Archival Descriptions

Displaying items 61 to 80 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Akta gminy w Gołębiu

  • Files of the commune of Gołąb

  okres międzywojenny - sprawozdania rachunkowe - 1 j.a. okres okupacji - sprawozdania rachunkowe - 1 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, sprawy rolnictwa, hodowli, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, akcja osiedleńcza i pomoc sąsiedzka, budownictwa, pożarnictwa, budżety gminy - 66 j.a.

 2. Akta gminy w Kamieniu

  • Files of the commune of Kamień

  okres okupacji - sprawy finansowe, korespondencja ogólna, protokoły zebrań - 3 j.a. okres PRL - sprawy administracyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, kontrola wewnętrzna, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 67 j.a.

 3. Akta gminy w Samoklęskach

  • Files of the commune of Samoklęski

  okres okupacji – sprawy budżetowe, finansowe – 2 j.a. okres PRL –protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy finansowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 29 j.a.

 4. Delegatura Pełnomocnika Rządu do Spraw Przesiedlenia w Bełzie

  Informacja o terenach województwa lubelskiego przekazywanych ZSRR, plany i zestawienia prac Komisji Mieszanej, 1951, 1 j.a. Akcja przesiedleńcza, 1951, 1 j.a. Zestawienia statystyczne dotyczące pozostawionego mienia nieruchomego w gminach powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego, 1951, 2 j.a. Opisy i akty zdawczo-odbiorcze pozostawionego mienia nieruchomego instytucji państwowych, społecznych, spółdzielczych i wyznaniowych w poszczególnych gminach, 1951, 11 j.a. Opisy pozostawionego mienia nieruchomego w gromadach przez mieszkańców, 1951, 58 j.a. Akty na pozostawiony grunt, 1951, 42 j.a.

 5. Starostwo Miejskie w Lublinie

  • Die Stadthauptmannschaft in Lublin
  • Office of the Lublin City Governor

  Kancelaria Starosty (Der Stadthauptmann), 1941-1944, 2 j.a. Dyrekcja Policji (Polizeidirektion), 1941-1944, 4 j.a. Urząd Kontroli Cen, Straż Przemysłowa (Amt für Preisüberwachung und Gewerbepolizei), 1941-1944, 6 j.a. Urząd Administracji Ogólnej i Finansów (Amt für Allgemeine und Finanzvewaltung), 1942-1944, 5 j.a. Referat Spraw Narodowościowych i Opieki (Referat Bevölkerungswesen und Fürsorge), 1940-1944, 50 j.a. Powiatowy Lekarz Weterynarii (Kreistierarzt der Stadt Lublin), 1940-1944, 5 j.a. Urząd do Spraw Gospodarki (Amt für Wirtschaft), 1940-1944, 40 j.a. Urząd do Spraw Budownictwa (Amt...

 6. Komendantury Wojskowe - zbiór szczątków zespołów

  1. Wyższa Komenda Polowa w Lublinie (Oberfeldkommandantur 372) - 1944, 1 j.a.; 0,01 mb 2. Komenda Polowa w Lubartowie (Ortskommandantur II/931) 1940-1941 - 6 j.a.; 0,07 mb
 7. Urząd Okręgu Lubelskiego

  • Amt des Distrikt Lublin
  • Lublin District Office

  The collection contains i.a. a large quantity of documents of Referat do spraw żydowskich (Referat Judenfragen, Office for Jewish affairs, units 270-809) and Wydział administracji i pracy (Abteilung Innere Verwaltung und Abteilung Arbeit, Department of Administration and Labour), including lists of transports. These reference Lublin and many other places in the district, including Biłgoraj, Krasnystaw, Puławy, Radzyń and Zamość.

