Archival Descriptions

Displaying items 1 to 10 of 10
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Pszczynie
 1. Starostwo Powiatowe w Pszczynie

  • Pszczyna County Governor’s Office

  Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1950: akta normatywne, miesięczne sprawozdania sytuacyjne, protokoły konferencji, narad i odpraw, organizacja Starostwa, nadzór nad podległymi urzędami i organami, sprawy personalne pracowników, szkolenia, sprawozdania statystyczne gmin powiatu (sygn. 1-102a, 83), Referat Rachunkowo-Gospodarczy 1945-1950: zarządzenia wewnętrzne, budżety, zestawienia wydatków administracyjnych (sygn. 103-136), Reretat Społeczno-Polityczny (1941) 1945-1950 (1951): wykazy zakładów, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, sprawozdania z wieców przedwyborczych i zebrań, wybo...

 2. Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Pszczynie

  Referat Ogólny [1944] 1945-1950: normatywy, zarządzenia, spisy radnych, protokoły sesji i posiedzeń, uchwały, akta działalności komisji, sprawozdawczość, działalność Podstawowej Organizacji Partyjnej, obchody i uroczystości, wycinki prasowe, materiały propagandowe, sprawy socjalno-bytowe urzedników i robotników miejskich (sygn. 1-78); Referat Finansowy 1945-1950: budżety, bilanse, pożyczki i kredyty (sygn. 79-93); Referat Administracji Ogólnej 1945-1950: opinie, aresztowania, poszukiwania osób zaginionych, wykroczenia, ławnicy sądowi, nadużycia, kradzieże, działalność instytucji, urzędów, z...

 3. Książęco-Pszczyńska Inspekcja Górnicza w Łaziskach Średnich

  • Fürstlich Plessische Berginspektion Mittel-Lazisk

  Sekretariat 1828-1945: ustawodawstwo górnicze, zarządzenia, umowy, sprawozdawczość i statystyka, finanse, rada zakładowa, ubezpieczenia, kasy zapomogowo-pożyczkowe, ruch załogi, sprawy socjalno-bytowe robotników i urzędników, zatrudnianie obcokrajowców, obozy pracy przymusowej, szkolenie, urządzenia socjalne, premie i odznaczenia, sprawy procesowe (sygn. 1-651,347a,514a), Dział Ruchu 1903-1945: plany ruchu, wydobycie i zbyt węgla, analizy jakości węgla (sygn. 652-1221,854a,1049a), Dział Maszynowy 1912-1944: warsztaty i kotłownie, zaopatrzenie materiałowe kopalni, urządzenia energetyczne, ko...

 4. Policja Ochronna - Oddział w Mikołowie

  • Schutzpolizei - Dienstabteilung Nikolai

  Rozkazy i zarządzenia władz zwierzchnich, korespondencja dotycząca organizacji, kompetencji, toku urzędowania, składu osobowego, uposażeń, umundurowania, zaopatrzenia w broń, szkolenia jednostek policji ochronnej; współpraca policji ochronnej z wojskiem, organizacjami politycznymi, władzami administracji państwowej; koszty utrzymania policji, sprawozdania sytuacyjne, meldunki o zajściach, statystyka przestępstw, prześladowania Polaków i Żydów, listy gończe, meldunki o aresztowaniach, obrona przeciwpożarowa, nadzór nad transportem, prasą, wydawnictwami, zbiórki surowców wtórnych, zwalczanie ...

 5. Fürstengrube Sp.z o.o. w Katowicach

  • Fürstengrube GmbH. Kattowitz

  Sprawy organizacyjne (1937) 1941-1944: dokumentacja założenia spółki, zarządzenia, protokoły z posiedzeń rady nadzorczej, kontrakty i umowy (sygn.1-44, 19a-d); sprawozdania opisowe 1941-1944 (sygn.45-52), bilanse, plany i zestawienia 1941-1944 (sygn. 53-69), akta budowlano-techniczne 1941-1944 (sygn. 70-90, 70a, 75 a-b, 90 a-c), korespondencja z różnymi instytucjami, wycena wartości nowych obiektów 1942-1944 (sygn. 91-97), szkody wojenne, rozliczenia między posiadaczami akcji, sprawy podatkowe, koszta produkcji (1936) 1941-1944 (sygn. 98-103), utrzymanie dróg, zaopatrzenie w wodę 1942-1944 ...

 6. Oddział Policji Kryminalnej w Katowicach - Posterunek w Mikołowie

  • Kriminalpolizeistelle Kattowitz - Aussenposten Nikolai

  Zarządzenia, instrukcje i rozkazy, meldunki, sprawozdania sytuacyjne, statystyka, wykazy zmarłych przestępców, rejestry karne, meldunki o znalezieniu zwłok, statystyka samobójstw i nieszczęśliwych wypadków, kradzieże, fałszerstwa, konfiskata czasopism, zakazy urządzania widowisk publicznych, wystąpień, rejestracja drukarń, nadzór nad działalnością gmin wyznaniowych, nad jeńcami wojennymi i obcokrajowcami-robotnikami cywilnymi, ściganie zbiegów i dezerterów, dochodzenia, nakazy aresztowania nieletnich przestępców i Cyganów, meldunki o aresztowaniach, listy gończe, nakazy aresztowań, wywiady,...

 7. Sąd Obwodowy w Pszczynie

  • Amtsgericht in Pless
  • Local Court in Pszczyna

  Akta zbiorcze do ksiąg USC, testamenty, akta personalne

 8. Starosta Powiatu Pszczyńskiego

  • Der Landrat des Kreises Pless
  • Pszczyna County Governor

  Podania mieszkańców o zezwolenia na pobyt, ankiety, sprawy wysiedlonych z Oświęcimia, wojskowe, zezwolenia na budowy, utrzymanie ulic i dróg, spółki wodne

 9. Oddział Powiatowy w Rybniku Komisarza Rzeszy do umocnienia niemieckiej narodowości w Jastrzębiu Zdroju

  • Kreisdienststelle Rybnik des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums Bad Königsdorff
 10. Niemiecka Policja Pomocnicza w Rybniku

  • Deutsche Hilfspolizei Rybnik