Archival Descriptions

Displaying items 1 to 8 of 8
Holding Institution: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 1. Archief AJC

  Opgericht in maart 1918 stelde de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) zich ten doel jongeren uit de arbeidersklasse op te voeden en te ontwikkelen en hen voor te bereiden op deelname aan de strijd van de arbeidersbeweging voor het socialisme. Na de Duitse inval in mei 1940 besloot het hoofdbestuur in augustus 1940 de AJC op te heffen; ondergronds werden bepaalde activiteiten voortgezet. Na de bevrijding werd de AJC spoedig heropgericht. Het archief bevat algemene stukken zoals notulen van de vergaderingen van het hoofdbestuur 1946-1953; stukken betreffende congressen 1922-1959, bestuur en person...

 2. Archief CPN

  Communistische Partij van Nederland (CPN); opgericht in 1935; voorlopers Sociaal Democratische Partij (SDP) 1909-1918 en de Communistische Partij Holland (CPH) 1918-1935; de CPN ging in 1991 samen met de PSP, PPR en EVP op in Groen Links. Zie voor stukken betreffende de CPN in bezettingstijd 1940-1946 hoofdstuk I, met o.a. "Functioneren tijdens de bezetting", "Strategische en politieke voornemens", "Communistische illegale pers" en "Grote Adviescommissie (GAC) en Raad van Verzet (RVV)".

 3. Collectie Verein Deutscher und Staatenloser Antifaschisten

  Verein deutscher und staatenloser Antifaschisten (VDSA); opgericht mei 1945 als opvolger van de tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland bestaande Interessengemeinschaft anti-faschistischer Deutscher in den Niederlanden, die vanaf 1944 actief was in het verzet; doel was bescherming van de rechtspositie van Joodse emigranten en Duitse vluchtelingen; november 1947 werd de Verein opgeheven. Het archief bevat voornamelijk nieuwsberichten over de algemene situatie in Duitsland en de positie van emigranten en statenlozen in Nederland; afschriften van brieven, rapporten, circulaires, tijdschrif...

 4. Archief Benjamin Aäron Sijes

  Sijes, Benjamin A. (1908-1981). Radencommunist; na de Tweede Wereldoorlog medewerker Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, schreef onder andere studies over de arbeidsinzet en de Februaristaking; buitengewoon hoogleraar in Leiden (Cleveringa-leerstoel, 1970). Het archief bevat studies van Sijes over economische vraagstukken; stukken betreffende de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog, heksenvervolging, F. Weinreb, joodse kwesties, de textielindustrie (rapporten en andere stukken); zijn hoogleraarschap; Pannekoek's herinneringen (correspondentie, documentatie, aantekeningen, kop...

 5. Archief Mendels-Stokvis

  Maurits Mendels (1868-1944), jurist; voor de SDAP lid van de Tweede Kamer 1913-1918 en van de Eerste Kamer 1919-1937. Het archief bevat persoonlijke stukken van de diverse familieleden. Een aparte groep stukken binnen het archief bestaat uit de Westerbork- en Theresiënstad-correspondentie, die mevr. Judica H. Mendels na de bevrijding verzamelde. Het gaat hierbij ten dele om afschriften van brieven die Judica H. Mendels (Pup), een zekere Alfred (van hem is geen achternaam bekend), alsmede Simon Rosenbaum vanuit Westerbork aan Lot Noë hebben verstuurd. Omdat vanuit het kamp slechts beperkt br...

 6. Archief Verenigd Verzet 1940-1945 (Amsterdam)

  Opgericht in 1948; samengesteld uit voormalige verzetsstrijders, ex-politieke en joodse gevangenen en hun nabestaanden; belangenbehartiging en ondersteuning waren aanvankelijk een belangrijke taak; daarnaast verzet tegen alle uitingen van neo-fascisme, racisme en anti-semitisme; werkt mee aan tentoonstellingen en richt zich tot jongeren, o.a. via de Commissie Jeugdvoorlichting; publiceert "De stem van het verzet" vanaf 1950. Het archief bevat ingekomen stukken en uitgaande stukken, met notulen van bestuurs- en stukken van ledenvergaderingen 1950-1968, 1981-2004; statuten en huishoudelijk re...

 7. Documentatiecollectie Tweede Wereldoorlog

  Lijsten van door de bezetter verboden Nederlandse organisaties en bladen 1941; circulaires, gedrukten en knipsels betreffende overheidsmaatregelen (politie, WA, luchtbescherming), pers, PTT-voorschriften, geestelijkheid, Indonesië, nationaal-socialistische propaganda, gezondheidszorg, joodse aangelegenheden, illegaliteit en verzet, studenten en universiteiten, de Centrale, toneelkunst.

 8. Henri Mandel Papers.

  In this fonds we note personal correspondence (1943-1952) of Henri Mandel, as well as documents of a private nature. The fonds also contains files and assorted documents on the resistance activities of Mandel in the Onafhankelijke Patriottische Groep / Groupe Patriotique Indépendant ‘Vrank en Vrij’ such as attestations of ex-members, lists of members, official documents, notes on the history of the group and its clandestine press, correspondence (1945-1949) concerning this group, … Lastly we note the archival material on the Nationale Unie van de Sluikpers / Union Nationale de la Presse Cla...