Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Łodzi
 1. Akta miasta Łodzi

  Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu z lat 1794-1875 (okres funkcjonowania kancelarii polskiej): Wydział Administracyjny ? organizacja władz miejskich, opis historyczno-statystyczny, regulacja miasta, wytyczanie nowych dzielnic, podział na cyrkuły, sprawy o granice z właścicielami Bałut, rejestry pomiarowe, organizacja i działalność cechów, budowle miejskie, zagospodarowanie ulic, brukowanie i oświetlenie, regulacja rzek, budowa mostów i tam, eksploatacja lasów miejskich, sprawy finansowe miasta, wydatkowanie funduszów fabrycznych, pożyczki dla fabrykantów, akta ławnika fabrycznego w osad...

 2. Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego w Łodzi

  Dział Organizacji: materiały dotyczące organizacji przemysłu włókienniczego, CZPWł i jego komórek organizacyjnych, dyrekcji, zjednoczeń, central i zakładów - m. in. statuty, schematy, akty erekcyjne; schemat organizacyjny, okólniki, zarządzenia i korespondencja Ministerstwa Przemysłu i Handlu; zarządzenia Generalnego Dyrektora, okólniki, pisma okólne, rozporządzenia służbowe i wykonawcze, biuletyny służbowe CZPWł; protokoły z posiedzeń i konferencji Generalnej Dyrekcji CZPWł, konferencji i zjazdów przemysłu włókienniczego, dyrektorów zjednoczeń, problemowych i in.; wykazy i charakterystyki ...

 3. Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim

  • Der Aelteste der Juden in Litzmannstadt-Getto

  Rada Starszych: protokoły posiedzeń, nominacje członków; Centralny Sekretariat: korespondencja w sprawach organizacji getta i administracji, sprawy wysiedlania ludności żydowskiej, bezpieczeństwa wewnętrznego, aprowizacji i lecznictwa, realizacja zamówień produkcyjnych firm niemieckich i Wehrmachtu; Sekretariat Prezydialny: kwestionariusze personalne pracowników różnych wydziałów i raporty o ruchu chorych w szpitalach; Sekretariat Próśb i Zażaleń: podania o pracę, zasiłki pieniężne, mieszkania, przydziały żywności oraz interwencje w sprawach personalnych; Wydział Informacji: korespondencja ...

 4. Akta gminy Radogoszcz

  • Files of the commune of Radogoszcz

  Akta Wójta Gminy z lat 1816-1867: wykaz miejscowości w gminie, szarwarki, budowa mostu, defraudacje leśne, służba wojskowa, szkoła elementarna w Żabieńcu, zabezpieczenie majątku po osobach zmarłych, pobieranie opłat sądowych, posiadanie broni palnej, listy osób skazanych na konfiskatę majątku w Królestwie Polskim. Akta Zarządu Gminnego z lat 1875-1914: przesiedlenia do gminy, cudzoziemcy, wykazy osób pod nadzorem policji, wykazy ewangelików, emigracja do Brazylii w latach 1890 i 1895, areszty, zachorowania, epidemie, wykazy dymów w gminie oraz właścicieli gospodarstw podlegających ukazowi z...

 5. Sąd Krajowy w Łodzi

  • Landgericht Litzmannstadt
  • Regional Court in Łódź

  I Sprawy Administracyjne sygn. 1-5; II Sprawy Cywilne: a) sprawy, co do których siniały wątpliwości prawne sygn. 6-8; b) sprawy odszkodowawcze oraz o roszczenia pieniężne i rzeczowe sygn. 9-30; c) sprawy z prawa małżeńskiego oraz rodzinnego sygn. 31-44; d) sprawy będące kontynuacją postępowań przed polskimi organami wymiaru sprawiedliwości sygn. 45-51; e) prawo wekslowe i postępowanie nakazowe sygn. 52; f) sprawy o uchylenie tymczasowych zarządzeń oraz zajęć egzekucyjnych sygn. 53-54; g) sprawy z prawa małżeńskiego oraz rodzinnego sygn. 55-211; h) wyroki wydane w postępowaniu odwoławczym sy...

