Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 2,736
Language of Description: Polish
  1. Akta miasta Łowicza

    • Files of the town of Łowicz

    I. Okres Rzeczypospolitej Obojga Narodów: lustracja miasta Komisji Dobrego Porządku 1783 (sygn. 1) i ogłoszenia w sprawie sprzedaży domów z lat 1805-1806 (sygn. 4770). II. Okres Księstwa Warszawskiego 1809-1815: akta organizacji Gwardii Miejskiej, wykazy powołanych do Gwardii, sprawy aprowizacji (sygn. 2). III. Okres zaboru rosyjskiego: Urząd Municypalny 1818-1842 [1843-1866]: sprawy nadużyć rzeźników i piekarzy, wykazy podatników na budowę szpitala, rewizje kasy ekonomicznej, ekspedycja, czyszczenie rzeki Bzury (sygn. 3-8). Magistrat Miasta Łowicza 1847-1914: zarządzenia prezydenta, protok...

  2. Akta miasta Wrocławia

    • Files of the city of Wrocław

    I. Dokumenty - układ chronologiczny / 990/ / 1214-1930/ II. Księgi - obecnie zmieniona numeracja na numeryczną A. Śląsk - sprawy dotyczące całej dzielnicy. /XIII - 1800/ Informacje dot. Śląska i jego stosunków z Polską, Czechami, Austrią, Prusami, ustawy krajowe, memoriały i diariusze, zjazdy książąt. B. Poszczególne księstwa śląskie z wyjątkiem wrocławskiego. /1290 - 1737/ Materiały dot. Biskupstwa Wrocławskiego oraz księstw: świdnicko-jaworskiego, legnicko-brzesko-wołowskiego, głogowsko- żagańskiego, olesnickiego, opolsko-raciborskiego, ziębickiego, cieszyńskiego, Górnych Łużyc i ziem sta...

  3. Więzienie w Łowiczu

    • Więzienie Karno-Śledcze w Łowiczu
    • Prison in Łowicz

    Dokumentacja więzienia w Łowiczu w miarę pełny ilustruje zadania i działalność zakładu penitencjarnego w okresie międzywojennym i w latach okupacji niemieckiej w Polsce. W materiale aktowym odnaleźć można charakterystyczne przykłady dokumentacji związanej z funkcjonowaniem instytucji więzienia: od okólników Ministerstwa Sprawiedliwości i korespondencję urzędową z władzami, księgi raportów i rozkłady służby wartowniczej, sprawy personalne i organizacyjne zakładu aż po wykazy, kwestionariusze i teczki osobowe uwięzionych. Z zarządzeń Ministerstwa Sprawiedliwości zachowało się kilkanaście okól...

  4. Akta miasta Rzeszowa

    • Files of the town of Rzeszów

    Okres do roku 1772 1. Przywileje dla miasta ? 12 dokumentów pergaminowych i papierowych wydanych przez kancelarię królewską i właścicieli miasta. Są to /najstarszy z roku 1569/ przeważnie zatwierdzanie kierunku szlaku handlowego przez miasto Rzeszów, określanie miasta jako centrum handlowego dla bydła i towarów z Rusi, Podola i Wołoszczyzny. Również uprzywilejowaną rolę pełniło kupiectwo rzeszowskie w handlu winem i rybami Dokumenty z roku 1569 i 1654 dotyczące cechu szewskiego, 1718 r. ? garnizonu carskiego, z nadania statutów. 2. Księgi rady miejskiej ? zachowane jest dwie księgi z r.1951...

  5. Akta miasta Łodzi

    Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu z lat 1794-1875 (okres funkcjonowania kancelarii polskiej): Wydział Administracyjny ? organizacja władz miejskich, opis historyczno-statystyczny, regulacja miasta, wytyczanie nowych dzielnic, podział na cyrkuły, sprawy o granice z właścicielami Bałut, rejestry pomiarowe, organizacja i działalność cechów, budowle miejskie, zagospodarowanie ulic, brukowanie i oświetlenie, regulacja rzek, budowa mostów i tam, eksploatacja lasów miejskich, sprawy finansowe miasta, wydatkowanie funduszów fabrycznych, pożyczki dla fabrykantów, akta ławnika fabrycznego w osad...

