Displaying items 2,681 to 2,700 of 2,711
Language of Description: Polish
 1. Komisja Klimatyczna Uzdrowiska Otwocka (Wydział Wykonawczy)

  • Otwock Health Spa Committee,

  1936-1939 - badanie wody i artykułów spożywczych, sprawy prasowo-reklamowe, ruch ludności, ceny w pensjonatach, sprawy organizacyjne Wydziału, korespondencja ze Związkiem Uzdrowisk Polskich, zarządzenia i biuletyny Związku Uzdrowisk Polskich, sprawy osobowe, akcja Związku Letniskowo-Turystycznego, Listy osób przebywających w uzdrowisku, uchodźcy żydowscy z Niemiec, taksa klimatyczna, wykazy pensjonatów, zakładów leczniczych, sanatoriów, akcja sanitarno-porządkowa, ogrodnictwo i drzewostan, wykazy lekarzy. 1945-1955 - statuty, sprawy organizacyjne, sprawy personalne, sprawozdania i statystyk...

 2. Akta gminy Mińsk Mazowiecki

  • Files of the commune of Mińsk Mazowiecki

  Sprawy wojskowe, podatkowe, dot. Żydów, Mariawitów, zarządzenia, kontrole, uchwały, zebrania, sprawy finansowe, sprawy personalne, statystyka, ubezpieczenia, podatki, szkody, sprawy majątkowe, opieka społeczna, budżet, finanse, protokóły z posiedzeń organów kolegialnych, księgi ludności.

 3. Akta miasta Rembertowa

  • Files of the town of Rembertów

  1929-1939 - plan ulic, projekty techniczne budynków częściowo przekazane z okresu przed utworzeniem miasta przez gminę Wawer. 1939-1944 - księgi podatkowe, księgi wymiaru kontrybucji, księgi właścicieli nieruchomości, księgi chorych Miejskiego Szpitala Zakaźnego w Rembertowie. 1944-1950 - protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej oraz sprawozdania z działalności tejże, Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Politycznych na której posiedzeniach dyskutowane były rozdziały mandatów radnych miedzy działające partie polityczne i organizacje społeczne, na zebraniach Komisji Kontroli Społecznej o...

 4. Akta gminy Siennica powiat Mińsk Mazowiecki

  • Files of the commune of Siennica

  podatki, protokóły z posiedzeń, sprawy organizacyjne, zarządzenia, opieka społeczna, oświata, walka z analfabetyzmem, sprawy budowlane, sprawy przesiedleńcze, aprowizacja, reforma rolna, przemysł, kultura i sztuka, wybory, ewidencja ludności

 5. Akta gminy Rudzienko powiat Mińsk Mazowiecki

  • Files of the commune of Rudzienko

  Gospodarka gminna, sprawy finansowe i budowlane, wykazy osób posiadających nieruchomości, sprawozdania, wykazy członków rady, mienie opuszczone, handel, przemysł, sprawy karne, elektryfikacja, ewidencja nieruchomości, oświata, kultura, sztuka, statystyka, protokóły z posiedzeń, książki meldunkowe.

 6. Akta gminy Jeruzal powiat Mińsk Mazowiecki

  • Files of the commune of Jeruzal

  Protokóły z posiedzeń sesji i komisji, sprawy podatkowe, oświata i kultura, kontrole, plany pracy, sprawozdania, aprowizacja, opieka społeczna, bezpieczeństwo publiczne, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne.

 7. Akta gminy Wilga powiat Garwolin

  • Files of the commune of Wilga

  kontrole, podatki, ewidencja sołtysów, budżet, wykaz osób posiadających nieruchomości, PCK-paczki żywnościowe dla jeńców, protokoły z posiedzeń, sprawy osobowe, sprawozdania, statystyka, opieka społeczna, rolnictwo, handel, przemysł, ewidencja i kontrola ludności, zniszczenia wojenne i groby, obowiązkowe dostawy

 8. Akta gminy Łaskarzew-wieś powiat Garwolin

  • Files of the commune of Łaskarzew-village

  1877-1939 - księgi ludności stałej, akta dot. spraw sanitarnych i zdrowotnych, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych, protokóły z zebrań Zarządu, statystyka, sprawozdania finansowe, wybory do Sejmu i Senatu, akta dot. podziału majątku pomiędzy gminy Łaskarzew wieś i Łaskarzew osada, Gminna Kasa Oszczędnościowo Pożyczkową, majątek gminy, podatki, sprawy dot. aresztu. 1939-1944- sprawy finansowe, wymiar kontyngentu mięsnego, opieka społeczna, dostarczanie siły roboczej dla Rzeszy, pszczelarstwo i ogrodnictwo, spis ludności 1944-1950 - zmiany granic gminy, budżety, sprawozdania finansowe,...