 6. Akta gminy Łagiewniki

  • Files of the commune of Łagiewniki

  Akta Wójta Gminy z lat 1818-1867: kupno i sprzedaż ziemi, powinności i świadczenia pieniężne związane z posiadaniem ziemi, szkoła gminna, emigracja ludności, opłaty za leczenie ponoszone przez gminę, zakres czynności sołtysów, korespondencja dotycząca udziału mieszkańców gminy w powstaniach listopadowym i styczniowym. Akta Zarządu Gminnego lat 1867-1882: ewidencja osób pozostających pod nadzorem policyjnym, spisy osób, które wyprowadziły się z gminy, leczenie chorych na koszt gminy, korespondencja dotycząca kościołów i szkół, spis folwarków, kolonii i zabudowań, spisy bydła, księga obrad gm...

 7. Organy Niemieckiej Partii Narodowo-Socjalistycznej oraz jej przybudówki w Łodzi i rejencji łódzkiej - zbiór szczątków zespołów

  Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Kraj Warty Zarząd Okręgu Łódź Miasto: listy członków, zestawienia statystyczne dotyczące stanu 41 dzielnic partyjnych (Ortsgruppen). Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu Łódź Powiat: informacje w zakresie podziału na najniższe jednostki organizacyjne - bloki oraz spraw załatwianych przez szefów terenowych organizacji NSDAP (Ortsgruppenleiter). Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Łasku: formularze zgłoszeń do SA, SS i Luftschutzu. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Si...

 8. Starosta Powiatu Łódzkiego

  • Der Landrat des Kreises Litzmannstadt

  Wydział Nadzoru Komunalnego i Statystyki: obwieszczenia i zarządzenia władz nadrzędnych, obsady personalne gmin z terenu powiatu, akta personalne pracowników Zarządu Miejskiego i gmin wiejskich, listy płac, sygn. 1-44, z lat 1939-1944; Wydział Policyjny: doniesienia o ucieczkach Polaków z robót i ścigania uciekinierów, zarządzenia policyjne dotyczących obrony powietrznej, wydawanie zezwoleń na posiadanie broni myśliwskiej (dla Volksdeutschów), wykaz osób skazanych za przestępstwa gospodarcze, dewizowe i paszportowe, informacja o zmarłych Polakach w obozach koncentracyjnych, sprawy przesiedl...

 9. Tajna Policja Państwowa Oddział w Łodzi

  • Geheime Staatspolizei Staatspolizeistelle in Litzmannstadt

  Zachowane akta są przeważnie pozostałością czwartego oddziału. Większość to prowadzone przez gestapo dochodzenia w sprawie naruszeń okupacyjnej dyscypliny pracy oraz niedozwolonych związków krwi, ponadto sprawozdania statystyczne urzędu, wykaz urzędników i pracowników według stanu na 1.01.1941 r., ingerencje w sprawy niemieckiej listy narodowej, doniesienia w sprawach rzekomych prześladowań Niemców łódzkich latem 1939 r., informacje o nastrojach politycznych ludności polskiej w latach 1942-1944, dochodzenia w sprawie nielegalnego przekraczania getta łódzkiego, informacje o deportacji Polakó...

 10. Zarząd Nieruchomości Głównego Urzędu Powierniczego Wschód Ekspozytura w Łodzi

  • Grundstückgesellschaft der Haupttreuhandstelle Ost m. b. H. Zweigstelle Litzmannstadt

  Akta dotyczące przejmowania i regulacji prawa własności nieruchomości z terenu Łodzi; akta dotyczące przejmowania i regulacji prawa własności nieruchomości znajdujących się w miejscowościach położonych w okolicach Łodzi; spis ulic Łodzi wraz z numeracją nieruchomości; przepisy i rozporządzenia Rzeszy; akta osobowe pracowników Zarządu Nieruchomości, skorowidze do akt nieruchomości miasta Łodzi litery A-Z, kartoteka pracowników Wydziału Budowlanego HTO.

