Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 2,776
Country: Poland close
 1. Akta miasta Łowicza

  • Files of the town of Łowicz

  The collection contains i. a. information on forced labour among Jewish artisans in the years 1940-1942, including in the local labour centre established specifically for this purpose, the Dom Pracy (Labour House, call no. 3045, 3046, 3052), as well as a list of Jews dating from 1940 (call no. 3060) and documents referring to confiscations of industrial plants owned by Jews.

 2. Akta miasta Wrocławia

  • Files of the city of Wrocław

  The collection contains i.a. mayoral speeches, propaganda materials, matters connected with Jewish schools and the seizure of museum holdings from the foundation administrating the home of Prof. Niesser, a professor of medicine (“Haus Niesser Verwaltung”), and the matters of the creation of a Jewish museum in the years 1928-1935 (“Jüdisches Museum”), the removal of the commemorative plaque from the house of Ferdinand Lassalle, and others;

 3. Więzienie w Łowiczu

  • Więzienie Karno-Śledcze w Łowiczu
  • Prison in Łowicz

  Dokumentacja więzienia w Łowiczu w miarę pełny ilustruje zadania i działalność zakładu penitencjarnego w okresie międzywojennym i w latach okupacji niemieckiej w Polsce. W materiale aktowym odnaleźć można charakterystyczne przykłady dokumentacji związanej z funkcjonowaniem instytucji więzienia: od okólników Ministerstwa Sprawiedliwości i korespondencję urzędową z władzami, księgi raportów i rozkłady służby wartowniczej, sprawy personalne i organizacyjne zakładu aż po wykazy, kwestionariusze i teczki osobowe uwięzionych. Z zarządzeń Ministerstwa Sprawiedliwości zachowało się kilkanaście okól...

 4. Akta miasta Rzeszowa

  • Files of the town of Rzeszów

  The collection contains i.a. items including German bills and public announcements; information on the establishment of the ghetto and forced labour for Jews; confiscations of property and its administration; death sentences; lists of deceased Jews for the years 1935-1942; an incomplete list of the Jews of Mielec (1941); lists of licences issued and tribute payments by residents in the years 1941-1943; registers of houses and lists of names of the tenants of various real properties; records of personal identity documents issued; alphabetical card files on population movements ; and the orig...

 5. Akta miasta Łodzi

  • Files of the city of Łódź

  The Gettoverwaltung documents are correspondence with the Judenrat on all manner of subjects related to the ghetto, and correspondence with German government offices and companies regarding the ghetto’s manufacturing output, employment of Jews in labour camps, looting of their property – on matters of this nature reports were submitted by the Kripo (the German criminal police, which had a police station inside the ghetto). There is also a wealth of valuable material in Wydział Ogólny Zarządu Miejskiego w Łodzi (Allgemeine Verwaltung Stadtverwaltung Litzmannstadt, General Administration of t...

 6. Rejencja Szczecińska

  • Regierung Stettin
  • Szczecin Regional Administration

  Of greatest significance are the files of the Wydział Prezydialny (Presidium Department), and within these issues connected with supervision of communes, the ruin of Jewish trade, anti-Jewish demonstrations, looting of property, arrests, and name changes

 7. Akta gminy Szydłów

  • Files of the commune of Szydłów

  Akta z okresu okupacji niemieckiej: Dział Finansowo-budżetowy: 1939 sygn.1 Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego; Akta z okresu Polski Ludowej: Dział Ogólno-administracyjny: 1948-1949 sygn.2-3: Sprawy organizacyjne /sprawozdania sytuacyjne, statystyczne/;plany pracy i protokoły, 1951 sygn.4; sprawozdania z działalności GRN 1944,1948-1953 sygn.5-12; protokoły z posiedzeń Prezydium 1945-1954 sygn.13-24, plany pracy, protokoły z zebrań kontroli komisji 1951-1954 sygn.25-29; protokoły z zebrań gromadzkich 1948-1954 sygn.30-33; Protokoły z zebrań aktywu kobiecego 1951 sygn. 34, protokoły...

