Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Siedlcach
 1. Sąd Grodzki w Łosicach

  • Court of the first instance in Łosice

  Akta Komornika Sądu Grodzkiego w Łosicach 1940-1943 - 335 j.a. 0,60 mb

 2. Zbiór afiszów okupacyjnych powiatu sokołowskiego

  • Collection of bills from the occupation for the Sokołów Podlaski county

  Afisze ułożono w układzie chronologicznym. Zachowane ogłoszenia dotyczą następujących problemów: - rekwizycji mienia, - rejestracji ludności, - ograniczenia swobody poruszania się, - walki z ruchem oporu, - deportacji na przymusowe roboty do Rzeszy, - zajęcia mienia, kontyngentów.

 3. Sąd Grodzki w Garwolinie

  • Court of the first instance in Garwolin

  Wydział Cywilny "C" sprawy rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1936-1939) 1940-1944 sygn. 1-107, 276-297. "Co" sprawy wytaczane w związku z postępowaniem polubownym 1941 sygn. 108. "E" sprawy egzekucyjne, nie wyłączając skarg na czynności komornika 1942 sygn.109. Wydział Karny: Kg. sprawy karne, w których wniesiono akt oskarżenia do sądu grodzkiego 1940-1944 sygn. 110-128, 298-305. Doinwentaryzowanie w 2005r. 147j.a. 0,42mb. (akta odnalezione i 3 j.a. z nabytku 3328/2004). Skorowidz Kg. 1943-1944 [1945-1948] sygn.129 (1 j.a.). Wydział cywilny: Skorowidz C 1941-1944 [1945-1946] sygn...

 4. Sąd Grodzki w Żelechowie

  • Court of the first instance in Żelechów

  Wydział Cywilny Akta spraw cywilnych rozpatrywanych w trybie postępowania ogólnego 1942-1949 sygn.1-2, Repertorium Co (postępowanie polubowne) 1947-1949, Repertorium E (sprawy egzekucyjne) 1948-1949 sygn. 4, repertorium O (opiekuńcze nad małoletnimi i ubezwłasnowolnionymi) 1946-1947 sygn. 5, Repertorium Sp (sprawy spadkowe) 1948-1949 sygn. 6, Skorowidz C spraw cywilnych 1944-1949 sygn. 7, Wydział Karny Repertorium Kg dla spraw karnych 1941-1949 sygn. 8-10, repertorium Ko w sprawach karnych ogólnych 1948-1949 sygn.11, Skorowidz Kg wg nazwisk stron 1945-1949 sygn.12, nab. 3899/09 - 257 j.a. (...

 5. Sąd Grodzki w Sokołowie Podlaskim

  • Court of the first instance in Sokołów Podlaski

  Akta spraw cywilnych [1936-1939]1939-1944 sygn.1-25 - 25 j.a. Akta spraw karnych 1941-1944 sygn.26-35 - 10 j.a.

 6. Akta miasta Siedlce

  • Files of the town of Siedlce

  Rachunek Wydatków i Dochodów 1918-1919 sygn. 11, Budżet 1918-1919, 1924, 1925, 1926-1939, 1941-1942, 1944-1949, sygn. 12, 14, 15, 17-30, 32, 33, 43, 62, 78, 86, 91, 100, 101, 112-113, 118, Sprawozdania 1923, 1927-1942, 1944-1947, 1949-1950, sygn. 13, 32, 34-42, 44, 47-49, 52, 63, 79, 84-85, 90, 11-111, 117, Protokoły 1934, 1940, 1944-1950 sygn. 45, 50, 52, 80, 92-93, 96-98, 108-109, 115-116, X-XII 1939 sygn. 2361, Działalność administracji państwowej 1934-1935 sygn. 46, Księga zarządzeń burmistrza 1940, 1945 sygn. 51, 81-82, Karty rejestracyjne 1940 sygn. 54, Kontrola wydanych kart przemysł...

 7. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Siedlcach

  • Jewish Religious Community in Siedlce

  Sygnatura 1. Teczka dotycząca administracji synagogą w Siedlcach (załączony plan chóru żeńskiego z 1876) 1870-1932. Sygnatura 2. Wypisy z ksiąg rabinackich dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów 1941-1942.

