Displaying items 2,681 to 2,700 of 2,711
Language of Description: Polish
 1. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich - akta osobowe (akta personalne pracowników) - akta administracyjne (dokumentacja wytworzona i zgromadzona przez Komisję dot. m.in. gromadzenia, wyłączania i udostępniania materiałów dot. zbrodni niemieckich, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i urzędami, działalności wydawniczej; zbiory normatywów, sprawy organizacyjne, finansowe, administracyjno-gospodarcze dot. głównej i okręgowych komisji; korespondencja i materiały dot. m.in. ścigania, ekstradycji i karania przestępców wojennych, grabieży mienia polskiego; opracowania dot. m.in. ...
 2. Miejska Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dochodzeniowa dot. zbrodni popełnionych w latach 1939-1945, w której znajdują się protokoły zeznań świadków dot. m.in. grobów masowych, obozu koncentracyjnego w Lublinie, niszczenia kultury polskiej, wysiedleń ludności polskiej, miejsc straceń; protokoły oględzin miejsc zbrodni i materiały dowodowe; kwestionariusze dot. obozów, gett, masowych egzekucji oraz masowych grobów na terenie b. woj. lubelskiego) - akta administracyjne (zarządzenia w sprawie gromadzenia i udostępniania materiałów dot. zbrodni niemieckich) - materiały ewidencyjne ...
 3. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dot. ścigania przestępców wojennych, m.in. korespondencja dot. ekstradycji; odpisy z akt procesów karnych przeciwko przestępcom wojennym; uwierzytelnione kopie, odpisy i tłumaczenia oryginalnych akt niemieckich, m.in. akty oskarżenia przeciwko Polakom, członkom antyhitlerowskiej organizacji Rota działającej w Grudziądzu w latach 1939-1941, odpisy zarządzeń i obwieszczeń antypolskich z lat 1940-1941) - akta administracyjne (sprawy organizacyjne m.in. korespondencja w sprawie udostępniania materiałów dot. zbrodni niemieckich, spisy członkó...
 4. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich - akta administracyjne (sprawy organizacyjne m.in. spisy członków Komisji) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (listy imienne osób rozstrzelanych, wywiezionych do obozów koncentracyjnych, obozów pracy przymusowej z różnych powiatów b. woj. gdańskiego; listy imienne dzieci polskich wywiezionych na teren III Rzeszy w celach germanizacji) - materiały inne (wycinki prasowe z gazety „Der Danziger Vorposten”, wykaz dzieł sztuki wywiezionych z Muzeum Gdańskiego)
 5. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dot. poszukiwanych przestępców wo jen nych oraz wyroków w procesach karnych przeciwko przestępcom wojennym, m.in. w sprawie funkcjonariuszy załogi obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu oraz komendanta obozu Rudolfa Hössa) - akta administracyjne (sprawy organizacyjne, m.in. spisy członków Komisji, opracowania w sprawie b. sędziów i prokuratorów oraz wyroków niemieckich sądów specjalnych) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały inne (materiały prasowe z powojennej prasy polskiej, oryginalna dokumentacja niemiecka oraz ...
 6. Starostwo Powiatowe w Pile

  • Piła County Governor’s Office

  Anteriora (sukcesja czynna): Urząd Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Obwód Piła z lat 1945-1946; 60 j. a. o sygnaturach: 10,12,30,33,48,51-55,62,67,69,71,82,100,105,106,108,116-120,126,131,134,186,187,191,192,196,207,208,210-215,217-221,237,243,291,328,333,336-338,371,372,374-377; Starostwo Powiatowe w Trzciance z lat 1945-1946[1947]; 25 j. a. o sygnaturach: 71,108,116,117,120,187,207,208,209,210,211,212,215,219,220,221,281,333,337,338,339,340,343,346,347. Sprawy ogólno-organizacyjne z lat (1945)1946-1950; 79 j. a. Sprawy administracyjne z lat (1945)1946 -1950; 36 j. a. Sprawy...

 7. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Oddziały Szturmowe. Pułk nr 5 w Gdańsku [Sturmabteilungen (SA) der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Standarte 5 Danzig]

  • akta osobowe (akta personalne członków oddziału) - akta administracyjne (korespondencja ogólna dot. spraw personalnych z lat 1939-1942)
 8. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich - akta osobowe (akta personalne członków Komisji) - akta administracyjne (sprawy organizacyjne, m.in. korespondencja w sprawie gromadzenia i udostępniania materiałów dot. zbrodni niemieckich, sprawy finansowe i in.) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (kartoteka funkcjonariuszy załogi obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, kartoteka obywateli francuskich osadzonych w więzieniu karnym we Wrocławiu, skorowidz alfabetyczny obywatelek węgierskich pochodzenia żydowskiego wywiezionych z obozu koncentracyjnego w Płaszowie...
 9. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dot. poszukiwania, aresztowania, ekstradycji oraz procesów karnych przeciwko przestępcom wojennym, m.in. dokumentacja dot. procesu karnego przed NTN przeciwko Arturowi Greiserowi b. namiestnikowi III Rzeszy w Kraju Warty) - akta administracyjne (sprawy administracyjne i organizacyjne m.in. okólniki oraz instrukcje Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie przeprowadzania czynności śledczych oraz gromadzenia i zabezpieczania materiałów dowodowych, sprawozdania z działalności Komisji, dzienniki korespondencyjne, dokumentacja w sprawie gromadze...
 10. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Radomiu

