Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 30
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Warszawie - Oddział w Otwocku
 1. Komisja Klimatyczna Uzdrowiska Otwocka (Wydział Wykonawczy)

  • Otwock Health Spa Committee,

  1936-1939 - badanie wody i artykułów spożywczych, sprawy prasowo-reklamowe, ruch ludności, ceny w pensjonatach, sprawy organizacyjne Wydziału, korespondencja ze Związkiem Uzdrowisk Polskich, zarządzenia i biuletyny Związku Uzdrowisk Polskich, sprawy osobowe, akcja Związku Letniskowo-Turystycznego, Listy osób przebywających w uzdrowisku, uchodźcy żydowscy z Niemiec, taksa klimatyczna, wykazy pensjonatów, zakładów leczniczych, sanatoriów, akcja sanitarno-porządkowa, ogrodnictwo i drzewostan, wykazy lekarzy. 1945-1955 - statuty, sprawy organizacyjne, sprawy personalne, sprawozdania i statystyk...

 2. Akta gminy Kuflew powiat Mińsk Mazowiecki

  • Files of the commune of Kuflew

  1916-1939 - wykazy młynów, uruchomienie i ich zamykanie, szpitale i choroby zakaźne, poszukiwania osób, podatki, szkolnictwo, statystyka, pożary, zarządzenia władz zwierzchnich, protokóły z zebrań gminnych, ogłoszenia, zmiany granic, sołtysi i podsołtysi, protokóły z zebrań sołtysów, sprawozdania z działalności, wybory, budżet, gospodarka gminna, rejestracja strat wojennych, powstańcy i groby poległych bohaterów, kościoły i zabytki, wykazy gospodarstw rolnych, reforma rolna, handel i przemysł. Opieka społeczna i koszty kuracyjne, instytucje dobroczynne, spis ludności, wybory do Sejmu i Sena...

 3. Sąd Grodzki w Otwocku

  • Court of the first instance in Otwock

  Repertoria i skorowidze [1926] 1929-1950 [1952] sygn. 1-117 Akta spraw cywilnych [1872] 1929-1950 [2000] sygn. 118-8119, 9044-9057, 13756 Akta spraw karnych [1919] 1929-1950 sygn. 8120-9043 Kancelaria Sądu 1929-1947 sygn. 9058-9147 Akta osobowe 1938-1960 sygn. 9148-9152 Akta komorników: Kancelaria komorników 1933-1940 sygn. 9153, 9674, 10843 - 10869, 13047 Akta komornika Stanisława Opolskiego [1924-1928] 1929-1933 [1934-1939] sygn. 10870 - 11733, 13412 - 13415, 13417 - 13519 Akta komornika Stefana Kraszewskiego [1931] 1933 [1934-1939] sygn. 9154 - 9360 Akta komornika Zygmunta Rybaka [1926-1...

 4. Akta gminy Osieck powiat Garwolin

  • Files of the commune of Osieck

  1933-1939 - wydatki budżetowe i księga inwentarzowa 1939-1944 - meldunki o napadach, dochody i wydatki budżetowe, listy podatku i kontyngentu, roczne sprawozdania rachunkowe, budżet, koszty leczenia, kontrole, wierzyciele zarządu gminy, księgi biercze Zarządu. 1944-1950 - protokóły z posiedzeń komisji, opis statystyczny gromad, sprawozdania z działalności, wykazy pracowników i radnych, kontrole, wybory sołtysów, budżet, sprawozdania budżetowe, wykazy osób posiadających nieruchomości, podatki, egzekucje administracyjne, rejestr składki ogniowej, przymusowe ubezpieczenia rzeczowe, drogi i pla...

 5. Akta gminy Trojanów powiat Garwolin

  • Files of the commune of Trojanów

  1881-1939 - rejestry ludności stałej, uchwały, protokóły z posiedzeń rady i zgromadzeń, kontrole, budżety, statystyka, budowa szkoły w Kozicach, wykazy dzieci uczęszczających do szkoły, sprawozdania o bezrobociu, karty rejestracyjne bezrobotnych, o kradzieżach, napadach bandyckich, o aresztowanych i poszukiwanych, o cudzoziemcach, uciekinierach i emigrantach, ewidencja robotników wyjeżdżających na roboty do Francji, radiofonizacja wsi, budowa drogi Cwnia - Dębia, zaświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym, skorowidz księgi meldunkowej, protokóły sesji sołtysów. 1943-1944 - sprawozdania r...

 6. Akta gminy Stężyca powiat Garwolin

  • Files of the commune of Stężyca

  1915-1939 - podatki, książki meldunkowe, statystyka dot. produkcji rolnej. 1939-1944 - spisy ludności, statystyka podatki, sprawy finansowe 1944-1950 - protokóły z posiedzeń gminnej rady narodowej, zarządu i komisji, akta Gminnego Komitetu "Służba Polsce", zebrania ciał samorządowych, zmiany terytorialne, wybory sołtysów, majątek gminy, budżety, sprawy finansowe, kontyngenty, podatki, drogi i place publiczne, rejestracja bibliotek samorządowych, opieka społeczna, bezrobocie, sprawy emigracyjne, rozdział darów UNRRA, statystyka dot. zniszczeń wojennych, rejestry gospodarstw, wykazy zakładów ...