 11. Prezes Rejencji Łódzkiej

  • Regierungspräsident Litzmannstadt

  Wydział Administracji Centralnej - głównie akta resortu kontroli, przepisy, zarządzenia, spisy przedsiębiorstw handlowych, współpraca z policją, przepisy i zarządzenia policyjne, akta resortu zdrowia i opieki społecznej dotyczące pomocy lekarskiej, zwalczania chorób i organizacji zakładów opieki społecznej, opieki nad przesiedlonymi volksdeutschami, udzielania zapomóg, opieki nad młodzieżą niemiecką, akta personalne pracowników Rejencji. Wydział Spraw Ogólnych i Wewnętrznych - przepisy o charakterze administracyjno-gospodarczym, gospodarka komunalna, gospodarka wojenna, szkody wojenne, akta...

 12. Izba Skarbowa w Łodzi

  Akta normatywne zawierające dane spraw organizacyjnych i zakresu działalności administracji skarbowej, sprawozdania i analizy z działalności izb i urzędów skarbowych, zestawienia i sprawozdania z wpływów podatkowych, cenniki artykułów spożywczych i wykazy cen wolnorynkowych z terenu poszczególnych powiatów, protokóły ze Zjazdów zawierające czekowe załączniki-referaty na temat organizowania się i działalności aparatu finansowego oraz na temat sytuacji gospodarczej, stanu przemysłu sektora uspołecznionego i prywatnego, wpływów podatkowych, analiza pracowników skarbowości z okresu okupacji, do...

 13. Zarząd Przedsiębiorstw Krawiecko-Kuśnierskich w Łodzi

  Wydział Organizacji - regulaminy, schematy organizacyjne, zarządzenia własne i władz zwierzchnich, wycinki prasowe, plakaty; Wydział Planowania - plany pracy, produkcji, finansowe i kosztów sporządzane przez Zarząd i Ekspozytury; Wydział Finansowo - Księgowy - analizy działalności gospodarczej, bilanse, kalkulacje, plany przemysłowo-finansowe, akta zdawczo - odbiorcze zakładów podległych; Wydział Personalny oraz Zatrudnienia i Płac - instrukcje władz zwierzchnich i własne, regulaminy premiowania, sprawozdania ze stanu zatrudnienia; Wydział Produkcji - akta Branżowej Komisji Norm Pracy, kalk...

 14. Akta miasta Rudy Pabianickiej

  • Files of the town of Ruda Pabianicka

  Utworzenie miasta, rozporządzenia i okólniki starostwa i wydziału powiatowego w sprawach administracyjnych i samorządowych, herb miasta, pomiary i regulacja, skład oraz protokoły posiedzeń Rady Miejskiej i Magistratu, protokoły posiedzeń działających przy nich komisji i komitetów, sprawozdania z działalności, protesty radnych, skład osobowy Zarządu Miejskiego, lustracje Zarządu, elektryfikacja miasta, przedsiębiorstwa miejskie (cegielnia, betoniarnia, rzeźnia, zakład oczyszczania), inwentarz majątku miejskiego, budżety i sprawozdania z ich wykonania, podatki, kredyty, przebudowa budynku Mag...

 15. Łódzka Ochotnicza Straż Pożarna w Łodzi

  Oddział Administracyjny: statuty, projekty statutów, rozporządzenia, okólniki, przepisy prawne dotyczące straży pożarnych, organizacja straży, szkolenie, zabezpieczenie fabryk, organizacja służby w mieście, sprawozdania roczne, plany pracy ogólne oraz jednostek plutonów, protokoły posiedzeń zarządu, rady, różnych komisji, sądu honorowego, Rady Oficerów, Rady Okręgu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych, korespondencja dotycząca organizacji oddziałów przy fabrykach, obchodów jubileuszy, wystaw, organizacji imprez artystycznych i zabaw. Oddział Budżetowy: preliminarze budżetowe, bilanse, spr...

