Archival Descriptions

Displaying items 1 to 4 of 4
Holding Institution: Държавен архив – Добрич
  1. ЕВРЕЙСКА НАРОДНА ОБЩИНА - ДОБРИЧ ([1941] - 1944)

    • Jewish community - Dobrich

    Ведомости за заплатите на служителите (1941 - 1944). Касова (1942) и партидна книга (1943). Преписка на делегата на Консисторията при Еврейска община - Добрич, с Комисарството по еврейските въпроси относно изселването, имуществото на евреите и др. (1942, 1943). "Входящ" дневник (1944 - 1945).

  2. Преписка на делегата на Консисторията при Еврейска община - Добрич, с Комисарството по еврейските въпроси за изселване на евреите, техните имущества и др.

    • File of the Delegate of the Consistory at the Jewish Community - Dobrich, with the Commission for Jewish Issues for the Evacuation of the Jews, their Property, etc.