Archival Descriptions

Holding Institution: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej close
 1. Zbiór kopii materiałów archiwalnych ze Studium Polski Podziemnej w Londynie

  Szyfrogramy, depesze, meldunki, rozkazy, zarządzenia, raporty operacyjne AK i PSZ, meldunki z powstania w getcie warszawskim i likwidacji ludności żydowskiej w Warszawie, raporty sytuacyjne z Polski; depesze, radiogramy i szyfrogramy w sprawie katyńskiej, meldunki, radiogramy dot. położenia polskich jeńców wojennych w łagrach NKWD ZSRS w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, dokumentacja dot. organizacji polskich władz państwowych i PSZ na uchodźstwie oraz Polskiego Państwa Podziemnego w okupowanej Polsce, sprawozdania oraz raporty w sprawie sytuacji politycznej i socjalnej polskich obywat...

 2. Namiestnik Rzeszy w Okręgu Kraju Warty w Poznaniu [Der Reichsstatthalter im Reichsgau Wartheland Posen]

  • akta administracyjne (materiały dot. działalności i organizacji urzędu: plany organizacyjne, podziały czynności; korespondencja i wytyczne w sprawach sprawozdawczości; wykaz urzędów niemieckich w Okręgu Kraju Warty; sprawy dot. polskiego i żydowskiego majątku na terenie Kraju Warty: zestawienia majątków ziemskich należących do przedstawicieli różnych grup narodowościowych; komasacja małych gospodarstw polskich w powiecie Wieluń; rozporządzenia, wytyczne, okólniki i korespondencja dot. konfiskaty mienia Polaków i Żydów; sprawy dot. kwestii narodowościowych: zestawienia ludności według grup...
 3. Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Wojennych

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dochodzeniowa dot. zbrodni popełnionych w latach 1939-1945: protokoły zeznań świadków oraz osób oskarżonych o przestępstwa wojenne, opracowania, ekspertyzy i opinie biegłych dot. m.in. obozów i więzień niemieckich w Europie oraz warunków bytowych więźniów, eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej, eksperymentów pseudomedycznych przeprowadzanych w obozach koncentracyjnych, wysiedlania ludności polskiej i żydowskiej, masowych egzekucji, prześladowania i eksterminacji jeńców wojennych, grabieży mienia oraz niszczenia przez Niemców zabyt...
 4. Rząd Generalnego Gubernatorstwa [Regierung des Generalgouvernements]

  • akta osobowe (akta personalne urzędników rządu GG) - akta administracyjne poszczególnych wydziałów i referatów rządu GG: I. Sekretariatu Stanu, II. Głównego Wydziału Spraw Wewnętrznych, III. Głównego Wydziału Zdrowia, IV. Głównego Wydziału Finansów, V. Głównego Wydziału Sprawiedliwości, VI. Głównego Wydziału Gospodarki, VII. Głównego Wydziału Wyżywienia i Rolnictwa, VIII. Głównego Wydziału Lasów, IX. Głównego Wydziału Pracy, X. Głównego Wydziału Propagandy, XI. Głównego Wydziału Wiedzy i Nauki, XII. Głównego Wydziału Kolei, XIII. Głównego Wydziału Poczty. Materiały zawierają: zarządzenia,...
 5. Szef Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Centrala Przesiedleńcza w Poznaniu. Ekspozytura w Łodzi [Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Umwandererzentralstelle Posen. Dienststelle Litzmannstadt]

  • akta osobowe (akta personalne pracowników UWZ, jej delegatur oraz komisji lotnych) - akta administracyjne (akta Centrali Przesiedleńczej w Łodzi dot. spraw administracyjno-personalnych oraz akcji wysiedleńczej; materiały dot. organizacji i zarządzania centrali; sprawy planowania i organizowania wysiedleń na terenie Kraju Warty: sprawozdania i zestawienia obrazujące rezultaty wysiedleń, wnioski terenowych władz administracyjnych - burmistrzów, komisarzy dot. wysiedleń Polaków, wykazy imienne i listy transportowe przesiedleńców do GG oraz osób wysłanych na roboty przymusowe do III Rzeszy, w...
 6. Starostwo Powiatowe w Ciechocinku z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim [Das Landratsamt Hermannsbad in Weichselstadt]