 8. Akta gminy Stoczek powiat Węgrów

  • Files of the commune of Stoczek
  1. Akta do 1944r 1910-1944 sygn. 1-50, Dział I ogólno-organizacyjny 1946-1950 sygn. 51-57, Dział II Finansowo-budżetowy 1944-1951 sygn. 5874, Dział Gospodarki Gminnej 1943-1951 sygn. 75-134, Dział IV Administracyjny 1945-1954 sygn. 135-143, Dział V Administracji Społecznej 1946-1950 sygn. 144-145, Komisje Gminne 1946-1950 sygn. 146-148 w czasie skontrum stwierdzono brak sygn.1, 47, 143, księga uchwał wójta gminy 1911-1915 sygn. 149, księga ludności niestałej 1915 sygn. 150, księga uchwał rady gminy 1922-1927, sygn. 151, kontrola akt archiwalnych 1927 sygn. 152, księgi finansowe i budżety 19...
 9. Sąd Grodzki w Żelechowie

  • Court of the first instance in Żelechów

  nab. 3900/09 - 95 j.a. Spis nr 16 (bez poz. 43) akta spraw C, Co 1940-1945, nab. 4228/10 - 1 j.a. 0,02 mb. Rep. Km 1940-1942.

 10. Sąd Grodzki w Siedlcach

  • Court of the first instance in Siedlce

  Pomoce kancelaryjne bez ewidencji: 21 ja. 0,53 mb, ok. 80 akt spraw bez ewidencji, spisy zdawczo-odbiorcze do akt z lat 1945-1950 do dawnego zespołu 475 Sąd Grodzki w Siedlcach 1928-1950: Nab. 2851 /2001.07.13: sprawy C 1946 - 27 ja., C 1947 - 18 ja., Sp 1947- 55 j.a., Sp 1947 - 16 j.a, Ns 1947- 84 j.a. ogółem 200 ja. Nab. 2979/02 sprawy: C 1945 - 13 ja, C 1948 - 18 ja, C 1949 - 20 ja, C 1949 - 30 j.a, C 1950 - 51 ja, Sp 1948 - 40 j,a, Sp 1948 - 44 j.a, Sp 26 ja. Ogółem 242 j.a. Pomoce: Rep. Karne KG 1948-1949, K 1944-1947, rep. 1947, 1948, 1949, 1950, Rep. KG 1950-51, Rep. C 1949 (8 j.a.)....

 11. Sąd Grodzki w Stoczku Węgrowskim

  • Court of the first instance in Stoczek Węgrowski

  Schemat inwentarza daty skrajne liczba j.a. Akta prezydialne: Sygn. 1 Prowizoryczna księga inwentarzowa 1940 (1j.a.). Sygn. 2 Książka ekspedycyjna 1940-1941 (1j.a.). Sygn. 3 Korespondencja ogólna 1940 (1j.a.). Akta spraw karnych: Sygn. 4- 530 Kg - sprawy karne, w których wniesiono akt oskarżenia do sądu grodzkiego [1939] 1940-1944 [1949] (527j.a.). Sygn. 531-730 Ko.- sprawy karne ogólne 1940-1942 (200j.a.).

 12. Sąd Grodzki w Łukowie

  • Court of the first instance in Łuków

  Akta spraw cywilnych 1940-1944, sygn. 1-84, nab. 3908/09 Pomoce (4 j.a), Rep. C 1939-41, 41-44, Rep. Co 1940-1942, Skor. C 1939-1945, akta spraw (83 j.a.) C 1939,1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 Op. 1940, nab. 4231/10 - 16 j.a. 0,20 mb Rep. Kom 1939-1941, 1942-1945, akta Kg 1939-1943 (14 ja.).

 13. Sąd Grodzki w Kocku

  • Court of the first instance in Kock

  Nab.3039/02 (9 j.a. akta spraw op. z 1947r), Nab. 3898/09 (spis nr 18 i 19) 24 j.a. - akta spraw C 1943-1945 (23 j.a), księga należności 1936-1949, nab. 3911/09 (627 j.a. Spis 20/2008) Rep. Op. 1949, 1950-1951, 1946-1950, Rep. C 1947-1948, 1948-1949, 1950, Rep. Ns 1948-1950, Rep. Sp. 1947-1950, Rep. Zg 1948-1950 skorowidze 1946-1947, 1948-1949, skor. Sp. 1947-1950, akta spraw C, Ns, Zg, Sp, Op., nab. 4233/10 - 9 j.a. 0,12 mb Skor. poszukiwanych 1942-1950, Rep. Kp 1948-1950, Rep. Kps 1949-1950, skor Kg, Ko 1950, teczki 5 spraw.

