Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 192
Holding Institution: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
 1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu

  • akta administracyjne (normatywy dyrektora Głównej Komisji, plany i sprawozdania, materiały z posiedzeń, dokumentacja przeprowadzonych kontroli, opracowania problemowe, kores pondencja dotycząca działalności śledczej, korespondencja dotycząca robotników przymusowych III Rzeszy, więźniów obozów koncentracyjnych i więźniów politycznych okresu stalinowskiego, materiały z konferencji, sesji i narad, akta spraw wynikających ze stosunku pracy) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (kartoteka funkcjonariuszy III Rzeszy: sądownictwa, policji, partyjnych, samorz...
 2. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. Oddział w Opolu

  • akta osobowe (akta personalne pracowników) - akta administracyjne (normatywy dyrektora Głównej Komisji, plany i sprawozdania, materiały z posiedzeń, dokumentacja przeprowadzonych kontroli, korespondencja dotycząca działalności śledczej, korespondencja dotycząca robotników przymusowych III Rzeszy, informacje i opinie dotyczące zbrodni niemieckich i komunistycznych, dokumentacja postępowań wyjaśniających, materiały z konferencji, sesji i narad, ewidencja zbiorów, akta spraw wynikających ze stosunku pracy) - materiały ewidencyjne (kartoteki kwerend tematycznych przeprowadzonych w zasobach ar...
 3. Zakład Karny we Wrocławiu*

  • akta osób internowanych - akta osobowe więźniów - akta administracyjne (sprawozdania, raporty statystyczne, dokumentacja dotycząca: szkoleń, pracy polityczno-wychowawczej, spraw osobowych, działalności biblioteki więziennej, akcji likwidacji analfabetyzmu wśród więźniów, wykazy pomieszczeń, wykazy więźniów, protokoły zebrań POP PZPR, dokumentacja finansowa, dokumentacja techniczna) - materiały ewidencyjne (księgi inwentaryzacyjne składnicy akt, księga ruchu internowanych)
 4. Oddziały Szturmowe Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników. Batalion Szturmowy I/46 w Wałbrzychu [Sturmabteilungen der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Sturmbann I/46]

  • akta osobowe (akta personalne członków) - akta administracyjne (dokumentacja normatywno-organizacyjna, akta dotyczące działalności szkoleniowej, propagandowej, rozrywkowej i socjalnej, akta spraw dyscyplinarnych)
 5. Więzienie Karno-Śledcze we Wrocławiu*

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (raporty statystyczne, wykazy więźniów zwolnionych, historie chorób pacjentów szpitala psychiatrycznego) - materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)
 6. Sąd Okręgowy we Wrocławiu*

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób wpisanych na niemiecką listę narodową - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe dotyczące osób wpisanych na niemiecką listę narodową - akta sądowe sprawy o uznanie za zmarłego - akta sądowe dotyczące przestępstw popełnionych wobec osób narodowości niemieckiej - akta sądowe dotyczące przestępstw popełnionych wobec osób narodowości żydowskiej
 7. Sąd Okręgowy w Nysie z siedzibą w Prudniku

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe dotyczące osób wpisanych na niemiecką listę narodową - akta administracyjne (dokumentacja prezydialna dotycząca zbrodni niemieckich)
 8. Sąd Okręgowy w Oleśnicy

  • akta prokuratorskie dotyczące przestępstw dokonanych przez żołnierzy sowieckich - akta prokuratorskie dotyczące przestępstw popełnionych wobec osób narodowości niemieckiej - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące osób wpisanych na niemiecką listę narodową - akta administracyjne (dziennik zajęć szkolenia ideologicznego)
 9. Specjalny Sąd Karny dla Okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu*

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich
 10. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu*

  • akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta administracyjne (wykazy składu osobowego podległych prokuratur sądowych, dokumentacja dotycząca awansów i odznaczeń)
 11. Sąd Powiatowy dla Miasta Wrocławia we Wrocławiu*

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe dotyczące osób wpisanych na niemiecką listę narodową - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego - akta sądowe dotyczące przestępstw popełnionych wobec osób narodowości żydowskiej
 12. Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna Buhag - Dyrekcja Kopalni w Złotoryi [Berg- und Hütten - Aktiongesellschaft Buhag Bergwerksdirektion Goldberg]

  • akta administracyjne (dokumentacja dotycząca zatrudnionych robotników przymusowych)
 13. Sąd Okręgowy w Opolu

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące przestępstw dokonanych przez żołnierzy sowieckich - akta prokuratorskie dotyczące przestępstw popełnionych wobec osób narodowości niemieckiej - materiały ewidencyjne (repertorium)
 14. Naczelnik jako Miejscowa Władza Policyjna w Szczawnie-Zdroju [Amtsvorsteher als Ortspolizeibehörde Bad Salzbrunn]

  • akta administracyjne (dokumentacja policji budowlanej dotycząca m.in. przebudowy byłego hotelu na obóz jeniecki)
 15. Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (dokumentacja techniczna, protokoły odpraw służbowych i kontroli)
 16. Zakład Karny w Raciborzu

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (zarządzenia, rozkazy, dokumentacja finansowa, protokoły kontroli, do ku mentacja pracy polityczno-wychowawczej)
 17. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze*

  • akta prokuratorskie dotyczące osoby wpisanej na niemiecką listę narodową - akta sądowe dotyczące nadużyć zarzucanych pełnomocnikowi rządu, późniejszemu prezydentowi Jeleniej Góry
 18. Sąd Okręgowy w Świdnicy*

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób wpisanych na niemiecką listę narodową - akta sądowe dotyczące przestępstw popełnionych wobec osób narodowości niemieckiej
 19. Sąd Grodzki w Krapkowicach

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego - akta sądowe dotyczące przestępstw popełnionych wobec osób narodowości niemieckiej - materiały ewidencyjne (repertorium, skorowidz)