 9. Akta gminy Miastków Kościelny powiat Garwolin

  • Files of the commune of Miastków Kościelny

  Z okresu zaborów - księga uchwał zgromadzenia wiejskiego wsi Zagórze, księgi ludności. Z okresu międzywojennego - protokóły z zebrań - rady gminnej, zarządu, sołtysów; sprawy finansowe, ewidencja ludności, kontrole, podatki, szkolnictwo, pobór do wojska, pozwolenia na broń, statystyka, budżet. Z okresu II wojny światowej - protokóły z zebrań sołtysów, majątek gminny, budżet, przymusowe roboty, podatek i aprowizacja, kontyngenty, sprawy finansowe Z lat 1944-1954 - protokóły, sprawozdania, podatki, kontrola ruchu ludności, drogi i mosty, statystyka, wykazy osób posiadających gospodarstwa roln...

 10. Akta miasta Kałuszyna powiat Mińsk Mazowiecki

  • Files of the town of Kałuszyn
  1. Akta z okresu międzywojennego - ogłoszenia, statystyka, mienie wywiezione, długi i podatki miejskie, koszty kuracyjne, opieka społeczna, oświata i kultura, handel i przemysł, straty poniesione w trakcie wojny, przedsiębiorstwa miejskie, bezrobotni. 2.Akta z okresu okupacji - głównie zarządzenia władz zwierzchnich, sprawy finansowe. 3.Akta z okresu 1944-1949 - protokóły z posiedzeń miejskiej rady narodowej, prezydium i komisji, akta dot. odbudowy miasta, aprowizacji, uruchomienia zakładów przemysłowych, elektryfikacji. 4. Z lat 1892-1947 księgi ruchu ludności i spisy wyborców na Sejm.
 11. Akta gminy Chrościce powiat Mińsk Mazowiecki

  • Files of the commune of Chrościce

  1938 - księga pożyczek Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej 1940-1944 - wykazy ewakuowanych, sprawy wyznaniowe, dokumenty finansowe, książki meldunkowe 1944-1950- protokóły z posiedzeń rady, prezydium i komisji, sprawozdania z działalności, walka z analfabetyzmem, kontrole, zmiany terytorialne, sołtysi, kontyngenty, sprawozdania finansowe, budżety, wykazy dróg i mostów, opieka społeczna, wykaz zakładów rzemieślniczych i handlowych, dane dot. ludności, gospodarstw, statystyka produkcji rolnej, sprawy repatriantów, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzenia dot. mobilizacji, walka z...

 12. Akta gminy Trojanów powiat Garwolin

  • Files of the commune of Trojanów

  1881-1939 - rejestry ludności stałej, uchwały, protokóły z posiedzeń rady i zgromadzeń, kontrole, budżety, statystyka, budowa szkoły w Kozicach, wykazy dzieci uczęszczających do szkoły, sprawozdania o bezrobociu, karty rejestracyjne bezrobotnych, o kradzieżach, napadach bandyckich, o aresztowanych i poszukiwanych, o cudzoziemcach, uciekinierach i emigrantach, ewidencja robotników wyjeżdżających na roboty do Francji, radiofonizacja wsi, budowa drogi Cwnia - Dębia, zaświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym, skorowidz księgi meldunkowej, protokóły sesji sołtysów. 1943-1944 - sprawozdania r...

 13. Akta gminy Ryki powiat Garwolin

  • Files of the commune of Ryki

  Rejestry mieszkańców z lat 1933-1954 [1969], z okresu okupacji zachowały się księgi finansowe, protokóły rozdziału materiałów budowlanych, spisy użytków rolnych. Z lat 1944-1954 zachowały się rejestry podatkowe, i wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne w gminie Ryki, protokóły z posiedzeń gminnej rady narodowej i prezydium gminnej rady narodowej zebrań gminnych i sesji sołtysów, akta komisji, budżety gminne, majątek gminny, wykazy gospodarstw rolnych, klasyfikacja gruntów, sprawy socjalne i oświatowe niekompletna ewidencja radnych, protokóły wyborów sołtysów, meldunki o napadach bandy...