 8. Naczelne Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie

  • Oberpräsidium von Pommern in Stettin
  • Supreme Presidium of the Province of Pomerania in Szczecin
  1. Administracja ogólna [1802] 1806-1934; sygn. 1-189; 189 j.a. - dwór królewski, podróże i śluby członków rodziny królewskiej, hołdy, wybory do sejmu i sejmików, kontakty z różnymi ministerstwami, polityka zagraniczna, kontakty z Francją, Szwecją, Anglią i Danią i Rosją, urzędy pracy, ubezpieczenia, bezrobotni, roboty publiczne, programy walki z bezrobociem w poszczególnych powiatach. 2. Samorząd i gospodarka komunalna [1793] 1806-1934; sygn. 190-1189 (brak poz. 368); 999 j.a. - samorząd prowincji, sejmy krajowe, wybory posłów, otwieranie i zamykanie sesji sejmów pomorskich, sejmy w innych...
 9. Akta miasta Łańcuta

  • Files of the town of Łańcut

  Akta cechów 1406-1894; lata 1406-1894, sygn. 1-13 - Przywileje cechowe głownie dla tkaczy i szewców wydane przez właścicieli miasta. Akta z okresu 1866-1918 - Zwierzchności Gminnej; lata 1879-1918, sygn. 14-17 - Księga uchwał Rady Miejskiej, rejestry mężczyzn, materiały dot. obchodów setnej rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Akta z okresu 1918-1939 - Zarząd Miejski 1) Dział Ogólno - Organizacyjny; lata 1918-1939, sygn. 18-82 - Dzienniki podawcze, protokoły czynności, indeksy, okólniki, zarządzenia, regulaminy, instrukcje, księgi uchwał Rady Miasta, Zwierzchności Gminnej, Zarządu Miejsk...

 10. Akta miasta Zamościa

  • Files of the town of Zamość

  Akta z okresu 1810-1915: Akta kancelarii polskiej 1826-1866 16 j.a.:-fundusze miasta, masy poaustriackie, podatkowe; Dokumenty kasy ekonomicznej 1810-1869 96 j.a. -etaty, rachunki; Protokóły posiedzeń 1883-1915 14 j.a.; Akta kancelarii rosyjskiej 1863-1915 271 j.a. -wyznaniowe, narodowościowe, szkolne,targi, ceny, statystyka; Akta z okresu 1915-1939:Wydział Ogólny 1915-1940 339 j.a. -normatywne, wybory, protokóły; Wydział Finansowy 1917-1944 217 j.a. -budżety, sprawozdania; Wydział Techniczny 1917-1943 68 j.a. -budowa obiektów, ulice; Wydział Ruchu Ludności 1918-1943 17 j.a. -emigracja,ewid...

 11. Akta miasta Golubia

  • Files of the town of Golub

  I. Okres staropolski, 1593-1772 1. Księga ławnicza (1); 2. Księga sądu grodzkiego (2); II. Okres pruski, 1816-1920 1. Magistrat. Sprawy ogólno-państwowe, 1848-1930 (3-6); a/ wybory do ciał ustawodawczych (3-4); b/ sprawy ustrojowe (5); c/ obchody świąt ogólnopaństwowych (6); 2. Udział w życiu prowincji i powiatu, 1875-1930 (7-15); a/ prowincjonalne związki i towarzystwa (7-10); b/ wybory do sejmików powiatowych (11-12); c/ administracja powiatem (13-15); 3. Organizacja urzędu, 1832-1931 (16-56); a/ Rada Miejska- protokoły, wybory, posiedzenia (16-21); b/ ordynacje i prawa miejskie (22-24); ...

 12. Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego w Łodzi

  Dział Organizacji: materiały dotyczące organizacji przemysłu włókienniczego, CZPWł i jego komórek organizacyjnych, dyrekcji, zjednoczeń, central i zakładów - m. in. statuty, schematy, akty erekcyjne; schemat organizacyjny, okólniki, zarządzenia i korespondencja Ministerstwa Przemysłu i Handlu; zarządzenia Generalnego Dyrektora, okólniki, pisma okólne, rozporządzenia służbowe i wykonawcze, biuletyny służbowe CZPWł; protokoły z posiedzeń i konferencji Generalnej Dyrekcji CZPWł, konferencji i zjazdów przemysłu włókienniczego, dyrektorów zjednoczeń, problemowych i in.; wykazy i charakterystyki ...

 13. Starostwo Miejskie w Warszawie

  • Stadthauptmannschaft Warschau
  • Office of the Warsaw City Governor,

  The collection contains i.a. birth and death statistics, weekly reports of the chairman of the Judenrat (1941), the dispute over the boundaries of the ghetto, forced labour, Jewish mutual aid, the fight against typhus, applications for passes, and cases of illegal trade and smuggling

 14. Starostwo Powiatowe w Łowiczu - Skierniewicach

  • Kreishauptmannschaft Łowicz - Skierniewice
  • Łowicz - Skierniewice County Governor’s Office

  Znajdują się tutaj zarządzenia organizacyjne dot. utworzenia urzędów, plan akt oraz opis statystyczny powiatu z mapa /1:500 000/. Do spraw szkolnictwa zachowało się sprawozdanie z konferencji nauczycieli szkół niemieckich, raporty z uruchomienia szkół niemieckich w starostwie /1940 r./. W aktach zespołu znajdują także odbicie sprawy związane z przesiedleniami folksdojczów /niekompletne/, rejestracją zniszczonych zakładów przemysłowych, werbunkiem robotników polskich z terenu starostwa na roboty przymusowe do Rzeszy /1944 r./, a także sprawozdania z wykorzystania budżetu oraz preliminarze bu...