 7. Akta gminy Łaskarzew-wieś powiat Garwolin

  • Files of the commune of Łaskarzew-village

  1877-1939 - księgi ludności stałej, akta dot. spraw sanitarnych i zdrowotnych, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych, protokóły z zebrań Zarządu, statystyka, sprawozdania finansowe, wybory do Sejmu i Senatu, akta dot. podziału majątku pomiędzy gminy Łaskarzew wieś i Łaskarzew osada, Gminna Kasa Oszczędnościowo Pożyczkową, majątek gminy, podatki, sprawy dot. aresztu. 1939-1944- sprawy finansowe, wymiar kontyngentu mięsnego, opieka społeczna, dostarczanie siły roboczej dla Rzeszy, pszczelarstwo i ogrodnictwo, spis ludności 1944-1950 - zmiany granic gminy, budżety, sprawozdania finansowe,...

 8. Akta gminy Chrościce powiat Mińsk Mazowiecki

  • Files of the commune of Chrościce

  1938 - księga pożyczek Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej 1940-1944 - wykazy ewakuowanych, sprawy wyznaniowe, dokumenty finansowe, książki meldunkowe 1944-1950- protokóły z posiedzeń rady, prezydium i komisji, sprawozdania z działalności, walka z analfabetyzmem, kontrole, zmiany terytorialne, sołtysi, kontyngenty, sprawozdania finansowe, budżety, wykazy dróg i mostów, opieka społeczna, wykaz zakładów rzemieślniczych i handlowych, dane dot. ludności, gospodarstw, statystyka produkcji rolnej, sprawy repatriantów, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzenia dot. mobilizacji, walka z...

 9. Akta miasta Rembertowa

  • Files of the town of Rembertów

  1929-1939 - plan ulic, projekty techniczne budynków częściowo przekazane z okresu przed utworzeniem miasta przez gminę Wawer. 1939-1944 - księgi podatkowe, księgi wymiaru kontrybucji, księgi właścicieli nieruchomości, księgi chorych Miejskiego Szpitala Zakaźnego w Rembertowie. 1944-1950 - protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej oraz sprawozdania z działalności tejże, Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Politycznych na której posiedzeniach dyskutowane były rozdziały mandatów radnych miedzy działające partie polityczne i organizacje społeczne, na zebraniach Komisji Kontroli Społecznej o...

 10. Akta gminy Irena powiat Garwolin

  • Files of the commune of Irena

  Księgi ludności z lat 1896-1954, książki meldunkowe z lat 1951-1954. Z lat 1931-1939 - protokóły z posiedzeń rady, zarządu, statut. Z lat 1940-1942 - kontrola gospodarki gminnej. Z lat 1945-1951 - dział ogólno-organizacyjny - protokóły z posiedzeń, sprawozdania, wykazy radnych, wybory, kontrole; dział finansowo-budżetowy - podatki; dział administracyjny statystyka ludności, pożar wsi Zdżary. Z lat 1952-1954 - referat ogólno-administracyjny - protokóły z posiedzeń i zebrań, kontrole, plany, sołtysi; referat spraw socjalnych i kulturalnych - sprawy oświaty, walka z analfabetyzmem; referat rol...

 11. Akta gminy Ryki powiat Garwolin

  • Files of the commune of Ryki

  Rejestry mieszkańców z lat 1933-1954 [1969], z okresu okupacji zachowały się księgi finansowe, protokóły rozdziału materiałów budowlanych, spisy użytków rolnych. Z lat 1944-1954 zachowały się rejestry podatkowe, i wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne w gminie Ryki, protokóły z posiedzeń gminnej rady narodowej i prezydium gminnej rady narodowej zebrań gminnych i sesji sołtysów, akta komisji, budżety gminne, majątek gminny, wykazy gospodarstw rolnych, klasyfikacja gruntów, sprawy socjalne i oświatowe niekompletna ewidencja radnych, protokóły wyborów sołtysów, meldunki o napadach bandy...

 12. Akta gminy Iwowe powiat Mińsk Mazowiecki

  • Files of the commune of Iwowe

  1893- 1931 - księgi ludności 1919-1939 - statystyka, sołtysi, sprawozdania z działalności, podatki, rolnictwo, opieka społeczna, zdrowotność, pobór rekruta, bezpieczeństwo publiczne, sprawy członków organów kolegialnych, wykazy spółdzielni mleczarskich, oświata i kultura, weterynaria i hodowla, kontrola ruchu ludności, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne, rejestry mieszkańców, podatki. 1939-1944 - wykaz wspólnot gminnych i gromadzkich, budżety, kontrola, wykazy zakładów rzemieślniczych i handlowych, sprawy dot. Żydów. 1944-1954 - protokóły z posiedzeń rady, komisji, sprawy osobow...

