Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 37,728
 1. Landesgefängnis Mannheim

  Enthält v.a. Generalia

 2. Gemeente Zutphen, 1920-1970

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In rubriek -2.08. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In rubriek -1.755 vindt u stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Bevolkingsregister Zutphen 1842-1990, toegangsnummer 0.308 en de Burgerlijke Stand Zutphen 1811-1954, toegangsnummer 0.316). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 3. Collectie Tweede Wereldoorlog, 1937-1947

  Het archief bevat uitgaven van diverse Nederlandse kranten uit de oorlogstijd (zowel legaal als illegaal), alsmede Engelse, Franse, Italiaanse en Duitse kranten, uitgaven van tijdschriften, herdenkingsuitgaven diverse kranten en persoonlijke bescheiden over allehande onderwerpen (bijv. krijgsverrichtingen).

 4. Nederlands-Iraëlitische gemeente van Zutphen, 1864-1964

  Van een Joodse gemeenschap in Zutphen is eerst in de loop van 18e eeuw sprake. Aan het eind van de 18e eeuw werden een begraafplaats en een synagoge gesticht. Na de problemen in de crisisjaren betekenden de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog vrijwel het einde van de grote Joodse gemeente in Zutphen: meer dan 450 leden vonden als gevolg van de Duitse terreur een geweldadige dood, het interieur van de synagoge was volledig verwoest en vele graven op de begraafplaats Hoogewest, die in 1943 op last van de bezetter was gesloten, waren beschadigd. Van het vooroorlogse kerkbestuur overleef...

 5. Stads- c.q. gemeentebestuur Amersfoort

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 4, paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen en bijbehorende stukken van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 5 paragraaf 5.2.2.1.1 bevinden zich stukken betreffende de benoemingen tot (waarnemend) burgemeester en wethouders gedurende de oorlogsjaren. Bevolkingsregistratie is onder 6.4.4. te vinden. Hierin is mogelijk informatie te vinden met betrekking tot de oorlogsjaren.

 6. Gemeentebestuur Amersfoort

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente 1946-1974. Het archief bevat onder andere stukken over het herstellen van de in de oorlog opgelopen schade aan huizen, Onze Lieve Vrouwentoren en straten.

 7. Gemeentebestuur Ede, 1818-1948

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk a.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk c.5 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk c.7 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de burgerlijke stand, 1811-1960, archiefnummer 014). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 8. Archieven van de gemeente Nieuwerkerk (1760) 1811-1960 (1962)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-21 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 984-1011 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 364-384 en 465-485 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 9. Archief van de gemeente Zevenhuizen, 1930-1971

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Zevenhuizen met betrekking tot de periode 1930-1971. Inventarisnummer 857 bevat agenda's van de vergaderingen van de gemeenteraad uit de jaren 1935-1941. Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad uit de periode 1945-1948 zijn te vinden onder inventarisnummer 860. Voor notulen van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders uit de jaren 1939-1946, zie de inventarisnummers 646, 871 en 873. Inventarisnummer 563 bevat historische gegevens, 1930-1971. In rubriek 2.4 vindt u informatie over de financiën v...

 10. Archief Beheerders van de gemeentelijke begraafplaatsen te Amersfoort

  Het archief bevat een aantal dossiers die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Zie de voor de Wegwijzer geselecteerde inventarisnummers.

 11. Archief Gemeente Zierikzee, (1898) 1940-1996 (1999)

  In 1943 werd er door de NSB een poging gedaan tot herindeling van Schouwen-Duiveland. Deze gemeentelijke herindeling is niet doorgegaan. Vanaf maart 1944 werd Schouwen-Duiveland door de Duitse bezetter onder water gezet om een invasie door de geallieerden te bemoeilijken. Als gevolg hiervan werd het overgrote deel van de bevolking geëvacueerd. Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Zierikzee in de periode 1940-1995. Het bevat tevens gedeponeerd archief van J.J. de Bruijne. Commies J.J. de Bruijne bleef, na de evacuatie van Zierikzee in 1944, als enige ambten...