 15. Przewodniczący Rady Żydowskiej w Warszawie

  • Der Obmann des Judenrates in Warschau
  • Chairman of the Jewish Council in Warsaw

  Najbardziej cennym materiałem są akta Wydziału Statystycznego i Wydz. Ewidencji zawierające komplet sprawozdań Przewodniczącego Rady Żydowskiej od 07.10.1939 r do 27.02.1941 r. oraz dane ilości mieszkańców i nieruchomości dzielnicy żydowskiej na dzień 01.01.1941 r. Zachowały się też cenne akta ukazujące pod różnymi aspektami sytuację getta - wykresy i tabele dot. spraw zdrowotnych i działalności różnych wydziałów, elaboraty na temat położenia ludności żydowskiej, możliwości produkcyjnych i pracy w getcie, sytuacji finansowej, plany gospodarcze, sprawy opłat i podatków i inne.

 16. Starostwo Powiatowe w Mińsku

  • Kreishauptmannschaft Mińsk
  • Mińsk Mazowiecki County Governor’s Office

  W zespole tym zachowały się wykazy absolwentów zawodowych szkół warszawskich wysłanych na przymusowe roboty do budowy dróg w Mińsku z lat 1941-1944 oraz kwestionariusze osób zatrudnionych w pogotowiu budowlanym w GG. Poza tym interesujące są kwestionariusze personalne ewakuowanych z kraju Warty na teren powiatu Mińsk w 1940 r. Na uwagę zasługuje także preliminarz budżetowy starostwa na rok 1944/45.

 17. Naczelne Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu

  • Oberpräsidium der Provinz Schlesien zu Breslau
  • Supreme Presidium of the Province of Silesia in Wrocław

  I. Wydział ogólny (Algemeieine Abteilung). 1. Sprawy ogólno administracyjne /1817-1926/ 1-13: Administracja urzędu, budżety, rachunkowość, rada prowincjonalna, rady obwodowe, posiedzenia Wydziału Samorządowego Prowincji. 2. Ubezpieczenia /1881-1934/ 14-27: Sprawy ogólne, obwody, ubezpieczenia od ognia, zakłady i towarzystwa ubezpieczeniowe. 3. Dobra rycerskie /1862-1927/ 28-32: Zarządzenia w sprawie sporządzania matrykuły dóbr, spisy. 4. Sprawy komunalne /1816-1935/ 33-284: Zwiazki komunalne prowincji i powiatowe, sejmy krajowe i prowincji, sprawy Górnych i Dolnych Łużyc, "Landszafty", bank...

 18. Naczelna Rada Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego w Radomiu. Dział Dowodów Osobistych

  • Supreme Council of the Jewish Population in the Radom District – Personal Identification Division

  This is a collection of several thousand applications by Radom Jews for identity documents, which contains a vast quantity of personal data, as well as the photographs submitted for the issue of these Kennkarten.

 19. Sąd Krajowy w Grudziądzu

  • Landgericht Graudenz
  • Regional Court in Grudziądz

  I. Wydział administracyjny: a/ akta generalne i jednostkowe, sygn. 1-425, b/ wycinki prasowe, sygn. 426, c/ akta gospodarcze, sygn. 427-434. II. Rejestry i terminarze: a/ rejestry i terminarze ogólne, sygn. 435-438, b/ rejestry i terminarze Izby Cywilnej, sygn. 439-459. III. Akta Izby Cywilnej a/ akta spraw małżeństw, sygn. 460-1063, b/ kuratele, sygn. 1064. IV. Akta Izby Karnej: a/ akta karne w I instancji, sygn. 1065-1073 V. Akta personalne, sygn. 1074-1358.

 20. Akta miasta Płocka

  • Files of the Town of Płock

  Część I - 1. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu m. Płocka l. 1808-1867 (sygn. od 1 do 974) [not relevant] Część II - Stadtverwaltung Schröttersburg [Zarząd Miasta Płocka] z l. 1939-1944: 1. Allgemeine Verwaltung [Zarząd Ogólny] l. 1939-1944 (sygn. od 1 do 653): zarządzenia, obwieszczenia, struktura organizacyjna, zakresy czynności i wykazy urzędników, listy płac, akta osobowe pracowników, listy gospodarstw rodzinnych, sprawy kwaterunkowe m.in.. Karty meldunkowe poszczególnych osób oraz karty comiesięcznych zgłoszeń b. wojskowych polskich – uczestników kampanii wrześniowej, wykazy osób w...