  6. Rejencja Szczecińska

    • Regierung Stettin
    • Szczecin Regional Administration

    . Wydział Prezydialny 13477 j.a.: 7. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami [1762] 1801-1943; sygn. 738-1105b(sygn. 777a, 951a, 1105a, 1105b); 372 j.a. - szpitale powiatowe, fundacje, szkoły, sierocińce, kontrole rachunków, stypendia, rejestracja stowarzyszeń. 8. Statystyka 1809-1938; sygn. 1106-1731; 626 j.a. - mapy, zmiany nazw miejscowości, tabele statystyczne według powiatów, ludność, mapy rejencji ich sporządzanie i przechowywanie. 10. Sejmy krajowe 1806-1935; sygn. 1742a-1870a(1742b, 1742c, 1742d, 1870a); 133 j.a. -, zarządzenia i przepisy, wybory do sejmików komunalnych i prowincjo...

  7. Akta gminy Szydłów

    • Files of the commune of Szydłów

    Akta z okresu okupacji niemieckiej: Dział Finansowo-budżetowy: 1939 sygn.1 Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego; Akta z okresu Polski Ludowej: Dział Ogólno-administracyjny: 1948-1949 sygn.2-3: Sprawy organizacyjne /sprawozdania sytuacyjne, statystyczne/;plany pracy i protokoły, 1951 sygn.4; sprawozdania z działalności GRN 1944,1948-1953 sygn.5-12; protokoły z posiedzeń Prezydium 1945-1954 sygn.13-24, plany pracy, protokoły z zebrań kontroli komisji 1951-1954 sygn.25-29; protokoły z zebrań gromadzkich 1948-1954 sygn.30-33; Protokoły z zebrań aktywu kobiecego 1951 sygn. 34, protokoły...

  8. Naczelne Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie

    • Oberpräsidium von Pommern in Stettin
    • Supreme Presidium of the Province of Pomerania in Szczecin
    1. Administracja ogólna [1802] 1806-1934; sygn. 1-189; 189 j.a. - dwór królewski, podróże i śluby członków rodziny królewskiej, hołdy, wybory do sejmu i sejmików, kontakty z różnymi ministerstwami, polityka zagraniczna, kontakty z Francją, Szwecją, Anglią i Danią i Rosją, urzędy pracy, ubezpieczenia, bezrobotni, roboty publiczne, programy walki z bezrobociem w poszczególnych powiatach. 2. Samorząd i gospodarka komunalna [1793] 1806-1934; sygn. 190-1189 (brak poz. 368); 999 j.a. - samorząd prowincji, sejmy krajowe, wybory posłów, otwieranie i zamykanie sesji sejmów pomorskich, sejmy w innych...
  9. Akta miasta Łańcuta

    • Files of the town of Łańcut

    Akta cechów 1406-1894; lata 1406-1894, sygn. 1-13 - Przywileje cechowe głownie dla tkaczy i szewców wydane przez właścicieli miasta. Akta z okresu 1866-1918 - Zwierzchności Gminnej; lata 1879-1918, sygn. 14-17 - Księga uchwał Rady Miejskiej, rejestry mężczyzn, materiały dot. obchodów setnej rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Akta z okresu 1918-1939 - Zarząd Miejski 1) Dział Ogólno - Organizacyjny; lata 1918-1939, sygn. 18-82 - Dzienniki podawcze, protokoły czynności, indeksy, okólniki, zarządzenia, regulaminy, instrukcje, księgi uchwał Rady Miasta, Zwierzchności Gminnej, Zarządu Miejsk...

  10. Akta miasta Zamościa

    • Files of the town of Zamość

    Akta z okresu 1810-1915: Akta kancelarii polskiej 1826-1866 16 j.a.:-fundusze miasta, masy poaustriackie, podatkowe; Dokumenty kasy ekonomicznej 1810-1869 96 j.a. -etaty, rachunki; Protokóły posiedzeń 1883-1915 14 j.a.; Akta kancelarii rosyjskiej 1863-1915 271 j.a. -wyznaniowe, narodowościowe, szkolne,targi, ceny, statystyka; Akta z okresu 1915-1939:Wydział Ogólny 1915-1940 339 j.a. -normatywne, wybory, protokóły; Wydział Finansowy 1917-1944 217 j.a. -budżety, sprawozdania; Wydział Techniczny 1917-1943 68 j.a. -budowa obiektów, ulice; Wydział Ruchu Ludności 1918-1943 17 j.a. -emigracja,ewid...