 12. Archief gemeentebestuur Nijkerk 1920 - 1947

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie ook de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W (zie bijv. dossiernr. 2: Gemeentebestuur algemeen. Oorlog en bevrijding 1920 -1946), het hoofdstuk betreffende personeelsaangelegenheden en stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 13. Gemeentepolitie Zierikzee 1852-1957

  Het archief bevat o.a. correspondentie, dag- en nachtrapporten en registers van strafbeschikkingen. In de stukken betreffende de oorlogsjaren zit mogelijk interessante informatie.

 14. Tijdelijk Provinciaal Bestuur van Gelderland, gevestigd te Nijmegen, 1944-1945

  Op 17 september 1944 begon operatie "Market Garden". Op 20 september waren de bruggen bij Nijmegen in geallieerde handen. De slag om Arnhem werd verloren: de Rijnbrug bleef in handen van de Duitsers en de opmars stagneerde. Gelderland viel uiteen in een bevrijd en een bezet gedeelte. Het bevrijde gedeelte omvatte eerst slechts Nijmegen en directe omgeving. Met name het rivierengebied was strijdtoneel. De organisatie van het bevrijde deel van Gelderland was gebaseerd op het Legal Agreement van 16 mei 1944, voor zolang er nog sprake was van strijd/oorlogssituatie ("fase I"). Deze fase zou dur...

 15. Kabinet Gouverneur/ Comm. der Koningin 1814-1951

  Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren in ieder geval kabinetsstukken, stukken betreffende benoeming en ontslag van burgemeesters, notarissen en politie en correspondentie.

 16. Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn 1916-1945 Secretarie I

  Het archief vormt de neerslag van de taken en activiteiten van het gemeentbestuur.

 17. Gemeentebestuur Purmerend

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-128 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 1380-1431 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 1453-1464 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 18. Archief van de gemeente Gouda, 1921-1945

  De inventaris is nog in bewerking. Voor informatie over de inhoud van dit archief dient u zich te wenden tot Groene Hart Archieven, locatie Streekarchief Midden-Holland te Gouda. Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Gouda uit de periode 1921-1945. Inventarisnummers 1882 en 3723 bevatten stukken met betrekking tot het ontstaan en geschiedenis van de gemeente, 1931-1944. Rubriek 02.2 bevat raadsverslagen uit de periode 1931-1945 en stukken met betrekking tot (leden) van de gemeenteraad. Voor stukken betreffende het college van burgemeester en wethouders van ...

 19. Schilderkundig genootschap onder de zinspreuk 'Pulchri Studio'

  Het Schilderkundig genootschap onder de zinspreuk 'Pulchri Studio' is in 1847 in Den Haag opgericht. Pulchri was sedert 1901 gehuisvest aan het Lange Voorhout 15. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verzetten de Pulchri-kunstenaars zich aanvankelijk tegen de door de Duitsers ingestelde Kultuurkamer. Met andere Nederlandse kunstenaarsverenigingen werd overleg gepleegd en de Nederlandsche Organisatie van Kunstenaarsverenigingen (NOK) opgericht. Deze vereniging zou niet lang bestaan. In 1942 verloor Pulchri Studio de zelfstandigheid. Pulchri Studio moest zich alsnog aanmelden en Willy ...

 20. Gemeentebestuur Roosendaal en Nispen, 1936-1975

  Aan de opbouw van het economisch apparaat in Roosendaal kwam bij de Tweede Wereldoorlog vrij abrupt een einde. De Duitsers probeerden de Nederlandse economie dienstbaar te maken aan de Duitse oorlogseconomie. Aanvankelijk met zachte, later met harde hand. Via de Arbeitseinsatz werden eerst werklozen, maar na 1942 ook veel andere arbeiders verplicht in Duitsland te gaan werken. Bij de bevrijding liep Roosendaal flink schade op. Begin oktober 1944 begonnen, bij het naderen van de geallieerde troepen, de Duitsers met het leegroven van fabrieken en winkels. Bij Nispen werd hevig gevochten. De e...