Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 46
Holding Institution: Централен държавен архив
 1. Народно събрание

  • Narodno subraniye
  • National Assembly

  Contains requests made by the People's Representative Professor Stainov to the Chairman of Parliament and to the Minister of Foreign Affairs regarding deportation of Asian Jews. Also includes Law of Protection of the Nation records: telegrams, resolutions, and other supporting documents. XXIV-XXV ОНС. Преписка с Канцеларията на царя и МС, законопроект за полагане на клетва от министрите, по уреждане на въпроси в новоосвободените земи в Беломорска Тракия и Вардарска Македония (1939-1942). Преписки по законопроекти и законодателни предложения, внесени за разглеждане и приемане на сесиите на X...

 2. Комисарство за еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs

  Закон за защита на нацията (ЗЗН), бележки, изложения, доклади и др. по тълкуването и прилагането му и предложения за неговото изменение и допълване. Правилник, структура и отчети на Комисарството; протоколна книга на Съвета при комисаря по еврейските въпроси; наредби, правилници, окръжни и заповеди по прилагане ЗЗН, назначаване и уволняване служители на Комисарството и негови делегати в еврейските общини, устройството и управлението на еврейските общини и др. Заповеди, преписки, изложения, рапорти, протоколи и др. по ликвидиране на еврейски фирми и предприятия, изселване на евреи, организир...

 3. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

  • Council of Ministers
  • Централен държавен архив
  • ф. 284К
  • English
  • 1879-1944
  • Опис 1, 8846 а.е., 1880-1944 г. - “Протоколи на МС (1880-1944)” Постановления на Министерския съвет за прилагане ЗЗН (1941-1944)

  Опис 1, 8846 а.е., 1880-1944 г. - “Протоколи на МС (1880-1944)” Постановления на Министерския съвет за прилагане ЗЗН (1941-1944) Опис 2, 220 а.е., 1879-1944 г. - Договори, спогодби, конвенции и протоколи между България и различни страни. Опис 3, 190 а.е., 1889-1944 г. - Списъци на закони, решения, укази, окръжни и др. (1909-1933); протокол за присъединяването на България към Тристранния пакт (1941); спогодби между българското и германското правителства за уточняване въпроси в областта на наказателното право, възниквали след установяването на германските войски в България (1941) и между БНБ ...

 4. Битолска еврейска община

  • 664К, опис 1
 5. Комисарство по еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs

  Проектозакони за защита на нацията; наредби, правилници, окръжни, заповеди на Комисарството и лични досиета на негови служители; списъци на лица от еврейски произход, на движимото и недвижимото им имущество; доклади, изложения, преписки и др. по дейността и утвърждаване бюджетите на еврейските общини; отчети, протоколи, доклади, декларации, преписки и др. по отчуждаване и разпродажба на имуществото на еврейски семейства, изселването, въдворяването им в лагери, забрана да посещават обществени места и други наложени ограничения; досиета по движението и продажбата на техни имущества; изложения...

 6. Комисарство по Еврейските Въпроси

  • Commissariat for Jewish Questions
  • Komisarstvo po Evreyskite Vuprosi

  Contains personal files; lists of the real estate property of Jews; lists of persons of Jewish origin; bank inventories and receipts for deposited Jewish property; correspondence regarding Jewish rights and duties, the payment of taxes by Jews, the expropriation and sale of Jewish property, the “New Territories” of Thrace and Macedonia, and the establishment of ghettos; announcements of actions for the sale of expropriated Jewish property; an agreement for the initial deportation of 20,000 Jews; reports on the rounding up and resettlement of Jews; plans for temporary concentration camps; na...

 7. Колекция „Окръжна организация на Българска Комунистическа Партия – Пловдив“

  • Kolektsiya "Okruzhna organizatsiya na Bulgarska Komunisticheska Partiya - Plovdiv"
  • Records of the Regional Organization of the Bulgarian Communist Party - Plovdiv

  Contains mainly letters, appeals, and telegrams sent to the Central Committee of the Bulgarian Communist Party. Records relate to the international and internal situation. Includes an appeal of the Jewish communists in Plovdiv, Bulgaria, to Jewish workers to boycott forthcoming elections for the synagogue administration and to fight against chauvinism and religious prejudices.

 8. Министерство на правосъдието

  • Ministerstvo na pravosudieto
  • Ministry of Justice

  This collection contains reports, protocols, correspondence, telegrams, statements, requests, circulars, name lists, annual reports, and maps. Collection consists of correspondence with the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Internal Affairs, the Forensic Medicine Institute of Sofia, the Ministry of Finance, the Ministry of War, the Ministry of Welfare, the Ministry of Trade and Industry, the Ministry of Public Education, the Bulgarian National Bank, General Union of Agricultural Economic Cooperative, the Directorate of National Propaganda, Council of Ministries, and Bulgarian cit...

 9. Комисарството по еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs

  Досиета по ликвидация на еднолични фирми, акционерни и други дружества с участие на еврейски капитали и по ликвидация на задължения на евреи към банки, предприятия, учреждения и частни лица; заповеди, преписки, протоколи и др. по конфискуване на имущество на лица от еврейски произход и на еврейски дружества, и по еднократното облагане с данък върху тяхното имущество; бюджети и проекто-бюджети на еврейски общини, оправдателни документи, описи, протоколи, преписки по приходите и разходите им; счетоводни книги на Комисарството.

