Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 48
Holding Institution: Brabants Historisch Informatie Centrum
 1. Gemeentebestuur Oss, 1930 - 1960

  Oss werd niet in de oorlogshandelingen van begin mei 1940 betrokken en liep in deze dagen derhalve ook geen schade op. De bezetter nam op 12 mei 1940 het bestuur van de stad over. Zoals elders probeerde hij ook hier met de bevolking aan te pappen en liet aanvankelijk zo veel mogelijk de bestaande situatie intact. Spoedig werd de voedseldistributie ingevoerd. Op 8 januari 1941 overleed burgemeester Ploegmakers. Tot zijn opvolger werd 15 mei daaropvolgend benoemd: mr. L.J.H.Ch.A. de Bourbon. De nieuwe burgemeester kon zich zeer slecht verenigen met de activiteiten van de Duitsers. Reden waaro...

 2. Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946

  Bij Koninklijk Besluit van 4 september 1944 werd in Noord-Brabant een Provinciaal Militair Commissariaat (PMC) ingesteld met Vught als plaats van vestiging. Sedert de bevrijding van de provincie in de maanden september-november 1944 functioneerden daaronder enkele Districts Militaire Commissarissen (DMC's). Gedurende die bevrijdingsmaanden waren het aantal, de vestigingsplaatsen en de ressorten van deze commissariaten voortdurend aan verandering onderhevig. Begin november was een stabiele situatie bereikt. De districtscommissariaten waren toen gevestigd in Bergen op Zoom, Breda, Eind- hoven...

 3. Gemeentebestuur Boxmeer, 1810-1941

  Boxmeer was direct oorlogsterrein toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen. Via Boxmeer, Sambeek en Beugen zijn de vijandelijke troepen dagenlang verder Brabant ingetrokken. Na de inval volgde een periode van ruim 4 jaar bezetting. Tot aan de bevrijding vielen tijdens de talloze luchtgevechten slechts enkele bommen en vliegtuigen, die betrekkelijk weinig schade aanrichten, maar wel ervoor zorgden dat de bewoners naar de kelders moesten vluchten. Het leek erop dat de bevrijding in het najaar van 1944 zonder nadeel en verschrikking voor deze regio zou verlopen. De vijand was gel...

 4. Gemeentebestuur Boxmeer, 1942-1970

  Boxmeer was direct oorlogsterrein toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen. Via Boxmeer, Sambeek en Beugen zijn de vijandelijke troepen dagenlang verder Brabant ingetrokken. Na de inval volgde een periode van ruim 4 jaar bezetting. Tot aan de bevrijding vielen tijdens de talloze luchtgevechten slechts enkele bommen en vliegtuigen, die betrekkelijk weinig schade aanrichten, maar wel ervoor zorgden dat de bewoners naar de kelders moesten vluchten. Het leek erop dat de bevrijding in het najaar van 1944 zonder nadeel en verschrikking voor deze regio zou verlopen. De vijand was gel...

 5. Hugo Sinclair de Rochemont, 1901 - 1942

  Hugo Sinclair de Rochement (1901-1942) stichtte in december 1922 vmet dr. K.H.E. de Jong, privaat-docent aan de universiteit van Leiden, dr. Alfred A. Haighton, directeur van de loterijmaatschappij 'Lotisico', en met zijn mede-student A. van Iperen de eerste fascistische organisatie in Nederland: Het Verbond van Actualisten (VvA). Door gebrek aan organisatietalent en door de intriges van de geldschieter Haighton verwaterde het VvA vrij spoedig en in 1926 viel de beweging uit elkaar. Haighton, die actief wilde blijven op politiek gebied wist Sinclair die inmiddels zijn studies gestaakt had, ...

 6. Gemeentebestuur Oeffelt, 1937-1993

  De Tweede Wereldoorlog heeft ook Oeffelt niet onberoerd gelaten. Dit gold ook voor het bestuur van Oeffelt. In 1942 moest burgemeester C. J. J. Remmen plaatsmaken voor een N. S. B.-er. Na de bevrijding, in september 1944, kon hij zijn bestuurlijke functies weer opnemen. Oeffelt maakte toen een hachelijke periode door: doordat de Duitsers nog in Gennep lagen, was Oeffelt frontgebied. Maandenlang vonden er beschietingen plaats. Op 20 oktober 1944 blies een groep van over de Maas gekomen Duitsers de kerktoren op, die neerkwam op het schip van het uit 1854/1859 daterende bedehuis. Ook het raadh...

 7. Gemeentebestuur Reek, 1923 - 1942

  Nadat in het begin van de 19e eeuw diverse pogingen om Reek als zelfstandige gemeente op te heffen schipbreuk hadden geleden, moest men tenslotte in 1942 zwichten voor de bevelen dienaangaande van de bezettende Duitse macht. Per 16 juli 1942 vond de annexatie van Reek plaats, waarbij 3 gemeenten betrokken waren. Grave kreeg het gebied de "Bergen"', het Duifhuis ging voor het grootste gedeelte behoren tot de gemeente Zeeland en het overige gebied maakte voortaan deel uit van de gemeente Schaijk. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnumme...