  • akta osobowe (akta personalne pracowników starostwa powiatowego) - akta administracyjne (rozporządzenia i zarządzenia władz centralnych III Rzeszy, prezydenta rejencji inowrocławskiej, namiestnika III Rzeszy w Okręgu Kraju Warty oraz miejscowego starosty dot. m.in.: sytuacji gospodarczej, politycznej i ludnościowej, przepisów ruchu granicznego, gospodarki żywnościowej, organizacji i działalności różnych formacji policyjnych oraz więzień i aresztów, współpracy starosty z żandarmerią, działalności miejskich, powiatowych i okręgowych urzędów genealogicznych, zawierania małżeństw, spraw kultu...
 7. Szef Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Centrala Imigracyjna w Łodzi [Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Einwandererzentralstelle Litzmannstadt]

  • akta osobowe (akta personalne pracowników EWZ zawierające ankiety personalne ze zdjęciem oraz korespondencją dot. przyjęć - m.in. życiorysy, podania o przyjęcie do pracy, wyciągi z rejestru skazanych, oświadczenia o przynależności narodowej i przebiegu służby - sprawy przeniesień, zwolnień, urlopów, awansów, uposażeń; akta personalne przesiedleń ców, m.in. kwestionariusze osobowe, wnioski o przyznanie obywatelstwa, życiorysy, wyciągi z rejestru skazanych, tabele genealogiczne rodziny, korespondencja wraz z załączonymi dokumentami) - akta administracyjne (zarządzenia, instrukcje, pisma okó...
 8. Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych. Delegat Polski do Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych [United Nations War Crimes Commission]

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dochodzenia przeciwko byłym funkcjonariuszom policji GG, obozu Kraków-Płaszów; akta z poszukiwania materiałów dowodowych do dochodzeń w sprawie organizacji przestępczych, m.in. Komisarza Rzeszy do spraw Umocnienia Niemczyzny, Urzędu do spraw Mniejszości Niemieckiej, Głównego Urzędu do spraw Rasy i Osiedleń; lista wyższych urzędników i funkcjonariuszy aparatu partyjno-politycznego i policyjnego III Rzeszy, spisy przestępców wojennych oraz obsady personalnej wyższych stanowisk w administracji i urzędników niemieckich działających na ziemiach polskich w...
 9. Amerykańskie Trybunały Wojskowe nr I-VI w Norymberdze [Military Tribunals USA nr I-VI in Nuremberg]

  • akta sądowe dot. zbrodni niemieckich (materiały z procesów osób oskarżonych przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym o zbrodnie wojenne, przeciwko ludzkości i pokojowi, m.in. prowadzenie wojny agresywnej, masowe mordy, egzekucje, germanizację i deportacje ludności cywilnej, osadzanie w obozach koncentracyjnych, wykorzystywanie jeńców wojennych do pracy przymusowej, przeprowadzanie eksperymentów pseudomedycznych na więźniach, rabunek mienia narodowego oraz prywatnego, eksploatację gospodarczą krajów okupowanych). Powyższe materiały zawierają akt oskarżenia, zeznania świadków i oskarżonyc...
 10. Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie w Krakowie [Institut für Deutsche Ostarbeit Krakau]

