Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 190
Language of Description: Dutch
Country: Belgium
 1. Verzameling egodocumenten, dagboeken en manuscripten.

  De collectie manuscripten van het CEGESOMA bevat hoofdzakelijk autobiografische nota’s, dagboeken en andere ‘egodocumenten’, variërend in lengte van eerder beknopte notities tot memoires van tientallen pagina’s. In enkele zeldzame gevallen gaat het om andere types documenten, zoals toespraken of literatuur. Doorgaans vinden we in deze collectie de neergeschreven getuigenissen – sommigen eigentijds, het grootste deel na de feiten – van gewone burgers, militairen, dienstplichtigen, verzetsstrijders, oud-gevangenen en gedeporteerden, vervolgde Joden, … De focus ligt duidelijk op het einde van ...

 2. Directie van de bedrijfsorganisatie.

  Dit archief is van groot belang voor de studie van de economische (re)organisatie van de Belgische economie tijdens de bezetting. Het bestand bevat dossiers over de organisatie en het functioneren van de Bedrijfsorganisatie en de bedrijfsgroeperingen, over de toekenning van allerhande licenties, attesten en certificaten aan de verschillende Hoofdgroeperingen en Zelfstandige bedrijfsgroeperingen door de Duitse overheden. Daarnaast vinden we ook meer administratieve en juridische stukken terug, zoals regelgevende teksten, statuten en circulaires van de diverse groeperingen en de verslagen van...

 3. Nationale Bank van België. Monetaire sanering na WOII. Monetaire hervorming

  Het archief bevat stukken uit de periode 1944-1962. Het archief van de dienst Onttrekking der biljetten aan de circulatie omvat hoofdzakelijk archiefbescheiden met betrekking tot de ruil, aangifte en neerlegging van biljetten in binnen- en buitenland. Verder zijn er ook archiefbescheiden van deze dienst terug te vinden met betrekking tot het beheer van de bijzondere rekeningen, de inkoop van effecten van de muntsaneringslening en de verantwoording aan het Rekenhof. Het bevat ook de afzonderlijk bewaarde briefwisseling en de minuten van de uitgaande brieven, twee reeksen die interessante aan...

 4. Ministerie van Economische Zaken. Belgische Diamantsector tijdens de Tweede Wereldoorlog

  In deze inventaris zijn de archieven beschreven van verschillende archiefvormers (en hun rechtsvoorgangers) die actief waren in de Belgische diamantsector tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 5. Belgische Dienst voor Beheer en Liquidatie.

  Dit bestand bevat een aantal dossiers in verband met het vrijgeven van bezittingen en fondsen van personen die door de geallieerde mogendheden tijdens de oorlog in beslag waren genomen en onder (geallieerd, veelal Brits) beheer werden geplaatst. Relevant voor deze gids zijn de dossiers inzake Palestina. Het gaat om lijsten, correspondentie (o.a. met Britse diensten zoals het Trading with the Enemy Department), instructies, … inzake het deblokkeren van bezittingen van Belgische burgers in Palestina na de Tweede Wereldoorlog, opzoekingen om de eigenaren of hun erfgenamen terug te vinden, ... ...

 6. Archief Carl Requette.

  Het archief van Carl Requette, vereffenaar van het Belgische Commissariaat voor de Repatriëring, omvat onder andere algemene briefwisseling met internationale organisaties en andere landen met betrekking tot het terugbetalen van de kosten voor repatriëring. Daarnaast vermelden we nog de dossiers betreffende de praktische en financiële afhandeling van de repatriëring van burgers (waaronder Joden). Tenslotte zijn ook de dossiers van missies in verschillende Europese en niet-Europese landen relevant, evenals een aantal dossiers over betwistingen (zie vb. nr. 176 over de ‘affaire Kleefeld’ en n...

 7. Dienst voor economische recuperatie.

  Het archief van de Dienst voor Economische Recuperatie en diens rechtsvoorganger, de Dienst voor Identificering en Vereffening, vormt een uiterst waardevol en rijk bestand voor de socio-economische geschiedenis van de bezetting en vooral van de naoorlogse periode. De DER was immers als enige bevoegd om de naoorlogse restitutiepolitiek en herstelbetalingen te coördineren. Wat het archief van de DER inhoudelijk nog interessanter maakt, is de "Gestalt switch" die de dienst in de jaren 1950 onderging: naarmate het belang van de recuperatie van schepen, koopwaar, industriële goederen en kunstwer...

