Displaying items 2,681 to 2,700 of 2,711
Language of Description: Polish
 1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dot. poszukiwanych przestępców wo jen nych oraz wyroków w procesach karnych przeciwko przestępcom wojennym, m.in. w sprawie funkcjonariuszy załogi obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu oraz komendanta obozu Rudolfa Hössa) - akta administracyjne (sprawy organizacyjne, m.in. spisy członków Komisji, opracowania w sprawie b. sędziów i prokuratorów oraz wyroków niemieckich sądów specjalnych) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały inne (materiały prasowe z powojennej prasy polskiej, oryginalna dokumentacja niemiecka oraz ...
 2. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Oddziały Szturmowe. Pułk nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim [Sturmabteilungen (SA) der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter partei. Standarte 1 Grätz]

  • akta administracyjne (pisma okólne w sprawie akcji pomocy zimowej 1942 r., zawodów sportowo-bojowych; kwestionariusze członków SA dot. pełnienia służby wojskowej)
 3. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich - akta osobowe (akta personalne członków Komisji) - akta administracyjne (sprawy organizacyjne, m.in. korespondencja w sprawie gromadzenia i udostępniania materiałów dot. zbrodni niemieckich, sprawy finansowe i in.) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (kartoteka funkcjonariuszy załogi obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, kartoteka obywateli francuskich osadzonych w więzieniu karnym we Wrocławiu, skorowidz alfabetyczny obywatelek węgierskich pochodzenia żydowskiego wywiezionych z obozu koncentracyjnego w Płaszowie...
 4. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dot. poszukiwania, aresztowania, ekstradycji oraz procesów karnych przeciwko przestępcom wojennym, m.in. dokumentacja dot. procesu karnego przed NTN przeciwko Arturowi Greiserowi b. namiestnikowi III Rzeszy w Kraju Warty) - akta administracyjne (sprawy administracyjne i organizacyjne m.in. okólniki oraz instrukcje Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie przeprowadzania czynności śledczych oraz gromadzenia i zabezpieczania materiałów dowodowych, sprawozdania z działalności Komisji, dzienniki korespondencyjne, dokumentacja w sprawie gromadze...
 5. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Radomiu

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dot. poszukiwania, aresztowania, ekstradycji oraz procesów karnych przeciwko przestępcom wojennym, m.in. dokumentacja procesu karnego przed Sądem Okręgowym w Radomiu przeciwko Herbertowi Böttcherowi - dowódcy SS i policji dystryktu radomskiego) - akta administracyjne (sprawy administracyjne i organizacyjne, m.in. wytyczne Komisji dot. przeprowadzania czynności śledczych oraz gromadzenia i zabezpieczenia materiałów dowodowych przez ekspozytury Komisji, sprawozdania z działalności Komisji, dzienniki korespondencyjne, dokumentacja w sprawie...
 6. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (m.in. dokumentacja dot. poszukiwania, aresztowania i ekstradycji przestępców wojennych) - akta administracyjne (sprawy administracyjne i organizacyjne m.in. statut Komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Komisji, dzienniki korespondencyjne, korespondencja w sprawie gromadzenia i udostępniania materiałów dot. zbrodni niemieckich oraz wydawania zaświadczeń osobom represjonowanym) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (listy imienne osób wywiezionych, aresztowanych lub zamordowanych; wykazy funkcjonariuszy niemieckich...
 7. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Częstochowie

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich - akta administracyjne (sprawy organizacyjne m.in. spisy członków Komisji, dzienniki podawcze) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (wykazy funkcjonariuszy niemieckich działających na terenie Częstochowy i okolic, listy imienne osób skazanych na karę śmierci przez niemieckie sądy specjalne, listy imienne osób rozstrzelanych i wywiezionych z Częstochowy i okolic do obozów koncentracyjnych, odpis księgi więźniów śledczych) - materiały inne (maszynopis pracy „Z życia Częstochowy w okresie okupacji”, fotokopie i ory g...
 8. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dot. poszukiwania, aresztowania i ekstradycji przestępców wojennych) - akta administracyjne (sprawy administracyjne, m.in. spisy członków Komisji, sprawozdania z działalności Komisji i organizacyjne, m.in. korespondencja w sprawie gromadzenia i udostępniania materiałów dot. zbrodni niemieckich, dzienniki korespondencyjne) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (listy imienne osób wywiezionych, aresztowanych lub zamordowanych sporządzone na podstawie zeznań świadków; karty rejestracyjne poszukiwanych pr...
 9. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Łodzi

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dot. poszukiwania, aresztowania i ekstradycji przestępców wojennych oraz procesów karnych przeciwko przestępcom wojennym) - akta administracyjne (sprawy administracyjne i organizacyjne, m.in. sprawozdania z działalności Komisji, dokumentacja w sprawie gromadzenia i udostępniania materiałów dot. zbrodni nazistowskich oraz wydawania zaświadczeń osobom represjonowanym) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (wykazy funkcjonariuszy niemieckich z terenów b. Kraju Warty, m.in. imienne listy b. sędziów oraz p...
 10. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Siedlcach