  • akta administracyjne (korespondencja z niemieckimi instytucjami w sprawie badań naukowych, listy pracowników, wykazy pracowników zwolnionych do służby w Wehrmachcie) - materiały inne (kwestionariusze badawcze; materiały do pracy „Deutsches Volkssturm im Generalgouvernement” oraz inne dokumenty dot. niemieckiego osadnictwa na ziemiach polskich; imienne spisy mieszkańców Gorlic oraz powiatów: Jarosław i Jasło; wykaz rodzin niemieckich zamieszkałych w gminie Rzepiennik Strzyżewski; materiały z badań rasowych mieszkańców pow. Tarnów zamieszkałych w miejscowościach: Biesiadki, Gosprzydowa, Gno...
 11. Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Lubelskiego [Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD im Distrikt Lublin]

  • akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy, m.in. sekretarza kryminalnego SS-Unter sturm führera Stefana Böhma, kierownika specjalnego oddziału Policji Bez pie czeń stwa zastrzelonego 30 III 1943 r. przez członków konspiracji) - akta administracyjne (korespondencja dot. m.in. zaopatrzenia placówek terenowych i grup operacyjnych; meldunki o walce z partyzantami oraz fotokopie rozkazów i meldunków dot. działalności oddziału specjalnego Oskara Dirlewangera na Białorusi Wschodniej w latach 1942-1943; ewidencja osób narodowości polskiej poszukiwanych, ujętych i zastrzelonych przez funkcjona...
 12. Sąd Specjalny w Krakowie [Sondergericht Krakau]

  • akta sądowe dotyczące spraw karnych głównie przeciwko Polakom - akta administracyjne (rozporządzenia dot. obowiązku meldunkowego, posiadania dowodów tożsamości, zwalczania chorób zakaźnych, odpis dekretu kanclerza III Rzeszy o przekazaniu administracji GG w ręce generalnego gubernatora, regulamin służbowy dla pracowników niemieckich w GG, wytyczne w sprawie prowadzenia registratury sądowej, przepisy wykonawcze do zarządzenia o sądach specjalnych w GG, okólniki i korespondencja dot. spraw finansowych Sądu Specjalnego w Krakowie, ujednolicenia prawa karnego w GG, zatrudnienia tłumaczy sądow...
 13. Szef Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Centrala Przesiedleńcza w Poznaniu [Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Umwandererzentralstelle Posen]

  • akta administracyjne (zarządzenia, dekrety i wytyczne Reichsführera SS, Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, gauleitera i namiestnika Kraju Warty, i innych władz SS i policji dot. spraw: służbowych, personalnych i socjalnych; wytyczne w sprawach: organizacyjnych urzędu, pracy komórek ewidencyjno-ewakuacyjnych UWZ oraz badania przeszłości politycznej zatrudnianych polskich pracowników; materiały dot. wysiedlania Polaków i Żydów z Kraju Warty oraz osiedlania Niemców z krajów bałtyckich, Wołynia, Galicji oraz z okolic Chełma i Lublina, m.in. sprawy ucieczek przed ewakuacją i nielegalnych p...
 14. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich - akta osobowe (akta personalne pracowników) - akta administracyjne (dokumentacja wytworzona i zgromadzona przez Komisję dot. m.in. gromadzenia, wyłączania i udostępniania materiałów dot. zbrodni niemieckich, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i urzędami, działalności wydawniczej; zbiory normatywów, sprawy organizacyjne, finansowe, administracyjno-gospodarcze dot. głównej i okręgowych komisji; korespondencja i materiały dot. m.in. ścigania, ekstradycji i karania przestępców wojennych, grabieży mienia polskiego; opracowania dot. m.in. ...
 15. Dowódca Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na obszarze Dowódcy Wojskowego we Francji [Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst im Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreich]