 14. Akta gminy Ułęż powiat Garwolin

  • Files of the commune of Ułęż

  Okres zaborów - księgi ludności, sprawy finansowe. Okres międzywojenny - sprawy finansowe, podatki, drogi. Druga wojna światowa - protokóły z zebrań sołtysów, wykazy gospodarstw, kontyngenty, sprawy finansowe. Z lat 1944-1954 - protokóły z posiedzeń gminnej rady narodowej, zarządu, prezydium gminnej rady narodowej, komisji; sprawozdania, kontrole, budżety, sprawy finansowe, opieka społeczna, oświata i kultura, ewidencja rzemieślników, klasyfikacja gruntów, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, wykaz resztówek, kontrola ruchu ludności, wykazy mienia opuszczonego, obowiązkowe dostawy,...

 15. Komisaryczny Zarząd Zabezpieczenia Nieruchomości w Mińsku Mazowieckim

  • Trustee Administration Board for the Security of Real Property in Mińsk Mazowiecki

  Księgi kasowe, rejestr nieruchomości, księga dłużników i wierzycieli, korespondencja dot. komornego, wprowadzanie w posiadanie.

 16. Akta gminy Irena powiat Garwolin

  • Files of the commune of Irena

  Księgi ludności z lat 1896-1954, książki meldunkowe z lat 1951-1954. Z lat 1931-1939 - protokóły z posiedzeń rady, zarządu, statut. Z lat 1940-1942 - kontrola gospodarki gminnej. Z lat 1945-1951 - dział ogólno-organizacyjny - protokóły z posiedzeń, sprawozdania, wykazy radnych, wybory, kontrole; dział finansowo-budżetowy - podatki; dział administracyjny statystyka ludności, pożar wsi Zdżary. Z lat 1952-1954 - referat ogólno-administracyjny - protokóły z posiedzeń i zebrań, kontrole, plany, sołtysi; referat spraw socjalnych i kulturalnych - sprawy oświaty, walka z analfabetyzmem; referat rol...

 17. Akta gminy Stężyca powiat Garwolin

  • Files of the commune of Stężyca

  1915-1939 - podatki, książki meldunkowe, statystyka dot. produkcji rolnej. 1939-1944 - spisy ludności, statystyka podatki, sprawy finansowe 1944-1950 - protokóły z posiedzeń gminnej rady narodowej, zarządu i komisji, akta Gminnego Komitetu "Służba Polsce", zebrania ciał samorządowych, zmiany terytorialne, wybory sołtysów, majątek gminy, budżety, sprawy finansowe, kontyngenty, podatki, drogi i place publiczne, rejestracja bibliotek samorządowych, opieka społeczna, bezrobocie, sprawy emigracyjne, rozdział darów UNRRA, statystyka dot. zniszczeń wojennych, rejestry gospodarstw, wykazy zakładów ...

 18. Komisaryczny Zarząd Zabezpieczenia Nieruchomości w Falenicy powiat warszawski

  • Trustee Administration Board for the Security of Real Estate in Falenica

  Dokumenty nieruchomości, karty kontowe najemców, protokóły zdawczo - odbiorcze wydzierżawionych nieruchomości, wprowadzenie do nieruchomości wyrokiem Sądu Grodzkiego, sprawozdania i zestawienia pełnomocników obwodowych i powiatowych administrowanych nieruchomości, protokóły przejęcia nieruchomości, wykazy nieruchomości, księga lokatorów, rejestr nieruchomości, księgi kasowe, wykazy wysiedleńców z terenu Warszawy.

 19. Akta gminy Latowicz powiat Mińsk Mazowiecki

  • Files of the commune of Latowicz

  Księgi ludności stałej, ewidencja osób karanych, zaświadczenia, kontrole, protokóły z zebrań, sprawozdania, budżety, protokóły z zebrań, regulaminy, sprawy karno-administracyjne, oświata, kultura i sztuka, opieka nad grobami, podatki.

 20. Akta gminy Iwowe powiat Mińsk Mazowiecki

  • Files of the commune of Iwowe

  1893- 1931 - księgi ludności 1919-1939 - statystyka, sołtysi, sprawozdania z działalności, podatki, rolnictwo, opieka społeczna, zdrowotność, pobór rekruta, bezpieczeństwo publiczne, sprawy członków organów kolegialnych, wykazy spółdzielni mleczarskich, oświata i kultura, weterynaria i hodowla, kontrola ruchu ludności, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne, rejestry mieszkańców, podatki. 1939-1944 - wykaz wspólnot gminnych i gromadzkich, budżety, kontrola, wykazy zakładów rzemieślniczych i handlowych, sprawy dot. Żydów. 1944-1954 - protokóły z posiedzeń rady, komisji, sprawy osobow...