 8. Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft et du Groupe 12, y compris les archives du ‘Service Belgique’ de l’Office de Politique coloniale du NSDAP.

  Dit archiefbestand is cruciaal voor de studie van de financiële roofpolitiek van de bezetter en de ‘Arisierung’ van de Belgische economie. Het is eveneens van groot belang voor de reconstructie van de sociaaleconomische positie van de Joodse bevolking in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Het bestand valt uiteen in vier delen, die overeenkomen met de verschillende archiefvormers, zijnde het sekwester van de Brüsseler Treuhandgesellschaft, de BTG zelf, de Gruppe XII en het Kolonialpolitisches Amt. Vooral de eerste drie zijn voor deze gids relevant. In het archief van het sekwester van de ...

 9. Archief van aartsbisschop Jozef-Ernest Van Roey.

  We noteren in dit bestand vooreerst het nr. II/41. Het gaat om 4 omslagen met alfabetisch op familienaam geordende subdossiertjes (1941-1945) die briefwisseling bevatten van mensen die een beroep doen op aartsbisschop van Roey in het kader van de Jodenvervolgingen – vb. voor bescherming, het opvragen van doopaktes, interventie ten gunste van personen geviseerd door de antisemitische maatregelen, gevangenen opgesloten in de Dossinkazerne of Breendonk, … Onder nr. I/2 vinden we een dossier “bekering van Joden + doopacties” (ca. 1934-1939) waarin enkele brieven zitten inzake het dopen van Jode...

 10. Archives contemporaines.

  In dit archiefbestand vinden we onder de rubriek “mesures d’exception appliquées aux Juifs” een aantal dossiers inzake de anti-Joodse verordeningen van de bezetter en de behandeling van Joodse leden van de Academie tijdens de Tweede Wereldoorlog (meer specifiek de periode 1940-1941). Nr. ARB 1831 bevat briefwisseling van de secretaris inzake de eerste Jodenverordeningen (oktober 1940). Nr. ARB 1832 handelt specifiek over het geval van M. Huisman; we noteren o.a. briefwisseling met het Militair Bestuur en de secretaris van de Academie. Nrs. ARB 1833, ARB 1834 en ARB 1835 hebben betrekking op...

 11. Archief Arthur De Bruyne.

  In dit bestand noteren we vooreerst onder F1/G de artikels “Dr. Marten Rudelsheim” (1981), “De Jodenvervolging onder Hitler” (1981) en “Pius XII en de vervolgde Joden” (1982), verschenen in het rechtse Vlaams-nationalistische blad ’t Pallieterke. Het bestand bevat nog andere dossiers (doorgaans bestaande uit documentatie, aantekeningen, kladversies en originelen) inzake voor deze gids relevante artikels van De Bruyne, zie “De ‘anderen’ en de Joden: Britse en Zwitserse schuld” (1979) en “Hitler en de Joden” (1979)(onder nrs. D8713(6/1) – D8713(6/2)), “De Jodenvervolging onder Hitler” (1981)(...

 12. Archief Vrij Historisch Onderzoek.

  Dit bestand zou voornamelijk stukken bevatten die typisch zijn voor verenigingsarchief. In het bijzonder zou het vooral gaan om stukken inzake de redactie van de verschillende publicaties van VHO, en om correspondentie met betrekking tot de gerechtelijke vervolgingen van VHO-verantwoordelijken.

 13. Collectie periodieken.

  Het ADVN bewaart heel wat periodieken die voor deze gids relevant zijn. Ze beslaan de periode eind 18de eeuw - heden. Het gaat in de eerste plaats om publicaties van Joodse organisaties uit België. We noteren exemplaren van o.a. Belgisch Israëlitisch Weekblad, Berichten. Antwerpse contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen, La Centrale, Contact J, In naam van de vrijheid, Joods Actueel, Kehilatenou, Regards, Keren Kayemeth, Maccabi, Nieuw Israëlitisch Weekblad, ... Daarnaast vinden we ook heel wat (weliswaar zeer fragmentarisch bewaarde) periodieken van Joodse organisaties uit het bu...

