Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 116
Language of Description: Dutch
Holding Institution: Nationaal archief
 1. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Repatriëring SZ / Repatriëring

  • Nationaal archief
  • S28543
  • Dutch
  • 1942-1952
  • 15.00 meter; 590 inventarisnummers.

  Het archief van de Regeringscommissaris voor Repatriëring bestaat hoofdzakelijk uit stukken betreffende het organiseren van de repatriëring van Nederlanders. De stukken hebben o.a. betrekking op het repatriëren van Joodse Nederlanders, contacten met de U.N.R.R.A., de verzorging van de repatriandi, en de documentatie van de contacten met de missies in diverse landen.Tevens omvat het archief de archieven van de Afdeling Repatriëring en Opsporing en de Missie Willems in Polen. Ook hier treft men veel stukken aan m.b.t. haar organisatie. Er is archiefmateriaal aanwezig houdende politieke gevang...

 2. Commissie tot het doen van Aangifte van Overlijden van Vermisten Cie. Aangifte Overlijden Vermisten

  • Nationaal archief
  • J25642
  • Dutch
  • 1949-1962
  • 105 inventarisnummers 0,00 meter ;

  Het archief bevat correspondentie, verslagen, circulaires betreffende de werkwijze, getuigenverhoren, gegevens over deportaties, aangiftes van overlijden van vermiste, meest Joodse personen en documentatie over de Duitse concentratiekampen. Naast een "Centraal register van akten van overlijden van vermisten" zijn er nadere toegangen op naam via klappers en kaartsystemen. De VP-dossiers bevinden zich in archief Justitie / Vermiste personen (archiefinventaris 2.09.34.02).

 3. Zorg voor Vluchtelingen uit Duitsland BiZa / Vluchtelingen Duitsland

  • Nationaal archief
  • B20144
  • Dutch
  • 1938-1942
  • 6.40 meter; 163 inventarisnummers.

  Het archief van de zorg voor de vluchtelingen uit Duitsland bevat archiefbescheiden welk afkomstig zijn van het bureau Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit, het Bureau Armwezen/Vluchtelingen en van de vluchtelingenkampen Westerbork, het Lloyd-hotel (later Oostelijke Handelskade) te Amsterdam, het quarantainestation Beneden-Heyplaat te Rotterdam en het vluchtelingenkamp Koninginnehoofd te Rotterdam. De archiefbescheiden betreffen financiële stukken, stukken met betrekking tot het personeel, de bouw en de inrichting van de kampen. Tevens zijn er weekrapporten en sterktestaten van kampbewon...

 4. Nederlandse Beheersinstituut (NBI): Beheersdossiers Ned. Beheersinstituut / Beheersdossiers

  • Nationaal archief
  • J25552
  • Dutch
  • 1929-1967
  • 182581 inventarisnummers 2689,10 meter ;

  Het Nederlandse Beheersinstittuut was na de Tweede Wereldoorlog belast met beheer van vorderingen, vijandelijke vermogens en ontbonden [gelijkgeschakelde en nationaal-socialistische] instellingen. Daarnaast trof het NBI voorzieningen i.v.m. bewindvoering voor rechtsrpersonen en afwezigen (veelal niet-teruggekeerde joden). Tenslotte was het belast met de uitvoering van verbeurdverklaringen. Dit archief van het Nederlandse Beheersinstittuut bestaat uit de bij het NBI gedeponeerde archieven ("bijzondere beheren") en de beheersdossiers (alfabetisch op naam van de eigenaar). De documenten in het...

 5. Ministerie van Justitie: Rijksvreemdelingendienst (RVD) en Taakvoorgangers Justitie / Rijksvreemdelingendienst

  • Nationaal archief
  • J25549
  • English, Dutch
  • 1918-1981
  • 2008 inventarisnummers 76,20 meter ;

  Tot 1940 was de Koninklijke Marechaussee verantwoordelijk voor het toezicht op het vreemdelingenbeleid. Dat reikte van het verlenen en verlengen van visa (het Rijkspaspoortenkantoor) en de grensbewaking tot de registratie en het toezicht op vreemdelingen (de Vreemdelingendienst). In de oorlog gaven de Duitse bezettingsautoriteiten vorm aan het beleid. Ook namen zij delen van de uitvoering over, zoals de grensbewaking aan de Nederlands-Duitse grens. De Nederlandse instanties bleven evenwel bestaan en hun taken uitvoeren. Het archief bevat stukken over allerlei aspecten van het beleid: corres...

