Archival Descriptions

Holding Institution: Държавен архив - Търговище close
  1. П. Стефанов. "Виновни ли са евреите. Разяснения, пояснение и историческо осветление". С., 1942, 68 с. Оригинал. Печатно.

    • P. Stefanov. "Are the Jews guilty, clarification, explanation and historical lighting". S., 1942, 68 p. Original. Printed.