Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Łodzi
 1. Szef Zarządu Cywilnego Okręgu Wojskowego w Łodzi

  • Verwaltungsschef im Militärbezirk Lodz
  • Head of the Civilian Administration of the Eighth Army High Command

  Wydział Administracyjny: materiały normatywne i organizacyjne, dzienniki rozporządzeń począwszy od 19.09.1939 r., rozporządzenia dzienne i sztabowe, sprawozdania Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi, sprawy personalne zatrudnionych funkcjonariuszy, akcja przeciwko polskim grupom przywódczym, mniejszość niemiecka w Polsce, przynależność do NSDAP, wymiana jeńców i uchodźców wojennych pomiędzy Rzeszą i ZSRR, meldunki kwatermistrzostwa przy dowództwie 8 Armii. Wydział Spraw Szkolnych i Wyznaniowych: sprawy kościelne i szkolne. Wydział Gospodarki Wojennej: sprawozdania rzeczoznawców z zakresu gospod...

 2. Prezes Rejencji Łódzkiej

  • Regierungspräsident Litzmannstadt

  Wydział Administracji Centralnej - głównie akta resortu kontroli, przepisy, zarządzenia, spisy przedsiębiorstw handlowych, współpraca z policją, przepisy i zarządzenia policyjne, akta resortu zdrowia i opieki społecznej dotyczące pomocy lekarskiej, zwalczania chorób i organizacji zakładów opieki społecznej, opieki nad przesiedlonymi volksdeutschami, udzielania zapomóg, opieki nad młodzieżą niemiecką, akta personalne pracowników Rejencji. Wydział Spraw Ogólnych i Wewnętrznych - przepisy o charakterze administracyjno-gospodarczym, gospodarka komunalna, gospodarka wojenna, szkody wojenne, akta...

 3. Sąd Grodzki w Łodzi

  • Court of the first instance in Łódź

  I. Wydział Cywilny (repertoria - sekcja I-V), skorowidze - układ wg sekcji i liter, repertoria CPS, A i N, repertoria i skorowidze różnych sekcji, akta spraw (szczegółowe): alimenty, renta alimentacyjna, ubezpieczenia, komorne, eksmisje, egzekucje, kupno-sprzedaż towaru, wekslowe, usługi. II. Wydział Karny repertoria i skorowidze, akta spraw (szczegółowe): kradzież, lichwa, napad, oszustwo, przywłaszczenie, pobicie, włóczęgostwo, zniewaga, znęcanie się. III. Wydział dla nieletnich (akta opiekuńcze): ustanowienie opieki, rady familijnej nad nieletnimi, ubezwłasnowolnienie, spadek, spis inwen...

 4. Sąd Specjalny w Łodzi

  • Sondergericht beim Landgericht in Litzmannstadt
  • Special Court in Łódź

  I. Akta spraw (szczegółowe) - układ chronologiczny wg napływu spraw: działalność polityczna, ruch oporu, nielegalna działalność, wykroczenia administracyjno-urzędowe, przekroczenia granicy, wypowiedzi antyniemieckie, słuchanie radia, użycie siły wobec Niemca, posiadanie broni, kontakty z jeńcami, przeprowadzanie jeńców, przekupstwo, przestępstwo dewizowe, dezercja, sabotaż, fałszowanie dokumentów, opuszczanie getta, przestępstwa rasowe, zakazane związki krwi, nielegalny handel, wyrób wódki, ubój, rabunek, zabójstwo, gwałty, kradzież itp. charakterystyczne dla okresu okupacji. II. Akta ogóln...

 5. Więzienie Łódzkie

  • Łódź Prison

  Akta personalne więźniów ułożone alfabetycznie, głównie z lat trzydziestych XX w., więzionych za przestępstwa pospolite: gwałty napady, nierząd, kazirodztwo, wielożeństwo, czerpanie zysku z nierządu, zabójstwo oraz za przestępstwa społeczno-polityczne: zajścia uliczne, opór przeciwko władzy, uchylanie się od służby wojskowej, dezercja, antysemityzm, nielegalne przekroczenie granicy, przynależność do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

 6. Zakłady Karne w Łodzi

  • Penitentiaries in Łódź

  Fragmentarycznie zachowane akta personalne więźniów i funkcjonariuszy, skorowidze więźniów uwzględniają obok imienia i nazwiska również: datę aresztowania, przeniesienia do innego więzienia czy obozu koncentracyjnego oraz o zwolnieniu i ewentualnie śmierci więźnia.