 8. Miejska Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie

  Materiały organizacyjne, 1945-1947, sygn. 1; Protokóły zeznań świadków, skorowidz przesłuchiwanych, wykazy protokółów, 1945-1947, sygn. 2-14; Wykaz i skorowidz przestępców wojennych, b.d., sygn. 15-16; Fotografie, 1946, sygn. 17; Ogólne, 1945-1947, sygn. 18-19; Sprawy finansowe, 1945-1947, sygn. 20-21

 9. Dowódca SS i Policji Okręgu Lubelskiego

  • Der SS und Polizeifuhrer im Distrikt Lublin

  Zbiór szczątków zespołów dokumentów okupacyjnych władz niemieckich 1. Dowódca SS i Policji Okręgu Lubelskiego (Der SS-und Polizeiführer im Distrikt Lublin (Stab)), 1940-1944, 6 j.a., 0,05 mb 2. Pełnomocnik Komisarza Rzeszy do Spraw Umocnienia Niemieckiej Narodowości. Urząd do Spraw Przesiedlenia Niemców (Der Beaufragte des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums. Volksdeutsche Mittelstelle), 1940-1943, 5 j.a., 0,05 mb 3. Placówka Badawcza SS do Zagadnień Wschodu (SS-Forschungstelle für Ostunterkünfte), 1942-1944, 14 j.a., 0,14 mb 4. Sąd Nr VI do Spraw SS i Policji w Krakowie ...

 10. Rady żydowskie województwa lubelskiego - zbiór szczątków zespołów

  1. Rada Żydowska w Biskupicach, 1939-1942, 10 j.a., księgi protokółów Rady Żydowskiej w Biskupicach, członkowie i urzędnicy Rady, wykazy Żydów podlegających pracy przymusowej, spisy rodzin żydowskich zamieszkałych w Biskupicach i Trawnikach, Zydzi z Krakowa zamieszkali w wymienionych miejscowościach, sprawy finansowe i majątkowe 2. Rada Żydowska w Zamościu, 1939-1942, 8 j.a., sprawozdania finansowe Rady (1939-1940), wykaz statystyczny ludności żydowskiej zamieszkałej w Zamościu i powiecie zamojskim, wykazy nieruchomości żydowskich znajdujących się na tym terenie, sprawy finansowe i inne
 11. Rada Żydowska w Lublinie

  • Judenrat in Lublin
  • Jewish Council in Lublin

  The collection contains documents including circulars and public announcements; minutes of meetings; reports on the work of the council to the German authorities; personal materials; documents on financial and economic matters, forced labour, aid to children, the poor and the needy; and lists of populations, resettled people, those employed in the labour camp at Lipowa Street, and the deceased.

 12. Starostwo Powiatowe w Puławach

  • Kreishauptmannschaft Pulawy
  • Puławy County Governor’s Office

  Podania ludności polskiej, sygn. 1, Sprawy stowarzyszeń, sygn. 2, Informacje o volksdeutschach, sygn. 3, Sprawy ubezpieczenia chorobowego osób pochodzenia niemieckiego, sygn. 4, Nakazy karne, sygn. 5, Przepustki dla Niemców, sygn. 6, Przepustki nocne, sygn. 7 Sprawy ludności żydowskiej, sygn. 8, Sprawy przemysłu, sygn. 9, Sprawy rolnictwa, sygn. 10, Organizacja ochrony przeciwpożarowej, sygn. 11, Okólniki i zarządzenia, sygn. 12.

 13. Biura Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Lublinie - zbiór szczątków zespołów

  • Local Branches of the Lublin Regional Liquidation Office

  903.1 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Białej Podlaskiej, 1945-1947, 6 j.a. 903.3 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Lublinie, 1947-1948, 4 j.a. 903.4 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Łukowie, 1945-1948, 4 j.a. 903.5 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Puławach, 1945-1947, 3 j.a. 903.6 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Radzyniu Podlaskim, 1945-1948, 6 j.a.

