Archival Descriptions

Holding Institution: Archiwum Państwowe we Wrocławiu close
 1. Akta miasta Wrocławia

  • Files of the city of Wrocław

  The collection contains i.a. mayoral speeches, propaganda materials, matters connected with Jewish schools and the seizure of museum holdings from the foundation administrating the home of Prof. Niesser, a professor of medicine (“Haus Niesser Verwaltung”), and the matters of the creation of a Jewish museum in the years 1928-1935 (“Jüdisches Museum”), the removal of the commemorative plaque from the house of Ferdinand Lassalle, and others;

 2. Naczelne Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu

  • Oberpräsidium der Provinz Schlesien zu Breslau
  • Supreme Presidium of the Province of Silesia in Wrocław

  I. Wydział ogólny (Algemeieine Abteilung). 1. Sprawy ogólno administracyjne /1817-1926/ 1-13: Administracja urzędu, budżety, rachunkowość, rada prowincjonalna, rady obwodowe, posiedzenia Wydziału Samorządowego Prowincji. 2. Ubezpieczenia /1881-1934/ 14-27: Sprawy ogólne, obwody, ubezpieczenia od ognia, zakłady i towarzystwa ubezpieczeniowe. 3. Dobra rycerskie /1862-1927/ 28-32: Zarządzenia w sprawie sporządzania matrykuły dóbr, spisy. 4. Sprawy komunalne /1816-1935/ 33-284: Zwiazki komunalne prowincji i powiatowe, sejmy krajowe i prowincji, sprawy Górnych i Dolnych Łużyc, "Landszafty", bank...

 3. Rejencja Wrocławska

  • Regierung Breslau
  • Wrocław Regional Administration,

  The collection contains i.a. – prewar issues, such as mixed marriages; Jewish assets (regulations, correspondence, lists of assets earmarked for “Aryanization”, lists of artisan workshops, and lists of land and plots belonging to Jews); regulations on arresting Jews of Polish descent; the activities and liquidation of Jewish organizations; correspondence of Wrocław Jewish community organizations on many different matters; regulations regarding changing Jewish names; applications for “award of German blood” to children from mixed marriages; official decisions on “degree of Jewish descent”; a...

 4. Akta miasta Kłodzka

  • Files of the town of Kłodzko

  I. Dokumenty. /1328-1926/ Przywileje, alienacje dóbr, poręczenia, czynsze kościelne, zwolnienia od opłat celnych, skrypty dłużne, sprawy górnicze, zamki, sprawy cechowe, ugody, instrukcje poselskie, urbarze, powinności, testamenty, inwentarze, Żydzi, listy prawego pochodzenia, sprawy wojskowe i policyjne, szpitale, szkolnictwo, sądownictwo, sprawy konserwatorskie i archeologiczne./1328-1926/. II. Akta. 1. Sprawy organizacyjne, ustawodawstwo. /1324-1939/ Statystyka, kancelaria i registratura: protokoły i uchwały rady miejskiej, zjazdy miast śląskich i pruskich, wybory do Rady Miejskiej, sejm...

 5. Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej we Wrocławiu

  • Provinzialverwaltung von Schlesien in Breslau
  • Provincial Government Department in Silesia

  Układ akt według struktury organizacyjnej Urzędu: I. Biuro Centralne (Central Büro) /1873-1945/ 1-1558: Sprawy organizacyjne ogólne, finanse, osuszanie gruntów, ochrona przyrody, opieka społeczna, muzea, zabytki, wykopaliska, polityka wschodnia, "Bund Deutscher Osten", Nordische Gesellschaft, Reichsbund der Deutschen Beamten i podobne organizacje, powodzie, susze i inne klęski żywiołowe, oświata, kultura, sztuka, ubezpieczenia, podział prowincji, podział Górnego Śląska, sprawy socjalne. II. Biuro personalne (Personal Büro) /1925-1939/ 1559-1560: Sprawy personalne urzędników. III. Urząd Stat...

 6. Urząd Skarbowy Prowincji Dolnośląskiej we Wrocławiu

  • Oberfinanzpräsident Niederschlesien-Breslau
  • Lower Silesian Provincial Revenue Office in Wrocław

  I. Sprawy organizacyjno-administracyjne. /1854-1945/ 1-1485: Okólniki i zarządzenia, organizacja i administracja władz skarbowych wszystkich szczebli, w tym jednostki własnej i podległych urzędów skarbowych i celnych, nadzór nad jednostkami podległymi, plany i sprawozdania, statystyka, posiedzenia i narady, zarząd majatkiem przepadłym na rzecz Rzeszy na mocy specjalnego ustawodawstwa hitlerowskiego, przejęcie zarządu nad środkami przeznaczonymi na budownictwo mieszkaniowe i akcję osiedleńczą, osadnictwo na terenach przygranicznych, ulgi podatkowe, pomoc dla małych i średnich zakładów na ter...