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dot. poszukiwania, aresztowania, ekstradycji oraz procesów karnych przeciwko przestępcom wojennym, m.in. dokumentacja procesu karnego przed Sądem Okręgowym w Radomiu przeciwko Herbertowi Böttcherowi - dowódcy SS i policji dystryktu radomskiego) - akta administracyjne (sprawy administracyjne i organizacyjne, m.in. wytyczne Komisji dot. przeprowadzania czynności śledczych oraz gromadzenia i zabezpieczenia materiałów dowodowych przez ekspozytury Komisji, sprawozdania z działalności Komisji, dzienniki korespondencyjne, dokumentacja w sprawie...
 11. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (m.in. dokumentacja dot. poszukiwania, aresztowania i ekstradycji przestępców wojennych) - akta administracyjne (sprawy administracyjne i organizacyjne m.in. statut Komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Komisji, dzienniki korespondencyjne, korespondencja w sprawie gromadzenia i udostępniania materiałów dot. zbrodni niemieckich oraz wydawania zaświadczeń osobom represjonowanym) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (listy imienne osób wywiezionych, aresztowanych lub zamordowanych; wykazy funkcjonariuszy niemieckich...
 12. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Częstochowie

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich - akta administracyjne (sprawy organizacyjne m.in. spisy członków Komisji, dzienniki podawcze) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (wykazy funkcjonariuszy niemieckich działających na terenie Częstochowy i okolic, listy imienne osób skazanych na karę śmierci przez niemieckie sądy specjalne, listy imienne osób rozstrzelanych i wywiezionych z Częstochowy i okolic do obozów koncentracyjnych, odpis księgi więźniów śledczych) - materiały inne (maszynopis pracy „Z życia Częstochowy w okresie okupacji”, fotokopie i ory g...
 13. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dot. poszukiwania, aresztowania i ekstradycji przestępców wojennych) - akta administracyjne (sprawy administracyjne, m.in. spisy członków Komisji, sprawozdania z działalności Komisji i organizacyjne, m.in. korespondencja w sprawie gromadzenia i udostępniania materiałów dot. zbrodni niemieckich, dzienniki korespondencyjne) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (listy imienne osób wywiezionych, aresztowanych lub zamordowanych sporządzone na podstawie zeznań świadków; karty rejestracyjne poszukiwanych pr...
 14. Sąd Obwodowy w Będzinie

  • Amtsgericht Bendsburg
  • Local Court in Będzin
 15. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Łodzi

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dokumentacja dot. poszukiwania, aresztowania i ekstradycji przestępców wojennych oraz procesów karnych przeciwko przestępcom wojennym) - akta administracyjne (sprawy administracyjne i organizacyjne, m.in. sprawozdania z działalności Komisji, dokumentacja w sprawie gromadzenia i udostępniania materiałów dot. zbrodni nazistowskich oraz wydawania zaświadczeń osobom represjonowanym) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (wykazy funkcjonariuszy niemieckich z terenów b. Kraju Warty, m.in. imienne listy b. sędziów oraz p...
 16. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Siedlcach

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (m.in w sprawie karnego obozu pracy w Treblince) - akta administracyjne (sprawy administracyjne i organizacyjne, m.in. protokoły posiedzeń Komisji, sprawozdania z działalności komisji, dzienniki korespondencyjne, dokumentacja dot. spraw personalnych) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (imienne listy osób wywiezionych, imienne listy osób poszukiwanych za przestępstwa wojenne popełnione na terenie b. województwa siedleckiego, aresztowanych lub zamordowanych w latach II wojny światowej, sporządzone przez Komisję) -...
 17. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (m.in. popełnionych w Miłoszycach, Kamiennej Górze - podobozach obozu koncentarcyjnego w Rogoźnicy) - akta administracyjne (sprawy administracyjne, finansowe i organizacyjne, m.in. wytyczne oraz instrukcje dot. przeprowadzania czynności śledczych oraz gromadzenia i zabezpieczenia materiałów dowodowych, sprawozdania z działalności Komisji, dzienniki korespondencyjne, dokumentacja dot. spraw personalnych) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (indeks obozów i więzień niemieckich na terenie Polski i innych państw euro...
 18. Amerykańskie Trybunały Wojskowe nr I-VI w Norymberdze [Military Tribunals USA nr I-VI in Nuremberg]

  • akta sądowe dot. zbrodni niemieckich (materiały z procesów osób oskarżonych przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym o zbrodnie wojenne, przeciwko ludzkości i pokojowi, m.in. prowadzenie wojny agresywnej, masowe mordy, egzekucje, germanizację i deportacje ludności cywilnej, osadzanie w obozach koncentracyjnych, wykorzystywanie jeńców wojennych do pracy przymusowej, przeprowadzanie eksperymentów pseudomedycznych na więźniach, rabunek mienia narodowego oraz prywatnego, eksploatację gospodarczą krajów okupowanych). Powyższe materiały zawierają akt oskarżenia, zeznania świadków i oskarżonyc...
 19. Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego

  • Archiwum Ringelbluma
  • Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy
  • Oneg Szabat (cryptonime)
  • ...

  RING. I I. Oneg Shabat records – call no. 1-4. II. General studies on the situation of the Jewish population during the war: 1. Plans and drafts of works, questionnaires – call no. 5-22. 2. Oneg Shabat bulletins – call no. 23-38. 3. Studies, scholarly works, reports – call no. 39-70. 4. Autonomous collections: – the “Kalisz letters” – call no. 71-163, – the “Płock letters” – call no. 164-178. III. Warsaw and the Warsaw ghetto: 1. Documents generated by the German authorities and institutions – call no. 179-193. 2. Documents generated by other institutions and organizations – call no. 194-19...