 7. Więzienie w Sieradzu

  • Prison in Sieradz

  Akta ogólne: korespondencja w sprawach i zatrudnienia więźniów, wypadki w więzieniu, rozkazy naczelnika, wykazy wydanych porcji i artykułów żywnościowych, raporty dozorców, księga płac funkcjonariuszy, kartoteki uposażeń, akta osobowe funkcjonariuszy, księgi więźniów, wykazy rzeczy odebranych więźniom, książka próśb i zażaleń więźniów, dane o ich sprawowaniu oraz wypłacanych należnościach za pracę, wykaz niemieckich jeńców wojennych z 1945 r. Teczki poszczególnych więźniów odsiadujących wyroki za kradzież, gwałt, kazirodztwo, spędzanie płodu, zabójstwo rozbój, uchylanie się od służby wojsko...

 8. Zakład Karny w Sieradzu

  • Strafanstalt in Schieratz
  • Penitentiary in Sieradz

  Akta osobowe więźniów, skazanych przez różne sądy okupacyjne, obejmują w większości przestępstwa charakterystyczne dla okresu okupacji, jak: działalność polityczna (między innymi więźniowie narodowości czeskiej i niemieckiej), słuchanie radia, obraza Rzeszy, wypowiedzi antyniemieckie, przestępstwa gospodarcze, przekroczenie granicy, opuszczanie pracy, posiadanie broni, fałszowanie dokumentów, malwersacja kartek żywnościowych, nadużycia podatkowe, przekupstwo urzędników, nielegalny handel, szmugiel do getta, paserstwo, szantaż, zakłócanie spokoju, stręczycielstwo, nielegalny wyrób wódki, kłu...

 9. Tajna Policja Państwowa Oddział w Łodzi

  • Geheime Staatspolizei Staatspolizeistelle in Litzmannstadt

  Zachowane akta są przeważnie pozostałością czwartego oddziału. Większość to prowadzone przez gestapo dochodzenia w sprawie naruszeń okupacyjnej dyscypliny pracy oraz niedozwolonych związków krwi, ponadto sprawozdania statystyczne urzędu, wykaz urzędników i pracowników według stanu na 1.01.1941 r., ingerencje w sprawy niemieckiej listy narodowej, doniesienia w sprawach rzekomych prześladowań Niemców łódzkich latem 1939 r., informacje o nastrojach politycznych ludności polskiej w latach 1942-1944, dochodzenia w sprawie nielegalnego przekraczania getta łódzkiego, informacje o deportacji Polakó...

 10. Tajna Policja Państwowa w Łodzi Ekspozytura w Sieradzu

  • Geheime Staatspolizei Staatspolizeistelle in Litzmannstadt Aussendieststelle in Schieratz

  Sprawy związane z funkcjonowaniem Kościoła i narodowościowe, dochodzenia w sprawie osób oskarżonych o przestępstwa polityczne, o naruszenie okupacyjnej dyscypliny pracy oraz niedozwolone związki pomiędzy Niemcami i Polakami.

 11. Państwowa Policja Kryminalna Posterunek Policji Kryminalnej w Łodzi

  • Staatliche Kriminalpolizei Kriminalpolizeistelle Litzmannstadt
  • Criminal Police in Łódź, Police Station in the Ghetto

  W większości zachowały się akta komisariatu w gettcie. Sprawy ogólnoorganizacyjne i personalne funkcjonariuszy, meldunki o przestępczości w Łodzi i rejencji, materiały dotyczące działalności policji na terenie getta łódzkiego: przekraczanie granic, konfiskaty mienia, sprawozdania dotyczące morderstw i samobójstw w gettcie, ewidencji i statystyki ruchu ludności, raporty dzienne Przełożonego Starszeństwa Żydów oraz zarządzenia i ogłoszenia władz okupacyjnych, ewidencja aresztowanych żydów, księgi ewidencyjno-kontrolne.

 12. Posterunek Żandarmerii w Radomsku

  • Gendarmerie Zug Radomsko

  Rozkazy i instrukcje dowódcy żandarmerii w Radomiu, meldunki dzienne i raporty sytuacyjne poszczególnych posterunków żandarmerii (Stützpunkte).