  11. Akta miasta Golubia

    • Files of the town of Golub

    I. Okres staropolski, 1593-1772 1. Księga ławnicza (1); 2. Księga sądu grodzkiego (2); II. Okres pruski, 1816-1920 1. Magistrat. Sprawy ogólno-państwowe, 1848-1930 (3-6); a/ wybory do ciał ustawodawczych (3-4); b/ sprawy ustrojowe (5); c/ obchody świąt ogólnopaństwowych (6); 2. Udział w życiu prowincji i powiatu, 1875-1930 (7-15); a/ prowincjonalne związki i towarzystwa (7-10); b/ wybory do sejmików powiatowych (11-12); c/ administracja powiatem (13-15); 3. Organizacja urzędu, 1832-1931 (16-56); a/ Rada Miejska- protokoły, wybory, posiedzenia (16-21); b/ ordynacje i prawa miejskie (22-24); ...

  12. Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego w Łodzi

    Dział Organizacji: materiały dotyczące organizacji przemysłu włókienniczego, CZPWł i jego komórek organizacyjnych, dyrekcji, zjednoczeń, central i zakładów - m. in. statuty, schematy, akty erekcyjne; schemat organizacyjny, okólniki, zarządzenia i korespondencja Ministerstwa Przemysłu i Handlu; zarządzenia Generalnego Dyrektora, okólniki, pisma okólne, rozporządzenia służbowe i wykonawcze, biuletyny służbowe CZPWł; protokoły z posiedzeń i konferencji Generalnej Dyrekcji CZPWł, konferencji i zjazdów przemysłu włókienniczego, dyrektorów zjednoczeń, problemowych i in.; wykazy i charakterystyki ...

  13. Starostwo Miejskie w Warszawie

    • Stadthauptmannschaft Warschau
    • Office of the Warsaw City Governor

    Akta Starosty Miejskiego w Warszawie stanowią ciekawy materiał do dziejów Warszawy w okresie okupacji i polityki władz niemieckich w stosunku do ludności polskiej. Obok pewnych danych statystycznych /dane o obszarze i mieszkańcach, statystyka urodzeń i zgonów, grafiki obrazujące życie gospodarcze miasta/ istnieją elaboraty dot. Sytuacji finansowej Warszawy, spraw mieszkaniowych i zdrowotnych. Zwłaszcza jeżeli chodzi o te dwa ostanie ważne problemy życia miejskiego zachowało się szereg materiałów obrazujących sytuację mieszkaniową ludności, gospodarkę okupanta w obrębie niemieckiej i polskie...

  14. Starostwo Powiatowe w Łowiczu - Skierniewicach

    • Kreishauptmannschaft Łowicz - Skierniewice
    • Łowicz - Skierniewice County Governor’s Office

    Znajdują się tutaj zarządzenia organizacyjne dot. utworzenia urzędów, plan akt oraz opis statystyczny powiatu z mapa /1:500 000/. Do spraw szkolnictwa zachowało się sprawozdanie z konferencji nauczycieli szkół niemieckich, raporty z uruchomienia szkół niemieckich w starostwie /1940 r./. W aktach zespołu znajdują także odbicie sprawy związane z przesiedleniami folksdojczów /niekompletne/, rejestracją zniszczonych zakładów przemysłowych, werbunkiem robotników polskich z terenu starostwa na roboty przymusowe do Rzeszy /1944 r./, a także sprawozdania z wykorzystania budżetu oraz preliminarze bu...

  15. Przewodniczący Rady Żydowskiej w Warszawie

    • Der Obmann des Judenrates in Warschau
    • Chairman of the Jewish Council in Warsaw

    Najbardziej cennym materiałem są akta Wydziału Statystycznego i Wydz. Ewidencji zawierające komplet sprawozdań Przewodniczącego Rady Żydowskiej od 07.10.1939 r do 27.02.1941 r. oraz dane ilości mieszkańców i nieruchomości dzielnicy żydowskiej na dzień 01.01.1941 r. Zachowały się też cenne akta ukazujące pod różnymi aspektami sytuację getta - wykresy i tabele dot. spraw zdrowotnych i działalności różnych wydziałów, elaboraty na temat położenia ludności żydowskiej, możliwości produkcyjnych i pracy w getcie, sytuacji finansowej, plany gospodarcze, sprawy opłat i podatków i inne.