 8. Commissaris van de Koningin CdK in Noord-Brabant, 1920 - 1969

  Tijdens de bezetting werd met ingang 1 september 1941 de macht van de Commissaris aanmerkelijk vergroot op grond van de verordening van de rijkscommissaris gedateerd 11 augustus 1941. Een en ander kwam erop neer dat de Commissaris alle macht verkreeg, welke voorheen aan de Staten toekwam. Wel kon hij zich laten 'assisteren' door zogenaamde bestuursraden. In Noord-Brabant hebben ze, hoewel benoemd, nooit echt gefunctioneerd. Archiefstukken die het tegendeel bewijzen zijn tenminste niet aangetroffen. Ook de burgemeesters waren aan de Commissaris ondergeschikt. De secretaris-generaal van Binne...

 9. Zwart en Nationaal Front, (1898) 1934 - 1941 (1965)

  Zwart Front (1934-1940) en Nationaal Front (1940-1941). Twee elkaar opvolgende rechts-radicale partijen, die het Latijnse fascisme tot hun politiek maakten. Zij stonden onder leiding van Arnold Meijer, beschouwden de totalitaire staat als hoogste beginsel en hadden een anti-parlementair, anti-democratisch en anti-semitisch karakter. Op 13 december 1941 werd het Nationaal Front verboden door de Duitse bezetter. Ook bevinden zich in deze collectie de archieven van de fascisten Arnold Meijer (1935-1965), oprichter van Zwart en Nationaal Front en zijn volgeling Alfred Haighton (1933-1943), opri...

 10. Brabantia Nostra, 1935 - 1974

  Brabantia Nostra werd in 1935 opgericht als tijdschrift met de bedoeling om van het lang achtergestelde gewest Brabant weer de kern te maken van de Nederlanden. In 1938 werd Brabantia Nostra verbreed tot een beweging met plaatselijke kringen (met op haar hoogtepunt ca. 1000 leden). Onder leiding van de propagandist Jef de Brouwer wilde men zo een ruimer publiek bereiken. De oorlog onderbrak de vele activiteiten die vanuit Tilburg werden ondernomen. In 1942 werd de uitgave van het tijdschrift gestaakt, na de weigering om zich in te schrijven in de Kultuurkamer. Na de Tweede Wereldoorlog heef...

 11. Gemeentebestuur Sint-Michielsgestel, 1935-1977

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In het hoofdstuk 'Lichamen, organen, instellingen en functionarissen' zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Zie het hoofstuk 'Personeel' voor stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 12. Waterschap Brand en Beusing

  Het grondgebied van de polder, die wordt ingesloten door een kade genaamd de Brandse Wal, ligt onder de gemeente Den Dungen. Ten noorden wordt het waterschap begrensd door de kanaaldijk van de Zuid-Willemsvaart, ten noord-westen door de Schellestraat, ten noorden, ten oosten en ten zuid-oosten door de rivier De Aa en ten westen en ten zuid-westen door de bermsloot langs de Zuid-Willemsvaart en de Dungense Aa-brug. De hoge landerijen van de Nijvelaar, de Drieburgse en Hoogpoeldonkse Akkers en op Korvershof, worden niet in de waterschapsomslag van Brand en Beusing betrokken. De Brandse Wal di...

 13. Gemeentepolitie Vught, 1920-1994

  Tijdens en na de oorlog heeft de gemeentepolitie in Vught voor een groot deel een andere taakinvulling gehad dan de gemeentepolitie in een vergelijkbare gemeente. Dit komt door de aanwezigheid van Kamp Vught. In de oorlog was Kamp Vught een concentratiekamp. Hierna werd het een interneringskamp, woonoord "Lunetten" voor Molukkers en gevangenis "Nieuw Vosseveld". Het archief bevat o.a. maandrapporten, dagrapporten, arrestantenregister, processen-verbaal en diverse stukken betreffende het handhaven van de openbare orde.

 14. Gemeentebestuur Heeswijk, 1924 - 1968

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In het hoofdstuk 'Lichamen, organen, instellingen en functionarissen' zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Zie het hoofdstuk 'Personeel' voor stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 15. Gemeentebestuur Vught, 1930-1985

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In het hoofdstuk 'Lichamen, organen, instellingen en functionarissen' zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Zie het hoofdstuk 'Personeel' voor stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 16. Gemeentebestuur Lith c.a., (1929) 1939 - 1970 (1980)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-21 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 257-318 en 1003-1048 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 17. Gemeentebestuur Megen, Haren en Macharen, 1820 - 1948

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-37 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 794-801 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 18. Gemeentebestuur Schijndel, 1930-1960

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-33 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 544-614 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 615-690 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 19. Archief van de Gemeente Liempde, 1939-1975

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.1.10 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.5 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 20. Gemeentebestuur Schaijk, 1811 - 1942

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 191-217 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 939-951 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.