 6. Ministerie van Binnenlandse Zaken: Opperleiding der Nieuwe Vluchtelingenkampen en Interneringsdepot BiZa / Vluchtelingenkampen

  • Nationaal archief
  • B26537
  • Dutch
  • 1918-1940
  • 0.50 meter; 21 inventarisnummers.

  Het eerste deel van het archief omvat stukken betreffende de interneringsdepots Harderwijk en Wierickerschans in de periode 1918-1921. Een aantal is gewijd aan twee beroemde ballingen: keizer Wilhelm II en zijn zoon. Verder zijn er registers en klappers betreffende de geïnterneerden. Het tweede deel betreft verschillende opvanglocaties (onder andere Nieuwersluis, Honswijk, Vlieland, Hoek van Holland, Amsterdam) in de periode 1936-1940 en verschillende nationaliteiten (Spanjaarden, Duitsers).

 7. Ministerie van Buitenlandse Zaken; Gezantschap, later ambassade Zuid-Afrika (Pretoria), (1910) 1930-1954 (1955) en Consulaat in Pretoria (Zuid-Afrika), 1941-1946

  • Nationaal archief
  • 2.05.122
  • Dutch
  • 1930-1954
  • 13 meter; 583 inventarisnummers

  In 1930 werd het consulaat-generaal te Pretoria opgeheven en verheven tot gezantschap. Bij Koninklijk Besluit van 8 juni 1951 werd het gezantschap verheven tot ambassade. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog namen de werkzaamheden van het gezantschap dermate toe, dat de hulp van vrijwilligers moest worden ingeroepen. Daarnaast werden door de Nederlandse regering personen aan het gezantschap toegevoegd met speciale opdrachten zoals rekrutering van Nederlandse dienstplichtigen in Zuid-Afrika. Bij Koninklijk Besluit Nr. 9 van 28 februari 1941 werden alle in Zuid-Afrika aanwezige mannel...

 8. Ministerie van Binnenlandse Zaken: Bureau Invordering BiZa / Invordering

  • Nationaal archief
  • B24512
  • Dutch
  • 1942-1976
  • 1980 inventarisnummers 48,50 meter ;

  Het archief bevat dossiers betreffende vluchtelingen uit Nederland,die Zwitserland hadden bereikt, en aan wie door de Nederlandse consulaten voorschotten zijn verstrekt ter voorziening van hun levensonderhoud. Na de bezetting heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze voorschotten weer teruggevorderd.

 9. Inventaris van het archief van de Directie van Handel en Nijverheid, 1905-1943; en voorgangers, met de werkarchieven van Minister Steenberghe, H.M. Hirschfeld en van enkele Commissies, (1815) 1905-1943 (1946)

  • Nationaal archief
  • 2.06.001
  • Dutch
  • 1883-1945
  • 335.95 meter; 7737 inventarisnummers

  De directie was het centrale beleidsorgaan op het gebied van handel, industrie, middenstand, prijzen en distributie. Vanaf 1933 was het ministerie van Economische Zaken primair verantwoordelijk voor de buitenlandse handelspolitiek: in de periode daarvoor was dat het ministerie van Buitenlandse zaken. Het archief is volgens de standaard archiefcode geheel op onderwerp geordend. Verreweg het meest omvangrijk is de rubriek 'Economische aangelegenheden', waarin onder meer stukken over de industrie, de dienstverlening, de binnen- en buitenlandse handel, de distributieregeling, de instelling en h...

 10. Inventaris van de archieven van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, 1922-1969

  • Nationaal archief
  • 3.17.17.04
  • Dutch
  • 1922-1969
  • 124.5 meter; 3589 inventarisnummers

  De Kamers van Koophandel hebben als doelstelling bevordering van handel en nijverheid in de regio. Het eerste deel van het archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam 1922-1969 is onderverdeeld in een algemeen deel, met vergaderstukken en jaarverslagen van diverse besturen en commissies, en een bijzonder deel dat betrekking heeft op het voortbestaan van de organisatie en de taakuitvoering. Stukken die direct verband houden met de taakuitoefening betreffen onder andere belangenbehartiging van het bedrijfsleven en bevordering van samenwerking op economisch vlak op zowel (i...

