Archival Descriptions

Displaying items 1 to 16 of 16
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Toruniu
 1. Akta miasta Golubia

  • Files of the town of Golub

  I. Okres staropolski, 1593-1772 1. Księga ławnicza (1); 2. Księga sądu grodzkiego (2); II. Okres pruski, 1816-1920 1. Magistrat. Sprawy ogólno-państwowe, 1848-1930 (3-6); a/ wybory do ciał ustawodawczych (3-4); b/ sprawy ustrojowe (5); c/ obchody świąt ogólnopaństwowych (6); 2. Udział w życiu prowincji i powiatu, 1875-1930 (7-15); a/ prowincjonalne związki i towarzystwa (7-10); b/ wybory do sejmików powiatowych (11-12); c/ administracja powiatem (13-15); 3. Organizacja urzędu, 1832-1931 (16-56); a/ Rada Miejska- protokoły, wybory, posiedzenia (16-21); b/ ordynacje i prawa miejskie (22-24); ...

 2. Sąd Krajowy w Grudziądzu

  • Landgericht Graudenz
  • Regional Court in Grudziądz

  I. Wydział administracyjny: a/ akta generalne i jednostkowe, sygn. 1-425, b/ wycinki prasowe, sygn. 426, c/ akta gospodarcze, sygn. 427-434. II. Rejestry i terminarze: a/ rejestry i terminarze ogólne, sygn. 435-438, b/ rejestry i terminarze Izby Cywilnej, sygn. 439-459. III. Akta Izby Cywilnej a/ akta spraw małżeństw, sygn. 460-1063, b/ kuratele, sygn. 1064. IV. Akta Izby Karnej: a/ akta karne w I instancji, sygn. 1065-1073 V. Akta personalne, sygn. 1074-1358.

 3. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Toruniu

  • Local Liquidation Office in Toruń

  Dział I Ogólny 1. Referat administracyjno-gospodarczy (1945-1951), sygn. 1-53: a.organizacja urzędu i jednostek podległych, sygn. 1-14, b. Okólniki i zarządzenia wewnętrzne, sygn. 15-17, c. Plany pracy, sygn. 18-24, d. Sprawozdania, sygn. 25-37, e. Inspekcje i kontrole, sygn. 38-41, f. Zjazdy i zebrania, sygn. 42-46, g. Sprawy personalne, sygn. 47-51, h. Administracja pomieszczeń, sygn. 52-53. 2. Referat rachuby (1949-1950): a. Preleminarze budżetowe, sygn.54-55. 3. Kancelaria (1945-1951): a. Przepisy kancelaryjne, sygn. 56, b. Wykazy teczek, sygn. 57, c. Archiwum urzędu, sygn. 58, Dział II...

 4. Sąd Grodzki w Chełmnie

  • Court of the first instance in Chełmno
  1. Akta prezydialne, 2. Akta w sprawach o uznanie za zmarłego, 3. Akta rehabilitacyjne, 4. Testamenty i spadki, 5. Akta oddziału hipotecznego, 6. Akta oddziały niespornego.
 5. Zbiór wycinków prasowych - "Pressearchiv"

  Wycinkom prasowym nadano układ rzeczowy wg tytułów gazet, a w ich obrębie układ, chronologiczny. W wypadkach większej ilości kart wprowadzono do tych gazet podział na roczniki. Każdy tom stanowi jednostkę archiwalną i zawiera karty ponumerowane od 1: 1-3 Deutsche Rundschau - Bydgoszcz, roczniki: 1940, 1941, 4-6 Danziger Neueste Nachrichten - Gdańsk, roczniki - tomy: 1940, 1941, 1942, 7-9 Der Danziger Vorposten - Gdańsk, roczniki: 1940, 1941, 1942/43, 10-11 Weichsel - Zeitung - Grudziądz, roczniki: 1940, 1941, 12-13 Der Gesellige - Grudziądz, roczniki: 1942, 1943-1945, 14-16 Thorner Freiheit...

 6. Dyrektor Policji w Toruniu

  • Polizeidirektor in Thorn
  • Director of the Police in Toruń

  I. Wydział Prezydialny /Prasidialabteilung/ (1939-1942): organizacja policji; skład osobowy; zarządzenia; stosunek do ludności polskiej. a. Organizacja policji, sygn. 1 b. Nachtrichtenblatt, sygn. 2 - 4 c. Obwieszczenie, sygn. 5 II. Wydział do spraw cudzoziemców, meldunkowych i wojskowych /Ausländeramt, Meldeamt. Wehrerfassung (1939 - 1945): korespondencja z konsulatem USA w Berlinie; zgłoszenia pobytu obcokrajowców m.in. przywiezionych na roboty: obywatele amerykańscy, Belgowie, Białorusini, Duńczycy, Estończycy, Francuzi, Holendrzy, Jugosłowianie, Łotysze, Norwegowie, Rosjanie, Rumuni, Uk...

 7. Więzienie - Areszt w Toruniu

  • Haftanstalt Thorn

  I. Administracja więzienia (1939-1945): przepisy i zarządzenia, wykazy urzędników, wykazy posiadaczy broni i odzieży ochronnej, wnioski o przyjęcie do pracy w więzieniu toruńskim, sprawy finansowo-rachunkowe, sygn. 1-17. Ia. Akta personalne pracowników więzienia (1939-1945): w układzie alfabetycznym, sygn. 18-45. II. Ewidencja i wyżywienie więźniów (1940-1945): księgi - przyjęć więźniów, listy imienne więźniów, rejestry depozytów więźniów, księgi żywnościowe, receptury i spisy posiłków, sygn. 46-63. III. Zatrudnienie więźniów (1940-1945): taryfy zarobków, wykazy zarobków, sygn. 64-81. IV. A...