 7. Komenda Policji w Dusznikach Zdroju, pow. Kłodzko

  • Polizeiverwaltung d.Stadt Bad-Reinerz

  I. Sekcja I. /1823-1945/ 1-682: Zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa publicznego, policja targowa, sanitarna, weterynaryjna, budowlana, p.-pożarowa, polowa, łowiecka, leśna, wydawanie paszportów, nadzór nad cudzoziemcami, osobami podejrzanymi, towarzystwami, doniesienia, nałożenia kar. II. Sekcja II. /1894-1924/ 683-687: Doniesienia o nałożenie kar przez sądy. III. Sekcja III. /1862-1908/ 688-806: Sprawy budowlane. IV. Sekcja IV. /1915-1921/ 807-809: Zarządzenia o maksymalnych cenach na środki żywności i inne. V. Sekcja V. /1843-1924/ 810-819: Nadzór policji nad przedsiębiorstwami przemysło...

 8. Wojewódzki Komitet Żydów na Dolnym Śląsku

  • Voivodship Committee of Jews in Lower Silesia
  1. Wydział Ogólny 1945-1949 sygn. 1-21 Protokoły posiedzeń Zarządu i Prezydium WKŻ, sprawozdania. 2. Wydział Ewidencji i Statystyki 1945-1949 sygn. 22-96: Wykazy imienne zarejestrowanych repatriantów /kartoteka wojewódzka zdekompletowana oraz z oddziałów/, sprawozdania statystyczne ludnościowe Wydziału i oddziałów, protokoły zjazdów i sprawozdania ziomkostw, ziomkostwa - wykazy Żydów wg dawnego miejsca zamieszkania, spis zdemobilizowanych żołnierzy, wykazy odnalezionych dzieci na terenie Niemiec. 3. Wydział Opieki Społecznej 1945-1948 sygn. 97-101: Sprawozdania statystyczne i opisowe, skoro...
 9. Obóz Koncentracyjny Gross Rosen w Rogoźnicy

  • Rogoźnica pow.świdnicki
  1. Karty ewidencyjne chorych więźniów. /1943-1945/ 1-1046: Układ alfabetyczny według nazwisk. 2. Bezimienne wykazy zmarłych więźniów - Polaków. /1944-1945/ 1047: Podane numery więżniów. 3. Meldunki o zgonach. /1943-1945/ 1048.
 10. Bank Drezdeński we Wrocławiu

  • Dresdner Bank Breslau
  • Dresden Bank, Wrocław Branch

  Układ rzeczowy: 1. Organizacja banku. /1928-1943/ 1 2. Zarządzenia i pisma ogólna. /1930-1945/ 2-65 3. Bilanse, sprawozdania, statystyka. /1928-1944/ 66-92 4. Sprawy kredytowe. /1904-1944/ 93-290 5. Sprawy personalne. /1932-1944/ 291-297 6. Biuletyny gospodarcze. /1940-1943/ 298-305

 11. Więzienie w Kłodzku

  • Gefängnis Glatz
  • Prison in Kłodzko
  1. Akta ogólne. /1932-1939/ 1-3: Urzędnicy więzienni, wykazy więźniów politycznych, listy gończe. 2. Akta personalne więźniów - układ alfabetyczny /1903-1945/ 4-472: Karty i kwestionariusze personalne, życiorysy, kopie wyroków sądów powszechnych i specjalnych, wyciągi z rejestru karnego, wnioski o skrócenie kary, zaświadczenia badań lekarskich, świadectwa zgonu i poświadczenia o zgonie więżnia, adnotacje o przekazywaniu więżniów do obozów koncentracyjnych. Akta dotyczące więżniów różnych narodowości (angielskich, francuskich, niemieckich, włoskich, polskich, radzieckich). 3. Dopływ - akta p...
 12. Więzienie Karne we Wrocławiu

  • Strafgsfängnis Breslau
  • Penitential Prison in Wrocław
  1. Spisy więźniów. /1936-1944/ 1-2 2. Korespondencja. /1938-1944/ 3 3. Karty ewidencyjne więźniów. /1932-1945/ 4-765 Imienna ewidencja więźniów (układ alfabetyczny).
 13. Zarząd Policji w Polanicy Zdroju

  • Amtsbezirk Altheide Bad,Kreis Glatz
  • Police Board in Polanica Zdrój

  The collection contains i.a. orders issued by the authorities regarding foreigners and Jews, issue of passports to Jews, orders, and lists of Jews issued with Kennkarten, correspondence in various matters affecting and concerning Jews;