 11. Inventaris van het archief van de familie Laman Trip en aanverwante families, 1710-1986

  • Nationaal archief
  • 2.21.270
  • Dutch
  • 1710-1986
  • 9 meter; 504 inventarisnummers

  Het archief van de familie Laman Trip en aanverwante families bevat voor een groot deel stukken die afkomstig zijn van jhr. ir. Rutger Egbert Laman Trip (1905-1985). Deze archiefbescheiden betreffen onder ander van zijn werkzaamheden bij de N.V. Philips zoals stukken betreffende zijn activiteiten in het Philipscommando in het concentratiekamp Vught, als directeur van de Nederlandse Kabel Fabriek en als lid van de Johanniter Orde In Nederland. Jhr. Herman Laman Trip (1840-1928) en Jhr. Willem Laman Trip (1877-1972) waren adjudant in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina; Willem is daar...

 12. Ministerie van Defensie: Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten (ODS/BS), 1940-circa. 1956

  • Nationaal archief
  • 2.13.137
  • Dutch
  • 1940-1956
  • 3,3 meter; 1918 inventarisnummers

  De zeer omvangrijke archieven van de Ordedienst (OD) en de Binnenlandse Strijdkrachten geven een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van beide organisaties tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog. Het archief omvat het leeuwendeel van het archiefmateriaal dat is voortgekomen uit de verschillende onderdelen van beide verzetsorganisaties. Dit zijn van de OD o.a. de agenda's en correspondentie van het Hoofdkwartier, het materiaal betreffende verschillende bureaus ressorterend onder de Generale Staf, evenals de archieven van de overige secties van de Ordedienst.In de rubrieken die de vers...

 13. Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie te Londen, (1936) 1940-1945 (1953)

  Het ministerie van Justitie was verantwoordelijk voor de juridische aspecten van de economische oorlogsvoering. De basis daarvoor werd gelegd in het Koninklijk Besluit Rechtsverkeer in Oorlogstijd (A6), dat bepaalde dat rechtsverkeer met vijandelijk gebied slechts mogelijk was met toestemming van de Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd (CORVO), en A1, waarin geregeld werd dat Nederlands bezit in het buitenland, waarvan de eigenaren in bezet gebied waren, onder beheer kwam van door de Nederlandse regering ingestelde commissies. Andere taken van Justitie waren de Politie-Buitendienst, de Bi...

 14. Inventaris van de archieven van het Ministerie van Defensie te Londen [1940-1941]; Ministerie van Oorlog te Londen [1941-1945]; Departement van Oorlog: Bureau Londen [1945-1947], (1933) 1940-1947 (1974)

  • Nationaal archief
  • 2.13.71
  • Dutch
  • 1941-1947
  • 84 meter; 3167 inventarisnummers

  Op 14 Mei 1940 werd de zetel van de Nederlandse regering formeel in Londen gevestigd. Onder leiding van A.Q.H. Dijxhoorn, minister van Defensie (later Oorlog), werd het ministerie in Londen opgebouwd. Het hield zich bezig met organisatie, personeel, dienstplicht en rekrutering, juridische zaken, materieel, luchtvaart, militaire operaties, inlichtingen en geneeskundige dienst. Er bestond tevens een informele Ve Afdeling, het Marine Hoofdkwartier. Na verloop van tijd werd het takenpakket uitgebreid met historisch onderzoek naar het verloop van de Meidagen van 1940 en met de voorbereiding van ...

 15. Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR), 1945-1958 (1983)

  • Nationaal archief
  • 2.09.08
  • Dutch
  • 1945-1983
  • 67.6 meter; 2329 inventarisnummers

  De bijzondere rechtspleging was in het leven geroepen om Nederlanders die oorlogsmisdaden hadden gepleegd, die hadden gecollaboreerd of die zich op andere wijze onvaderlandslievend hadden betoond te bestraffen. Aan de basis lag het Besluit Buitengewoon Strafrecht (BBS) (D61) van 22 december 1943. Bijzonder was de rechtspleging in zoverre dat er sprake was van een mengeling van burgerlijk en militair recht, een speciaal voor dat doel in het leven geroepen opsporingsapparaat en Bijzondere Gerechtshoven. Bovendien kregen de veroordeelde politieke delinquenten te maken met een bijzondere strafm...