 8. Sąd Obwodowy w Chełmnie

  • Amtsgericht Kulm
  • Local Court in Chełmno

  Akta uznania za zmarłego, sygn. 1-9. Akta testamentowe, sygn. 10-17. Akta spadkowe, sygn. 18- 61. Akta opiekuńcze, sygn. 62-63. Rejestry pomocnicze i akta administracyjne wydziału hipotecznego sygn. 64-69. Dziennik podawczy, sygn. 70.

 9. Biuro Obwodowe w Wąbrzeźnie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Bydgoszczy

  • Regional Liquidation Office in Bydgoszcz. Wąbrzeźno Local Agency
  1. Organizacja Biura (1948), sygn. 1: wykaz pracowników. 2. Sprawozdawczość (1947-1948), sygn. 2-7: sprawozdania z działalności Biura, zestawienia statystyczne czynności poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu. 3. Wykazy przedsiębiorstw /ogólne/ (1946-1948), sygn. 8-17: wykazy przedsiębiorstw i zakładów przemysłowo-handlowych na terenie Wąbrzeźna i powiatu, kwestionariusze przedsiębiorstw poniemieckich i opuszczonych, sprawozdania dotyczące likwidacji remanentów towarowych, oszacowanie przedsiębiorstw poniemieckich, sprawozdania finansowo-rachunkowe zakładów. 4. Zakłady /szczegółowe/ ...
 10. Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

  • Landratsamt Briesen
  • Wąbrzeźno County Governor's Office
  1. Zarząd ogólny (1-7) a. sprawy administracyjne (1-3) b. sprawy personalne (4-7) 2. Nadzór policyjny i wojskowy (8-21) a. cudzoziemcy (8) b. kart ewidencyjne mężczyzn podlegających obowiązkowi służby wojskowej (9-21) 3. Finanse (22-23) 4. Opieka społeczna (24-26) 5. Nauka i kultura (27-28) 6. Gospodarka i praca (29-31) 7. Budownictwo (32-33)
 11. Starostwo Powiatowe w Toruniu

  • Landratsamt Thorn
  • Toruń County Governor's Office
  1. Wykaz akt (1) 2. Sprawozdania sytuacyjne i szczegółowe (2-5): a. sprawozdania sytuacyjne przesyłane prezydentowi Rejencji Bydgoskiej przez landrata, b. sprawozdania szczegółowe nadsyłane landratowi przez posterunki żandarmerii i urzędy powiatowe, c. sprawozdania dotyczące zatrudnienia. 3. Polskie gospodarstwa przeznaczone dla Niemców z Besarabii (6) 4. Wnioski o przyznanie odznaczeń wojennych (7).
 12. Sąd Specjalny w Toruniu

  • Sondergericht Thorn
  • Special Court in Toruń

  Akta usystematyzowano wg. sygnatur sądowych: 4 Sg Kls (1942), sygn. 1-101; 4 Sg KMs (1942), sygn. 102-103; 4 Sg Kls (1943), sygn. 104-145. Zespół zawiera tylko akta spraw karnych. Pod względem treści dotyczą następujących spraw: - wykroczenia przeciw wojennym zarządzeniom gospodarczym, - wroga propaganda, - słuchanie zagranicznego radia, - bezprawne noszenie niemieckich oznak, - dezercje, posiadanie bezprawne broni, - sabotaż, - kontakty z jeńcami, - nie noszenie przez Żyda oznaki żydowskiej, - kradzież, paserstwo, oszustwo, gwałt, sprzeniewieżenie, odgrażanie się, podpalanie, potajemny ubó...

 13. Sąd Obwodowy w Brodnicy

  • Amtgericht zu Strasburg

  I. Akta ogólne (1939-1944), sygn. 1-4; II. Akta spraw karnych Bs (1944), sygn. 5; III. Akta spraw karnych Cs (1941-1944), sygn. 6-41; IV. Akta spraw karnych DLs (1940-1944), sygn. 42-83; V. Akta spraw karnych Ds. (1939-1945), sygn. 84-283: sprawy karne ułożone w porządku alfabetycznym.

 14. Urząd Pracy w Toruniu, Oddziały w Golubiu i Wąbrzeźnie

  • Arbeitsamt Thorn, Nebenstelle Gollub, Briesen
  • Labour Office in Toruń - Golub and Wąbrzeźno Branches
  1. Sprawy płacowe, 1941-1943, sygn. 1: przepisy o sprawach płacowych. 2. Wnioski osobowe służące do założenia książeczek pracy, 1940-1944, sygn. 2-16: wniosek zawierał szczegółowe dane personalne; określał przynależność państwową, sytuację rodzinną i zawierał opis przebiegu działalności zawodowej.
 15. Prokuratura Sądu Krajowego w Toruniu

  • Staatanwaltschaft bei dem Landgericht zu Thorn
  • Public Prosecutor at the Regional Court in Toruń
 16. Sąd Krajowy w Toruniu

  • Landgericht Thorn
  • Regional Court in Toruń