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (m.in w sprawie karnego obozu pracy w Treblince) - akta administracyjne (sprawy administracyjne i organizacyjne, m.in. protokoły posiedzeń Komisji, sprawozdania z działalności komisji, dzienniki korespondencyjne, dokumentacja dot. spraw personalnych) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (imienne listy osób wywiezionych, imienne listy osób poszukiwanych za przestępstwa wojenne popełnione na terenie b. województwa siedleckiego, aresztowanych lub zamordowanych w latach II wojny światowej, sporządzone przez Komisję) -...
 11. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (m.in. popełnionych w Miłoszycach, Kamiennej Górze - podobozach obozu koncentarcyjnego w Rogoźnicy) - akta administracyjne (sprawy administracyjne, finansowe i organizacyjne, m.in. wytyczne oraz instrukcje dot. przeprowadzania czynności śledczych oraz gromadzenia i zabezpieczenia materiałów dowodowych, sprawozdania z działalności Komisji, dzienniki korespondencyjne, dokumentacja dot. spraw personalnych) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (indeks obozów i więzień niemieckich na terenie Polski i innych państw euro...
 12. Amerykańskie Trybunały Wojskowe nr I-VI w Norymberdze [Military Tribunals USA nr I-VI in Nuremberg]

  • akta sądowe dot. zbrodni niemieckich (materiały z procesów osób oskarżonych przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym o zbrodnie wojenne, przeciwko ludzkości i pokojowi, m.in. prowadzenie wojny agresywnej, masowe mordy, egzekucje, germanizację i deportacje ludności cywilnej, osadzanie w obozach koncentracyjnych, wykorzystywanie jeńców wojennych do pracy przymusowej, przeprowadzanie eksperymentów pseudomedycznych na więźniach, rabunek mienia narodowego oraz prywatnego, eksploatację gospodarczą krajów okupowanych). Powyższe materiały zawierają akt oskarżenia, zeznania świadków i oskarżonyc...
 13. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Oddziały Szturmowe. Pułk nr 5 w Gdańsku [Sturmabteilungen (SA) der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Standarte 5 Danzig]

  • akta osobowe (akta personalne członków oddziału) - akta administracyjne (korespondencja ogólna dot. spraw personalnych z lat 1939-1942)
 14. Dowódca SS i Policji Dystryktu Radomskiego [Der SS- und Polizeiführer im Distrikt Radom]

  • akta administracyjne (materiały dot. skonfiskowanego mienia żydowskiego po likwidacji gett na terenie dystryktu radomskiego z lat 1942-1944; rozkazy i wytyczne władz policyjnych w Berlinie i Krakowie z 1939 r. dot. utworzenia na terenach okupowanych jednostek samoobrony)
 15. Starostwo Powiatowe w Głubczycach

  • Landratsamt Leobschütz
  • Głubczyce County Governor's Office

  wybory, plebiscyt 1816-1935 (24 j.a.), sprawy urzędu Landrata, wybory gminne, urzędnicze 1818-1936 (37 j.a.), sprawy narodowościowe i ugrupowań politycznych 1912-1943 (18 j.a.), sprawy graniczne 1826-1934 (11 j.a.), sprawy wojskowe 1821-1944 (20 j.a.), migracje 1838-1921 (10 j.a.), sprawy przynależności państwowej 1882-1940 (61 j.a.), sprawy odznaczeń 1820-1940 (8 j.a.), sprawy debitu 1926-1942 (2 j.a.), skargi 1921-1935 (4 j.a.), zmiany nazwisk 1846-1941 (4 j.a.), cła, podatki 1818-1935 (8 j.a.), topografia terenu 1819-1942 (17 j.a.), sprawy sądowe 1890-1943 (13 j.a.), statystyka 1832-1936...

 16. Wydział Powiatowy w Piotrkowie

  • County Department in Piotrków Trybunalski

  The collection contains i.a. many documents and information on the state of health of the Jews during the occupation and the struggle with infectious diseases; the personal details of Jewish physicians; correspondence concerning social welfare, sanitation issues, Jewish cemeteries and burial of the dead; and many other statistical and personal data

 17. Żandarmeria powiatu grodziskiego

  • Gendarmerie Kreis Gratz
 18. Urząd Powierniczy w Poznaniu

  • Treuhandstelle Posen
  • Trustee Office in Poznań

  Zespół akt Treuhandstelle Posen zawiera materiały źródłowe dotyczące bardzo ważnej dziedziny życia gospodarczego, gdyż przemysł i rzemiosło nawet w rolniczej Wielkopolsce odgrywały dużą rolę. Dla dziedziny tej charakterystyczny był przemysł rolniczo – spożywczy, budowy maszyn rolniczych, a poza tym znaczną rolę odgrywał także przemysł drzewny. Akta dotyczące handlu mówią o wymianie towarowej pomiędzy przemysłem i rzemiosłem a rolnictwem oraz między miastem a wsią. Materiały te, jakkolwiek pochodzą z czasów drugiej wojny światowej częściowo pozwalają na wysunięcie wniosków w tym zakresie w o...

 19. Akta miasta Rozwadowa

  • Files of the town of Rozwadów

  The collection contains i.a. the breakdown of the assets belonging to Jews (1941), rent and apartment ledgers, a register of abandoned real estate, and a ledger in which are recorded expropriations of former Jewish assets.

 20. Akta miasta Węgrowa

  • Files of the town of Węgrów

  The collection contains i.a. general information on the situation of the Jews during the occupation, orders and circulars, tribute payment collection ledgers for the years 1940-1941 (in which the address is recorded alongside the name) and 1941-1942 (in this section there is an alphabetical list of the Jews of Węgrów).