 14. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego we Włodawie

  • State Repatriation Office. Włodawa County Branch

  Materiały pokontrolne, 1945-1948, sygn. 1 Rejestry orzeczeń i zaświadczeń, 1945-1947, sygn. 2-5 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1944-1947, sygn. 6-14 - także wykazy ewakuowanej ludności ukraińskiej Zaświadczenia repatriacyjne i przesiedleńcze, 1945-1949, sygn. 15-19 - także korespondencja Protokóły nadania gospodarstw repatriantom, 1945-1946, sygn. 20 Protokóły dotyczące mienia pozostawionego na wschodzie, 1945, sygn. 21-22 - sporządzone w oparciu o zeznania świadków Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 23-38

 15. Centrala Przesiedleńcza Policji Bezpieczeństwa - Ekspozytura w Zamościu

  • Der Chef der Sipo und des SD - Umwandererzentralstelle Posen - Zweigstelle Zamosc
  • Security Police Central Resettlement Office, Zamość Branch

  Akta ogólne, 1942-1944, 12 j.a., Notatki służbowe i sprawozdania z akcji wysiedleńczej Akta szczegółowe, 1942-1943, 60 j.a., Rozkazy wysiedleńczo-osadnicze

 16. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Radzyniu Podlaskim

  • State Repatriation Office. Radzyń Podlaski County Branch

  Zarządzenia, 1945-1948, sygn. 1 Korespondencja, 1945-1946, sygn. 2 - dotyczy zatrudnienia repatriantów Materiały dotyczące akcji spółdzielczo-parcelacyjnej, 1947, sygn. 3 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1945-1948, sygn. 4-9, 15-18 - także sprawy dewastacji przyznanych gospodarstw Ewidencja Ukraińców, 1945, sygn. 11 Ewidencja gospodarstw poniemieckich i poukraińskich, 1945, sygn. 10, 12-14 Odpisy opisów mienia, 1946, sygn. 19

 17. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Chełmie

  • State Repatriation Office. Chełm County Branch

  Sprawozdawczość dotycząca akcji przesiedleńczej, 1949, sygn. 1 Akta dotyczące przydziału nieruchomości i gospodarstw, 1945-1949, sygn. 2-18, 31-34 - wykazy i zestawienia, w tym gospodarstw poukraińskich i nieruchomości nierolniczych z terenu powiatu Ewidencja repatriantów, 1944-1947, sygn. 19-29 Ewidencja Ukraińców, 1947, sygn. 30 Opisy mienia pozostawionego w ZSRR, 1945, sygn. 35 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 36-42

 18. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Biłgoraju

  • State Repatriation Office. Biłgoraj County Branch

  Sprawozdawczość, 1945-1950, sygn. 1-3 Ewidencja gospodarstw przeznaczonych do nasiedlenia, 1947-1948, sygn. 4-6 Ewidencja repatriantów i poszukiwanie osób zaginionych, 1945-1950, sygn. 7-11 Protokóły posiedzeń Powiatowej Rady Przesiedleńczej, 1947-1949, sygn. 12 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 13-14

 19. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Hrubieszowie

  • State Repatriation Office. Hrubieszów County Branch

  Instrukcje, zarządzenia i okólniki Zarządu Centralnego i Wojewódzkiego Oddziału PUR, 1944-1947, sygn. 1-7 Sprawozdania, 1945, sygn. 8-10 - wykazy, sprawozdania, protokóły Sprawy dotyczące repatriantów, 1945-1947, sygn. 11-19 - zaświadczenia, ewidencja repatriantów i zaświadczeń Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 20-38

 20. Akta miasta Ostrowa Lubelskiego

  • Files of the town of Ostrów Lubelski

  Dokumenty, 1654, 1703, 1722, 3 j.a. Akta z okresu zaborów, 1890, 10 j.a. Akta Rady i Zarządu Miejskiego, 1918-1939, 421 j.a. Akta Zarządu Miejskiego, 34 j.a. Akta Miejskiej Rady Narodowej, 1944-1950[-1954], 31 j.a. Dzienniki korespondencyjne (podawcze), 1920-1939, 20 j.a.