 16. Bureau/Sectie Gravendienst van de Afdeling Sociale Zaken van het Ministerie van Oorlog/Defensie, (1941-1944) 1945-1976; Dienst Identificatie en Berging (DIB) van de Koninklijke Landmacht, (1940-1944) 1945-1952

  Bij het aanleggen van nieuwe wegen, het omploegen van grond of het uitbaggeren van sloten worden nog veelvuldig uit de Tweede Wereldoorlog stammende veldgraven aangetroffen. Sedert 1945 is de verantwoordelijkheid voor ruiming, berging en identificering ten behoeve van nabestaanden bij de minister van Defensie neergelegd. De organisatie die daarvoor werd opgericht was ook belast met de militair operationele ruimtaak in oorlogsomstandigheden. In de praktijk zijn de werkzaamheden van deze organisatie voornamelijk gericht op de civiele maatschappij in het kader van het algemeen belang. Tussen 1...

 17. Internationale Vluchtelingen Organisatie [International Refugee Organization IRO] Internationale Vluchtelingen Organisatie

  • Nationaal archief
  • Z21075
  • Dutch
  • 1945-1953
  • 3.90 meter; 203 inventarisnummers.

  Het archief van de Nederlandse Delegatie van het Intergovernmental Committee on Refugees bevat voor de periode 1947-1957 gegevens over diverse aspecten van migratie en opvang. Het betreft stukken over de status van Joodse, Hongaarse en andere vluchtelingen en displaced persons; de opvang van vluchtelingen in Nederland; hulpverlening; rechtsherstel en rechtspositie; emigratiefaciliteiten in Zuid-Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland; de regelingen t.a.v. vluchtelingen in de verschillende Duitse bezettingszones; richtlijnen voor de schadeloosstelling van Nazivervolgden; correspondentie en rapporte...

 18. Archief van het Gezantschap te Tsjecho-Slowakije (Praag), 1919-1939 en (1945) 1951-1954

  Onder invloed van het nationaalsocialisme ontstond onder de Duitse minderheid de wens tot aansluiting bij Duitsland. Om een oorlog te voorkomen gingen Engeland en Frankrijk, onder protest van Tsjecho-Slowakije, akkoord met de annexatie van dit gebied door Duitsland. Tsjecho-Slowakije verloor een deel van zijn grondgebied met daarop strategische defensiewerken. Benes, president van Tsjecho-Slowakije, trad af en vertrok naar Engeland. In 1939 werd geheel Tsjecho-Slowakije bezet door Duitse troepen en werd het Protectoraat Bohemen en Moravië ("Protektorat Böhmen und Mähren") ingesteld. Duitsla...

 19. Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken ( AZ), Kabinet van de Minister-President

  Het archief bevat in de eerste plaats de neerslag van het handelen van de minister-president (MP) als voorzitter van de Ministerraad, onderraden en ministeriële commissies. Het archief weerspiegelt het politieke 'plooi- en schikwerk' van de MP en zijn ambtelijke staf om kwesties, ook controversiële, zonder politieke schade door de Ministerraad te loodsen. Dat beslaat àlle wetgevingsdossiers, veel regelgeving en àlle verdere zaken die de Ministerraad hebben beziggehouden. Daarnaast bevat het archief de neerslag van de specifieke taken van de MP: verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis;...

 20. Inventaris van het archief van het Rijksbureau voor Papier, Papierverwerkende en Grafische Industrie en voorgangers, 1939-1950

  • Nationaal archief
  • 2.06.076.11
  • Dutch
  • 1939-1950
  • 4.4 meter; 341 inventarisnummers

  Ondanks de neutraliteit had de Eerste Wereldoorlog in Nederland tot schaarste en distributieproblemen geleid. Hernieuwde oorlogsdreiging en de mogelijkheid van een terugkerende schaarste waren de aanleiding voor de Distributiewet van 1939. Een (niet met name genoemd) gevolg van de wet was de oprichting van diverse Kernbureaus voor handel en nijverheid. Zonder een uitgebreid ambtelijk apparaat moesten zij voorbereidingen treffen om zonodig de schaarste binnen de sector zo doeltreffend mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939, werden ...