 13. Centrala Imigracyjna w Łodzi

  • Einwandererzentrallstelle Litzmannstadt

  Akta organizacyjne, obsada personalna, zarządzenia w sprawie postępowania z przesiedlanymi volksdeutschami, zestawienia liczbowe volksdeutschów w poszczególnych powiatach, badanie stanu zdrowia przesiedleńców, akcja germanizacyjna wśród polskich emigrantów z Zagłębia Ruhry, nadawanie obywatelstwa osiedlonym Niemcom z Ukrainy, Wołynia, Galicji, krajów nadbałtyckich i Rumunii (teczki poszczególnych rodzin i osób).

 14. Centrala Przesiedleńcza w Poznaniu Oddział w Łodzi

  • Umwandererzentrallstelle Posen Dienststelle Litzmannstadt
  • Security Police Central Resettlement Office in Poznań, Łódź Branch Office,

  Organizacja wysiedleń, sprawozdania z akcji wysiedleńczej wg poszczególnych powiatów, sprawozdania statystyczne i opisowe, raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne z poszczególnych obozów, podania o zwolnienie, poszukiwania zbiegłych, udział w akcji policji i żandarmerii, aparatu administracji i partii, instrukcje osiedlanie tzw. Niemców wołyńskich, listy transportów wysiedlonych z różnych miejscowości do obozów podległych Centrali.

 15. Związek Dziewcząt Niemieckich Młodzieży Hitlerowskiej Chorągiew Łódzka

  • Bund Deutscher Mädeln in der Hitler Jugend Bann Litzmannstadt

  Ankiety personalne, karty ewidencyjne, legitymacje członkiń organizacji.

 16. Komisarz miasta Łodzi Oddział Rekwizycji

  • Kommisar der Stadt Lodsch Requisitionabteilung

  Rachunki za zarekwirowane surowce i towary przez Wehrmacht oraz świadczone usługi, zestawienia osób i firm dotkniętych przez rekwizycje, zarządzenia Szefa Zarządu Cywilnego 8 Armii, ogłoszenia Komisarza Miasta Łodzi, korespondencja i sprawozdania dotyczące rekwizycji.

 17. Urząd Rent w Łodzi

  • Versorgungsamt Litzmannstadt

  Akta szczegółowe ubezpieczonych ułożone alfabetycznie (w poszczególnych teczkach znajdują się zawiadomienia rodzin o śmierci ich członków, podające okoliczności zgonu), listy zatrudnionych w Urzędzie i odbywających służbę wojskową.

 18. Zarząd Nieruchomości Głównego Urzędu Powierniczego Wschód Ekspozytura w Łodzi

  • Grundstückgesellschaft der Haupttreuhandstelle Ost m. b. H. Zweigstelle Litzmannstadt

  Akta dotyczące przejmowania i regulacji prawa własności nieruchomości z terenu Łodzi; akta dotyczące przejmowania i regulacji prawa własności nieruchomości znajdujących się w miejscowościach położonych w okolicach Łodzi; spis ulic Łodzi wraz z numeracją nieruchomości; przepisy i rozporządzenia Rzeszy; akta osobowe pracowników Zarządu Nieruchomości, skorowidze do akt nieruchomości miasta Łodzi litery A-Z, kartoteka pracowników Wydziału Budowlanego HTO.

 19. Urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe III Rzeszy w Rejencji Łódzkiej - zbiór szczątków zespołów

  Państwowy Urząd Budowy Dróg w Łodzi: budownictwo drogowe na terenie rejencji łódzkiej, komunikacja w okresie II wojny światowej, plany i mapy, normatywy, przepisy techniczne, instrukcje i zarządzenia. Organizacja Todt Grupa Operacyjna II Nadzór Budowlany w Łodzi: administracja prac fortyfikacyjnych przeprowadzonych latem 1944 r. w związku ze zbliżaniem się frontu wschodniego. Obrona Przeciwlotnicza Przemysłu Urząd Obwodowy w Łodzi: obrona zakładów przemysłowych w Łodzi i rejencji, plany schronów. Państwowy Urząd Gospodarki Wodnej w Łodzi: akta personalne pracowników Urzędu.

 20. Urząd Pracy w Łodzi

  • Arbeitsamt in Litzmannstadt
  • Labour Office in Łódź

  Przepisy o ogólnym funkcjonowaniu urzędów pracy, materiały dotyczące procedury administracyjno-biurowej, korespondencja w sprawie szkolenia wojskowego urzędników Arbeitsamtu, kartoteka zakładów zbrojeniowych na terenie Łodzi, policyjne doprowadzania Polaków uchylających się od pracy i ich badania lekarskie, akta personalne pracowników Urzędu w Wieluniu placówki w Ostrzeszowie.