 16. Zakład Karny w Sieradzu

  • Strafanstalt in Schieratz
  • Penitentiary in Sieradz

  Akta osobowe więźniów, skazanych przez różne sądy okupacyjne, obejmują w większości przestępstwa charakterystyczne dla okresu okupacji, jak: działalność polityczna (między innymi więźniowie narodowości czeskiej i niemieckiej), słuchanie radia, obraza Rzeszy, wypowiedzi antyniemieckie, przestępstwa gospodarcze, przekroczenie granicy, opuszczanie pracy, posiadanie broni, fałszowanie dokumentów, malwersacja kartek żywnościowych, nadużycia podatkowe, przekupstwo urzędników, nielegalny handel, szmugiel do getta, paserstwo, szantaż, zakłócanie spokoju, stręczycielstwo, nielegalny wyrób wódki, kłu...

 17. Sąd Grodzki w Łodzi

  • Court of the first instance in Łódź

  I. Wydział Cywilny (repertoria - sekcja I-V), skorowidze - układ wg sekcji i liter, repertoria CPS, A i N, repertoria i skorowidze różnych sekcji, akta spraw (szczegółowe): alimenty, renta alimentacyjna, ubezpieczenia, komorne, eksmisje, egzekucje, kupno-sprzedaż towaru, wekslowe, usługi. II. Wydział Karny repertoria i skorowidze, akta spraw (szczegółowe): kradzież, lichwa, napad, oszustwo, przywłaszczenie, pobicie, włóczęgostwo, zniewaga, znęcanie się. III. Wydział dla nieletnich (akta opiekuńcze): ustanowienie opieki, rady familijnej nad nieletnimi, ubezwłasnowolnienie, spadek, spis inwen...

 18. Zakłady Karne w Łodzi

  • Penitentiaries in Łódź

  Fragmentarycznie zachowane akta personalne więźniów i funkcjonariuszy, skorowidze więźniów uwzględniają obok imienia i nazwiska również: datę aresztowania, przeniesienia do innego więzienia czy obozu koncentracyjnego oraz o zwolnieniu i ewentualnie śmierci więźnia.

 19. Sąd Specjalny w Łodzi

  • Sondergericht beim Landgericht in Litzmannstadt
  • Special Court in Łódź

  I. Akta spraw (szczegółowe) - układ chronologiczny wg napływu spraw: działalność polityczna, ruch oporu, nielegalna działalność, wykroczenia administracyjno-urzędowe, przekroczenia granicy, wypowiedzi antyniemieckie, słuchanie radia, użycie siły wobec Niemca, posiadanie broni, kontakty z jeńcami, przeprowadzanie jeńców, przekupstwo, przestępstwo dewizowe, dezercja, sabotaż, fałszowanie dokumentów, opuszczanie getta, przestępstwa rasowe, zakazane związki krwi, nielegalny handel, wyrób wódki, ubój, rabunek, zabójstwo, gwałty, kradzież itp. charakterystyczne dla okresu okupacji. II. Akta ogóln...

 20. Szef Zarządu Cywilnego Okręgu Wojskowego w Łodzi

  • Verwaltungsschef im Militärbezirk Lodz
  • Head of the Civilian Administration of the Eighth Army High Command

  Wydział Administracyjny: materiały normatywne i organizacyjne, dzienniki rozporządzeń począwszy od 19.09.1939 r., rozporządzenia dzienne i sztabowe, sprawozdania Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi, sprawy personalne zatrudnionych funkcjonariuszy, akcja przeciwko polskim grupom przywódczym, mniejszość niemiecka w Polsce, przynależność do NSDAP, wymiana jeńców i uchodźców wojennych pomiędzy Rzeszą i ZSRR, meldunki kwatermistrzostwa przy dowództwie 8 Armii. Wydział Spraw Szkolnych i Wyznaniowych: sprawy kościelne i szkolne. Wydział Gospodarki Wojennej: sprawozdania rzeczoznawców z zakresu gospod...