 14. Provincie Brabant. Provinciebestuur. Toezicht op kerkfabrieken. Dossiers van werken aan gebouwen voor de eredienst.

  In dit bestand vinden we twee dossiers terug. Vooreerst een dossier onder nr. 10, met briefwisseling van de orthodoxe israëlitische gemeenschap, inzake het verkrijgen van toestemming van de overheden voor het uitvoeren van verbouwingen aan de ondergrondse verdiepingen van de synagoge van de Kliniekstraat te Anderlecht, 1965-1967. Het dossier onder nr. 113 betreft de herstellingen van oorlogsschade aan de synagoge in Brussel (1946-1963); hierin vinden we voornamelijk briefwisseling maar ook stukken van eerder technische aard terug.

 15. Fotoalbums van Prins Karel, Graaf van Vlaanderen.

  In dit bestand vinden we een ongedateerd album met foto’s van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, geschonken aan Prins Karel. Het gaat om een kleine twintigtal foto’s, meestal één per pagina, vooral daterend van na de bevrijding van het kamp door het Rode Leger. De foto’s beelden vooral de gebouwen (crematoria, omheiningen, toegangspoort, station, …) af, al zijn er ook foto’s van o.a. de stapels schoenen, brillen, menselijk haar, … evenals van werkende gevangenen en de selectieprocedure. De bijschriften zijn in het Frans.

 16. Eerste Minister en Minister van Justitie Joseph Pholien.

  De voor deze gids belangrijkste stukken in dit bestand hebben betrekking op de ambtstermijn van Pholien als minister van Justitie. Het gaat om dossiers, briefwisseling en andere documenten omtrent de vreemdelingen- en vluchtelingenproblematiek – zoals de instroom van Joodse vluchtelingen uit het Duitse Rijk, de ‘Joodse kwestie’, uitwijzingen, uitlevering van vluchtelingen aan Duitsland, de oprichting van een vluchtelingencentrum in Merksplas, … – te vinden onder nrs. 945 - 954. Deze documenten beslaan de periode 1925-1939. Daarnaast vermelden we twee dossiers inzake racisme en antisemitisme...

 17. Grootmaarschalk van het Hof. Regering van Leopold III.

  Het dossier nr. 316 bevat 96 subdossiertjes inzake overlijdens van Belgische personaliteiten (1934-1940). We noteren subdossiers over herdenkingsvieringen voor o.a. Maurice Philippson (nr. 69). Het gaat doorgaans om briefwisseling, uitnodigingen, overlijdensberichten, … Onder nr. 747 vinden we briefwisseling inzake “diverse aanvragen voor tussenkomsten” (1940-1945). Daarin bevinden zich o.a. stukken over de situatie van mevr. Errera.

 18. Kabinet van koning Leopold III. Algemeen gedeelte.

  Het archief van het kabinet van Leopold III bevat dossiers in verband met (vragen om) de tussenkomst van de Koning ten gunste van Joden – zie nr. 172, nr. 231 en 274 (beiden afkomstig uit het archief van graaf d’Aspremont-Lynden, attaché bij het kabinet van de Koning). Daarnaast onderscheiden we correspondentie met burgers die aan de Koning een interventie vragen wegens hun arrestatie of opsluiting door de bezetter; ongetwijfeld zitten ook hier een aantal Joodse personen tussen. Ten slotte vermelden we nog de stukken betreffende de intergouvernementele conferentie over de (vnl. Joodse) vluc...

 19. Militair Huis van de Koning. Regering van koning Leopold III.

  Onder nr. 118 vinden we in dit bestand briefwisseling terug inzake verzoeken, gericht aan de Koning, om stappen te ondernemen ten behoeve van Joden tijdens de bezetting. Het gaat zowel om algemene briefwisseling (1942) als om stukken die betrekking hebben op (achttien) individuele personen (1940-1943). Ten slotte vermelden we nog nr. 98, dat onder andere betrekking heeft op de Fraternelle d’Anciens Combattants et Invalides Juifs (1938-1941).