  16. Starostwo Powiatowe w Mińsku

    • Kreishauptmannschaft Mińsk
    • Mińsk Mazowiecki County Governor’s Office

    W zespole tym zachowały się wykazy absolwentów zawodowych szkół warszawskich wysłanych na przymusowe roboty do budowy dróg w Mińsku z lat 1941-1944 oraz kwestionariusze osób zatrudnionych w pogotowiu budowlanym w GG. Poza tym interesujące są kwestionariusze personalne ewakuowanych z kraju Warty na teren powiatu Mińsk w 1940 r. Na uwagę zasługuje także preliminarz budżetowy starostwa na rok 1944/45.

  17. Naczelne Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu

    • Oberpräsidium der Provinz Schlesien zu Breslau
    • Supreme Presidium of the Province of Silesia in Wrocław

    I. Wydział ogólny (Algemeieine Abteilung). 1. Sprawy ogólno administracyjne /1817-1926/ 1-13: Administracja urzędu, budżety, rachunkowość, rada prowincjonalna, rady obwodowe, posiedzenia Wydziału Samorządowego Prowincji. 2. Ubezpieczenia /1881-1934/ 14-27: Sprawy ogólne, obwody, ubezpieczenia od ognia, zakłady i towarzystwa ubezpieczeniowe. 3. Dobra rycerskie /1862-1927/ 28-32: Zarządzenia w sprawie sporządzania matrykuły dóbr, spisy. 4. Sprawy komunalne /1816-1935/ 33-284: Zwiazki komunalne prowincji i powiatowe, sejmy krajowe i prowincji, sprawy Górnych i Dolnych Łużyc, "Landszafty", bank...

  18. Naczelna Rada Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego w Radomiu. Dział Dowodów Osobistych.

    • Przewodniczący Rady Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radom w Radomiu. Kierownik Akcji dowodów osobistych Der Ober-Ältestenrat der Jüdischen Bevölkerung des Distrikts Radom im Radom

    W 143 j.a. tworzących zespół przechowywanych jest ponad 14 077 wniosków o wydanie dowodów osobistych, złożonych w latach 1941-1942 przez mieszkańców radomskiego getta. Wnioski, posiadające znormalizowaną formę, obejmują pola: numer rejestracyjny nazwisko, imię (imiona), data i miejsce urodzenia, imię ojca oraz imię i nazwisko panieńskie matki, dane o stanie cywilnym, zawód wykonywany, adres zamieszkania. Na większości z nich zachowały się fotografie wnioskodawców. Niektórym wnioskom towarzyszą nieodebrane dowody osobiste (w nielicznych przypadkach zachował się sam dowód, brak jest natomiast...

  19. Sąd Krajowy w Grudziądzu

    • Landgericht Graudenz
    • Regional Court in Grudziądz

    I. Wydział administracyjny: a/ akta generalne i jednostkowe, sygn. 1-425, b/ wycinki prasowe, sygn. 426, c/ akta gospodarcze, sygn. 427-434. II. Rejestry i terminarze: a/ rejestry i terminarze ogólne, sygn. 435-438, b/ rejestry i terminarze Izby Cywilnej, sygn. 439-459. III. Akta Izby Cywilnej a/ akta spraw małżeństw, sygn. 460-1063, b/ kuratele, sygn. 1064. IV. Akta Izby Karnej: a/ akta karne w I instancji, sygn. 1065-1073 V. Akta personalne, sygn. 1074-1358.

  20. Akta miasta Płocka

    • Files of the Town of Płock

    Część I - 1. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu m. Płocka l. 1808-1867 (sygn. od 1 do 974) [not relevant] Część II - Stadtverwaltung Schröttersburg [Zarząd Miasta Płocka] z l. 1939-1944: 1. Allgemeine Verwaltung [Zarząd Ogólny] l. 1939-1944 (sygn. od 1 do 653): zarządzenia, obwieszczenia, struktura organizacyjna, zakresy czynności i wykazy urzędników, listy płac, akta osobowe pracowników, listy gospodarstw rodzinnych, sprawy kwaterunkowe m.in.. Karty meldunkowe poszczególnych osób oraz karty comiesięcznych zgłoszeń b. wojskowych polskich – uczestników kampanii wrześniowej, wykazy osób w...