 13. Akta gminy Podłęż powiat Garwolin

  • Files of the commune of Podłęż

  1867-1939 - księgi ludności stałej, księgi protokółów rady gminnej, wybory, sprawy osobowe pracowników i członków organów kolegialnych, budżet, wykazy dzieci uczęszczających do szkoły, sprawozdania z działalności biblioteki, zestawienia gospodarstw rolnych, karty mobilizacyjne. 1939-1944 - budżet, podatki, produkcja rolna, spisy trzody chlewnej, rejestry koni, popieranie przemysłu i handlu, ewidencja i kontrola ruchu ludności, karty rozpoznawcze, aprowizacja, walka z drożyzna. 1944-1951 - bezpieczeństwo i porządek publiczny, protokóły z posiedzeń gminnej rady i zarządu gminy, składy osobowe...

 14. Akta gminy Górzno powiat Garwolin

  • Files of the commune of Górzno

  Rejestry mieszkańców stałych, księga uchwał rady gminnej, ewidencja zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, budowa dróg, podatki, akta komisji radzieckich, ewidencja analfabetów, dane o kursach początkowego nauczania, sprawy opieki społecznej, wykazy gospodarstw rolnych. Wykazy spalonych gospodarstw w czasie wojny, dane dotyczące wysokości kosztów poniesionych przez gminę na inwestycje i obudowanych obiektów.

 15. Akta gminy Miastków Kościelny powiat Garwolin

  • Files of the commune of Miastków Kościelny

  Z okresu zaborów - księga uchwał zgromadzenia wiejskiego wsi Zagórze, księgi ludności. Z okresu międzywojennego - protokóły z zebrań - rady gminnej, zarządu, sołtysów; sprawy finansowe, ewidencja ludności, kontrole, podatki, szkolnictwo, pobór do wojska, pozwolenia na broń, statystyka, budżet. Z okresu II wojny światowej - protokóły z zebrań sołtysów, majątek gminny, budżet, przymusowe roboty, podatek i aprowizacja, kontyngenty, sprawy finansowe Z lat 1944-1954 - protokóły, sprawozdania, podatki, kontrola ruchu ludności, drogi i mosty, statystyka, wykazy osób posiadających gospodarstwa roln...

 16. Akta gminy Sobolew powiat Garwolin

  • Files of the commune of Sobolew

  z okresu 1944-1950 - sprawozdania, regulaminy, wykazy analfabetów, sprawy podatkowe, oświata rolnicza, pomoc sąsiedzka, drogi, sprawy osobowe pracowników i członków organów kolegialnych, opinie o zachowaniu się w okresie okupacji, wykazy majątków kościelnych pozostających w rękach kościoła, sprawozdania sytuacyjne, wysiedlanie obywateli radzieckich przebywających nielegalnie w Polsce z okresu 1951-1954 [1955] - protokóły z posiedzeń rady i komisji, kontrole, Komitet Redakcyjny Radiowęzła, sprawozdania z działalności, wybory sołtysów, podatki, wydatki budżetowe, sprawy budowlane, metryka sta...

 17. Sąd Grodzki w Garwolinie

  • Court of the first instance in Garwolin

  Zachowały się akta spraw karnych dotyczące kradzieży żywności, przestępstwo skarbowe tj. o wypiek chleba z mąki o nieudokumentowanym pochodzeniu, drobnych kradzieży, zniesławienia i znieważenia, pobicia, pomówienia, paserstwa, nielegalnego połowu ryb.

 18. Akta gminy Ułęż powiat Garwolin

  • Files of the commune of Ułęż

  Okres zaborów - księgi ludności, sprawy finansowe. Okres międzywojenny - sprawy finansowe, podatki, drogi. Druga wojna światowa - protokóły z zebrań sołtysów, wykazy gospodarstw, kontyngenty, sprawy finansowe. Z lat 1944-1954 - protokóły z posiedzeń gminnej rady narodowej, zarządu, prezydium gminnej rady narodowej, komisji; sprawozdania, kontrole, budżety, sprawy finansowe, opieka społeczna, oświata i kultura, ewidencja rzemieślników, klasyfikacja gruntów, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, wykaz resztówek, kontrola ruchu ludności, wykazy mienia opuszczonego, obowiązkowe dostawy,...

 19. Sąd Grodzki w Żelechowie

  • Court of the first instance in Żelechów

  Zespół tworzą cztery jednostki spraw karnych i cywilnych z lat 1943-1944, trzy z nich toczyły się o kradzież świni, barana, krowy oraz akta sprawy o samowolne zabranie nowonarodzonego dziecka, po zmarłej matce.

 20. Akta miasta Otwocka

  • Files of the town of Otwock

  The collection contains i.a. regulations and general orders concerning matters such as forced labour and resettlement of the Jews, taxes, materials connected with the expropriation of Jewish real estate in the “Aryan” quarter by a special administrative office, and many documents related to statistics, population records and control, lists of real properties, a personnel list of the Getto-Polizei and instructions for it, and a range of official letters and correspondence on matters concerning the Jews of Otwock. The body of material is relatively extensive and thus sufficient to reconstruct...