 10. Драмска еврейска община

  • Jewish Community Drama
 11. Министерство на труда и социалните въпроси

  • Ministerstvo na truda i sotsialnite vŭprosi
  • Ministry of Labor and Social Affairs

  Contains agreements between the Bulgarian Government and Soviet military representatives regarding passports for Jews and Turks; assistance for Jews after World War II; correspondence with the National Committee of Liberation regarding homelessness and destitution, persecution of Bulgarians by Nazis, and immediate relief after liberation; correspondence with the Central Jewish Consistory regarding assistance with coal; appeals from Jewish organizations for restitution of property and money confiscated under the Defense of the Nation Act; appeals (arranged by geographical place) from politic...

 12. Българска легация в Букурещ

  • Bulgarska legatsiya v Bukuresht
  • Bulgarian Legation in Bucharest

  Contains reports and press clippings from the Romanian press regarding underground communist activities in Dobruja and Bessarabia; correspondence between the Bulgarian and Romanian Minister of Foreign Affairs regarding individual persons of Jewish origin and about the sinking of the "Struma" (Sṭrumah); correspondence regarding passport renewals for Jewish volunteers in the Civil War in Spain; and correspondence regarding visas and transit lists for people of non-Jewish origin. Also includes a registry of incoming documents and passports issued.

 13. Министерство на външните работи и изповеданията

  • Ministerstvo na vŭnshnite raboti i izpovedaniyata
  • Ministry of Foreign Affairs and Religions

  Contains correspondence with Bulgarian legations/consulates abroad in many countries on topics including trade relations, reports to Sofia, Bulgaria, on economic and political conditions, Bulgarian agrarian workers abroad, Bulgarian-German relations; regulations for visas of various types, including transit visas, for non-citizens including Jews. Also includes material regarding the property of Bulgarian Jews; the location of Bulgarian citizens abroad including Jews; requests from relatives of victims of the"Sṭrumah" sinking; and the situation of foreign Jews in Bulgaria.

 14. Пиротска еврейска община

  • Pirotska evreiska obshtina
  • Pirot Jewish Community

  Преписки с Комисарството по еврейските въпроси и Централната консистория на евреите в България за ограничаване правата на евреите, за подготовка и изпълнение на акцията за изселване на еврейското население от Пирот; за предаване на ценностите и парите, иззети от евреи в БНБ; по ликвидирането на еврейското имущество; за настаняване на български семейства в жилища на изселени от града евреи и др. (1942-1943). Тръжни преписки по продажба на вещи (1943). Преписи от заповеди по назначаване на персонал при общината. Бюджет за приходите и разходите на общината (1942-1943). Квитанционна книга на ев...

 15. Българска народна банка – Деде Агач

  • Bulgarska narodna banka - Dede Agach
  • Bulgarian National Bank - Dedeagach (Alexandroupoli)

  Contains signatures of supervisors of the Commissariat of Jewish Affairs, correspondence relating to Jewish property, and Jewish declarations of currency and assets held.

 16. Министерство на правосъдието

  • Ministerstvo na pravosudiyeto
  • Ministry of Justice

  Contains correspondence related to property in Yugoslavian and Greek territories; testimonies from Bulgarian soldiers taking part in the execution of Thomas Markham, an American pilot, as well as English Major Thompson and others; correspondence with the Central Committee of National Liberation (Jewish Section) regarding Jews in jail; report regarding the property of Jews who emigrated to Palestine and a letter from the Association of Bulgarian Jews in Tel Aviv regarding this question; and other records related to the confiscation of properties during and after World War II.

 17. Българска легация в Берлин

  • Bulgarska legatsiya v Berlin
  • Bulgarian Legation in Berlin

  Contains reports, correspondence, reviews of political events, and records relating to fights between Nazis and Communists, the persecution of Jews, the Leipzig trials, Kristallnacht, Nazi Congress, and the beginning of World War II. Also includes coded telegrams to the Minister of Foreign Affairs regarding the opening of the second front, Soviet losses in the war, and congratulatory and condolence correspondence to German officials, including Hitler, Göring, Himmler, and von Ribbentrop.

 18. Иван Иванов Багрянов (1891–1945) - Личен фонд

  • Ivan Ivanov Bagryanov (1891-1945) - Lichen fond
  • Papers of Ivan I. Bagryanov (1891-1945)

  Contains anonymous letters against the Bulgarian Government Jewish Policy, opinions and speeches regarding discrimination against Jews in Bulgaria. Also includes a letter from the Bulgarian Consulate in Prague regarding instructions about Yugoslavian problems.

 19. Българска народна банка – Гюмюрджина

  • Bulgarska narodna banka - Gyumyurdzhina
  • Bulgarian National Bank - Gyumyurdzhina (Komotini)

  Contains questionnaires with declarations and information regarding Jewish valuables.

 20. Министерство на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) - Дирекция на общините и обществените грижи

  • Ministerstvo na vutreshnite raboti i narodnoto zdraviye (MVRNZ) - Direktsiya na obshtinite i obshtestvenite grizhi
  • Ministry of Internal Affairs and Public Health - Municipalities and Social Services Directorate

  The collection contains correspondence, decrees, and memoranda relating to the location of German troops, tax, financial, and property regulations, replacement of Jewish workers in the city of Vidin, Bulgaria, and memoranda regarding decorations, bonuses for the killing of partisans, and financial compensation for Allied bombardment.