar.

 6. Akta miasta Szadku

  • Files of the town of Szadek

  Zachowane akta obejmują lata 1898, 1909, 1916-1940, 1942-1943. Zachowały się: protokoły posiedzeń Rady Miejskiej, Magistratu, Zarządu Miejskiego, Komisji Rewizyjnej, księga postanowień Komisarza Rządowego, a także akta dotyczące Związku Miast Polskich, akta Komitetu budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz akta spraw: administracyjnych, obywatelskich (karty meldunkowe), wojskowych, oświatowych, sądowych, policyjnych, karnych (rejestry karne), rolnych (spisy zwierząt gospodarskich), leśnych, drogowych, komunikacyjnych, mieszkaniowych i budowlanych. Ponadto zachowały się: akta osobow...

 7. Akta miasta Wielunia

  • Files of the town of Wieluń

  Zachowane akta obejmują lata 1844, 1851, 1855-1856, 1862-1866, 1872-1939, 1941. W zespole zachowały się następujące akta: Organizacja - protokoły posiedzeń i uchwały Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego, przepisy i zarządzenia ogólne, okólniki, współpraca ze Związkiem Miast Polskich, statuty i taryfy, dzienniki korespondencyjne; Finanse - budżety, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum pozabudżetowych, dzienniki główne, sprawy podatkowe, rejestry opłat, sprawy oddłużeniowe, akta obrotu czekowego, ubezpieczenia pracowników, księgi kasowe; Gospodarka - przedsiębiorstwa gminne, drog...

 8. Sąd Obwodowy w Sieradzu

  • Amtsgericht Schieratz
  • Local Court in Sieradz

  Zachowane akta obejmują lata 1939-1944. Granice terytorialne zespołu obejmują m. Sieradz i pow. sieradzki. W zespole zachowały się akta o charakterze administracyjnym (ustanowienie obwodu sądowego, organizacja Sądu, zbiór dekretów w sprawach spornych, akta poufne) oraz akta spraw personalnych obsługi Sądu.

 9. Sąd Obwodowy w Wieluniu

  • Amtsgericht Welun
  • Local Court in Wieluń

  Zachowane akta obejmują lata 1939-1945. Granice terytorialne zespołu obejmują m. Wieluń i pow. wieluński. W zespole zachowały się rejestry (cywilne, rodzinne, opiekuńcze i spadkowe), akta ogólne (generalia) oraz akta poszczególnych spraw (spadkowych, kurateli, opiekuńczych i opieki społecznej). Na szczególną uwagę zasługuje fakt zachowania sporej części akt ogólnych, dotyczących m.in.: prawa (konstytucyjnego, obywatelskiego, pracy, handlowego, karnego, ziemi i własności gruntów oraz wodnego), organizacji sądownictwa, administracji ogólnej, finansowej, gospodarczej oraz sprawy ubezpieczeń i ...

 10. Starosta Powiatu Łaskiego w Pabianicach

  • Der Landrat des Kreises Lask in Pabianitz
  • Łask County Governor with seat in Pabianice

  Zachowane akta obejmują lata 1939-1945. W zespole zachowały się akta 5 oddziałów: I (Hauptverwaltung) - wykaz akt Landratury Łódzkiej, wykaz akt, opis powiatu łaskiego, wykaz majątków obszarniczych, zasiewów, lasów, młynów, cegielni, mleczarni, gorzelni; II (Allgemeine Reichs und Staatsaufgaben) - sprawozdania sytuacyjne oraz poszczególnych wydziałów, sprawy volkslisty, osiedlania Niemców, sprawy kościołów i cmentarzy (plany i szkice techniczne), zestawienia ludności wg gmin i narodowości, spisy inwentarza, sprawy policyjne; III (Kreis und Gemeindeverwaltung) - zawiadomienia o posiadanych a...

 11. Urząd Komisarza Gminy Zelów

  • Der Amtskommissar der Gemeinde Zelow

  Zachowane akta obejmują lata 1941-1944. Urząd Komisarza Gminy Zelów (Der Amtskommissar der Gemeinde Zelow) - Rolnictwo: wykazy gospodarstw rolnych zawierające dane o wielkości gospodarstwa, strukturze produkcji zbożowej i zwierzęcej oraz nazwisko właściciela; Ewidencja ludności: spisy mieszkańców wsi z terenu gminy (nazwiska, narodowość, wykonywany zawód, stan rodziny i posiadania mieszkań i budynków gospodarczych) oraz doniesienia o urodzinach i zgonach nadsyłane z terenu do Wydziału Meldunkowego ww. urzędu.