 14. Sąd Grodzki w Adamowie

  • Court of the first instance in Adamów

  Akta spraw cywilnych C 1940-1943, sygn. 1-61, Akta spraw opiekuńczych Co 1940-1943, sygn. 62-76, nab, 3901/09 - spis nr 16 poz. 43, akta sprawy C 190/42, nab. 4227/10 - 5 j.a. 0,13 mb Rep. E 1933-1941, 1942-1950, Rep. Km 1939-1941, 1941, Rep. Kg 1941-1947,

 15. Sąd Grodzki w Sobolewie

  • Court of the first instance in Sobolew

  "C" sprawy cywilne rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1942-1944)1944-1950 sygn.1-37, 558, 651-666. "Co" dla spraw, wytaczanych w związku z postępowaniem polubownym, dla zarządzeń tymczasowych, dla spraw o zabezpieczenie dowodów, wniosków o przyznanie prawa ubogich, oraz wszelkich spraw dla których nie ma oddzielnych repertoriów (1952)1945(1961) sygn. 38-66, 559-575, 667-784. "Kl." dla spraw o nadanie klauzuli wykonalności 1945 sygn.67-68. "Ns" dla wszelkich spraw z zakresu sądownictwa niespornego, dla których nie ma oddzielnych repertoriów 1947-1950 sygn.69-82, 576-641. "Zg." dla ...

 16. Sąd Grodzki w Sobolewie

  • Court of the first instance in Sobolew

  Wydział Cywilny "C" sprawy cywilne rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1936-1939)1940-1944 sygn. 1-59, 71-153. "Co" sprawy opiekuńcze (1938-1939)1940-1942 sygn. 60-61, 154-155. Wydział Karny: "Kg" sprawy karne 1941-1944 sygn. 62-67. Pomoce kancelaryjne: Skorowidze C [1939] 1941-1944, sygn. 68-69. Repertorium C [1939] 1940-1944 [1946], sygn.70. Inwentarz uzupełniono w 2006r. o 88 jednostek aktowych (nr nab. 3330/04 - 3j.a i 85j.a. 0,18mb. akt odnalezionych w 2005r.). Są to pomoce kancelaryjne i akta spraw cywilnych z kategorii C i Co sygn. 68-155.

 17. Sąd Grodzki w Garwolinie

  • Court of the first instance in Garwolin

  Akta spraw: "C" sprawy cywilne rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1937) 1944-1950 sygn.1-46, 368-379. "Co" sprawy cywilne wytaczane w związku z postępowaniem polubownym 1945-1949 sygn.47-61, 288-291. "Kl" sprawy o nadanie klauzuli wykonalności 1945 sygn.62-64. "Ns" sprawy z zakresu sądownictwa niespornego, dla których nie ma oddzielnych repertoriów 1946-1950 sygn. 65-75, 292-345, 416. "Op" sprawy o ustanowienie opieki i nadzór nad nią 1948-1949 sygn. 76. "Zg" sprawy o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu 1946-1950 (1951) sygn.77-282, 350-351, 417. "Kg." sprawy karne, w któryc...

 18. Sąd Okręgowy w Siedlcach

  • Files of the County Court in Siedlce

  Repertorium i skorowidz spraw cywilnych 1941 - 1946 sygn. 1 - 2, Repertoria spraw karnych K, JK 1941 - 1946 sygn. 3 - 4. Skorowidz spraw karnych K, JK 1941 - 1948 sygn. 5, Terminarz rozpraw 1941 - 1942 sygn. 6, - Księga należności pieniężnych 1940 - 1945 sygn. 7, Akta spraw cywilnych CJ, C, Ca, Cz 1939 - 1944 sygn. 8 - 107, Akta spraw karnych JK, K 1939 - 1944 sygn. 108 - 901 [Repertoria C, CJ, Cz, Ca, Kl, Up z lat 1933 - 1948 oraz repertoria i skorowidze Ka, K, KJ, KO z lat 1938 - 1949 w zespole Nr 62/61 - "Sąd Okręgowy w Siedlcach 1918 - 1939", sygn. 6676, 6677, 6678, 129, 61, 6679, 6680,...

 19. Zbiór afiszów okupacyjnych powiatu siedleckiego

  • Collection of bills from the occupation for the Siedlce county

  Afisze ułożono w układzie chronologicznym. Zachowane ogłoszenia dotyczą następujących problemów: -ograniczeń handlu i regulacji cen detalicznych na produkty spożywcze. -kar nakładanych na społeczeństwo za pomoc udzielaną jeńcom wojennym i Żydom. -przynależności do tajnych organizacji oraz organizowania ruchu oporu. -eksterminacji ludności żydowskiej i polskiej. -deportacji na przymusowe roboty do Rzeszy. -zajęcia mienia, kontyngentów i podatków.

 20. Posterunek Policji Państwowej w Huszlewie

  • Polish Police Station in Huszlew

  Protokóły odpraw szeregowych Policji powiatu siedleckiego, sprawozdania z wykazami statystycznymi wypadków, fonogramy i okólniki 1940-1942 sygn. 1-3