Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Olsztynie
  1. Wojewódzki Komitet Żydowski w Olsztynie

    • Voivodship Committee of Jews in Olsztyn

    Statut Centralnego Komitetu Żydów w Polsce: notarialnie potwierdzona kopia statutu przeznaczona dla WKŻ w Olsztynie jako obowiązująca, protokóły posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego WKŻ 1946 sygn. 1, protokóły oraz zaświadczenia wydawane przez zarząd, protokóły z narad przewodniczących Komitetów Żydowskich, zarządzenia wewnętrzne Prezesa WKŻ w Olsztynie, zarządzenia w sprawach personalnych, okólniki i komunikaty, sprawozdania z działalności WKŻ w Olsztynie, sprawozdania opisowe roczne i kwartalne, sprawozdania statystyczne, sprawozdawczość kwartalna - statystyka ludności żydowskiej, pomoc bytowa...