  • akta osobowe (akta personalne obywateli narodowości francuskiej i niemieckiej) - akta administracyjne (materiały wytworzone w latach 1921-1945 przez francuskie władze bezpieczeństwa i policję, organizacje społeczne i polityczne, władze kościelne oraz od 1940 r. przez niemiecki aparat policyjny dot. spraw organizacyjno-personalnych; materiały dot. spraw przesiedlania, wysiedlania i nadawania obywatelstwa niemieckiego; materiały dot. Kościoła katolickiego oraz sekt religijnych; materiały dot. francuskiego ruchu oporu rozpracowującego agentów Gestapo i kolaborantów; materiały dot. działalnoś...
 16. Niemieckie Ciężkie Więzienie w Nowym Wiśniczu [Deutsches Zuchthaus Neu-Wisnitz]

  • akta osobowe (akta personalne więźniów) - akta administracyjne (okólniki i korespondencja dot. podróży służbowych, przepisów celnych, połączeń telefonicznych, ograniczenia ruchu osobowego na kolei wschodniej, komunikacji z dystryktem galicyjskim, środków na budownictwo miejskie, sprzętu wypożyczonego przez Wehrmacht z więzienia w Nowym Wiśniczu, reklamowania funkcjonariuszy zatrudnionych w ww. więzieniu od służby wojskowej, regulaminu więziennego, odbywania kar, osadzania chorych więźniów, obrony przeciwlotniczej, regulacji dni świątecznych, przyznawania odznaczeń wojskowych, nominacji ur...
 17. Polski Czerwony Krzyż

  • materiały dot. Polaków przebywających w obozach koncentracyjnych (m.in. listy osób zamordowanych w różnych obozach, wykaz depozytów osób osadzonych w KL Buchenwald, wykaz osób poddanych kremacji w obozie w Oświęcimiu); listy osadzonych w więzieniach w Krakowie, Zakopanym i Lwowie; karty personalne 85 więźniów francuskich skazanych przez Sąd Specjalny we Wrocławiu (Sondergericht) w latach 1941-1942 oraz protokoły egzekucji polskich robotników przymusowych w Alzacji z lat 1940-1942; materiały dot. osób przebywających w Zakładzie dla Umysłowo Chorych w Kobierzynie w latach 1939-1942; listy i...
 18. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Radomiu

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dot. poszukiwania, aresztowania, ekstradycji oraz procesów karnych przeciwko przestępcom wojennym, m.in. dokumentacja procesu karnego przed Sądem Okręgowym w Radomiu przeciwko Herbertowi Böttcherowi - dowódcy SS i policji dystryktu radomskiego) - akta administracyjne (sprawy administracyjne i organizacyjne, m.in. wytyczne Komisji dot. przeprowadzania czynności śledczych oraz gromadzenia i zabezpieczenia materiałów dowodowych przez ekspozytury Komisji, sprawozdania z działalności Komisji, dzienniki korespondencyjne, dokumentacja w sprawie...
 19. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Kraj Warty [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Wartheland]

  • akta osobowe (akta i ankiety personalne działaczy grup miejscowych NSDAP z różnych powiatów Wartheland) - akta administracyjne (pisma okólne, zarządzenia kierownika okręgu i jego zastępcy z Poznania przesłane do kierowników powiatów NSDAP dot. spraw organizacyjnych, propagandowoszkoleniowych, finansowych oraz polityki kulturalnej; materiały wytworzone przez powiatowe kierownictwa NSDAP w: Ciechocinku, Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Koninie, Kościanie, Krotoszynie, Lesznie, Łodzi i in.; pisma okólne, zarządzenia i wytyczne kierowników okręgów dot. spraw personalnych; sprawozdania i rap...
 20. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich - akta osobowe (akta personalne członków Komisji) - akta administracyjne (sprawy organizacyjne, m.in. korespondencja w sprawie gromadzenia i udostępniania materiałów dot. zbrodni niemieckich, sprawy finansowe i in.) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (kartoteka funkcjonariuszy załogi obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, kartoteka obywateli francuskich osadzonych w więzieniu karnym we Wrocławiu, skorowidz alfabetyczny obywatelek węgierskich pochodzenia żydowskiego wywiezionych z obozu koncentracyjnego w Płaszowie...