Displaying items 1,841 to 1,860 of 1,880
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Fonds Émile Vandervelde.

  Het archief van Vandervelde bevat heel wat voor deze gids relevant materiaal. Vooreerst vermelden we de correspondentie, in de inventaris (vol. 4) beschreven op stukniveau. Nrs. EV/IV/79, EV/IV/141, EV/IV/4, EV/IV/235, EV/IV/369, EV/IV/460 en EV/IV/553 hebben betrekking op asielrecht, Joodse en politieke vluchtelingen; het gaat o.a. om vragen voor ondersteuning en uitleg van bevoegde ministers zoals Eugène Soudan en Joseph Pholien. Volgende nrs. bevatten briefwisseling (o.a. met Kautsky, Sokolow, de Union Sioniste, …) inzake het brede thema zionisme: EV/IV/298, EV/IV/306, EV/IV/388, EV/IV/3...

 2. Archief van het secretariaat.

  Dit bestand bevat het oudste archiefmateriaal gevormd door de school. Het is van grote waarde voor o.a. genealogisch en sociologisch onderzoek. Naast algemene stukken (periode 1928-1961, vooral 1928-1942) zoals nota’s, briefwisseling, brochures, stukken inzake de personeelsadministratie … maar ook een schoolkrant noteren we vooral belangrijke algemene reeksen. Het gaat om aanwezigheidslijsten van het personeel (ca. 1934-1982), aanwezigheidslijsten van leerlingen (1941-1964), registers met tellingen van leerlingen (1936-1960), individuele steekkaarten van leerlingen van de verschillende afde...

 3. Provinciale Kamer van Ambachten en Neringen van West-Vlaanderen.

  In dit bestand vinden we in doos 13, deel II, map 10 briefwisseling uit 1941 terug in verband met het aangeven van leden van de KAN die Joods zouden zijn.

 4. RWG Sint-Andries 1999.

  Dit bestand bevat, onder de nrs. 1509 - 1513, opsluitingsdossiers van vrouwelijke gevangenen die ter beschikking van de Duitse overheid werden gesteld, in de periode 1941-1944. Het gaat onder meer om een aantal Joodse vrouwen verdacht van ‘Rassenschande’. Verder noteren we o.a. het steekkaartensysteem onder de nummers 1455-1456 evenals de opsluitingsdossiers onder nrs. 1457-1474. Het gaat om geïnterneerden van het ‘interneringscentrum voor vreemde ongewenste vrouwen’ uit de periode 1940-1946, waaronder heel wat vrouwen van Joodse afkomst die in maart 1940 naar Frankrijk werden overgebracht....

 5. SI Sint-Andries 1992.

  We vinden in dit archiefbestand een aantal relevante dossiers terug. Nr. 30 is een dossier inzake de organisatie van de eredienst (waaronder ook de joodse) in de gevangenis voor de periode 1940-1967. Interessant zijn ook de dossiers over het “Interneringscentrum voor vreemdelingen”, zie nrs. 41 en 64. Het gaat o.a. om lijsten van en briefwisseling over vreemdelingen die na de Duitse aanval van mei 1940 naar Zuid-Frankrijk (o.a. Gurs) waren overgebracht.

 6. BNB-sector Ronse.

  Dit bestand bevat een aantal relevante stukken en dossiers. Zie vb. de brief inzake suggesties voor het opsporen van textielfabrikanten die stof hebben geproduceerd voor o.a. de ‘Jodensterren’ (nr. 71), de (reproductie van een) brief betreffende de Shoah in België en Polen (nr. 76), persknipsels over de herdenkingen van de bevrijding van de concentratie- en vernietigingskampen (nrs. 83 – 85) en ten slotte een dossier inzake de herdenking van de 50ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van de kampen, te Ronse op 6 en 7 mei 1995 (nr. 96). Onder nr. 3 vinden w...

 7. PK Gent 0000.

  Twee dossiers van ‘zonder gevolg geklasseerde zaken’ zijn hier van belang. Nr. 288 bevat een (sub)dossier over een klacht van de Joodse Gemeenschap van Gent inzake anti-Joodse pamfletten. In nr. 325 vinden we een dossier terug over een (negationistische) bijeenkomst van het Vlaams Verweer Oost-Vlaanderen (een van de Vlaamse Militanten Orde afgescheurde extreem-rechtse organisatie) over de Shoah. De dossiers beslaan de periode 1974-1976.

 8. PK Gent 2002 A.

  Dit bestand bevat een aanzienlijke reeks zgn. “politiek geladen” onderzoeksdossiers waarvan enkele relevant zijn voor deze gids. Zo bevat het dossier getiteld “Joden” (nr. 227; jaren 1945-1949) o.a. briefwisseling met informatie over Belgische Joodse organisaties (met kopies uit een adressenboekje), circulaires (o.a. over de doorreis van de Engelse Minister van Buitenlandse Zaken, waarbij de GPP gevraagd wordt inlichtingen in te winnen “in de extremische middens van Israëliten” [sic] in het geval ze aanslagen zouden beramen), een lijst van Gentse Joden die door de bezetter werden vervolgd, ...

 9. AR Gent 2004.

  We vinden in dit bestand onder nr. 44 stukken uit de periode 1940-1941 terug “betreffende de uitvoering van de verordening van 28 november 1940 houdende verbod voor Joden om openbare functies te vervullen”.

 10. Gemeente Kozen. Overdracht 2001.

  Onder nr. 260 vinden we het Jodenregister terug van de gemeente Kozen.

 11. Textielcentrale te Kortrijk.

  Dit kleine archiefbestand (dat wellicht ooit behoorde tot het archief van de Textielcentrale bewaard in het ARA-AGR) is van kapitaal belang voor het reconstrueren van de ‘Joodse aanwezigheid’ in de Belgische textielindustrie. Het bevat immers kleine in enveloppen verpakte dossiers (geordend op familienaam, of op naam van de onderneming) van ‘Joodse firma’s’ wiens stock werd opgekocht. De dossiers bevatten steevast een verzendingsnota met als bijlagen een vrij gedetailleerd overzicht van de stocks, een ‘verslag’ over de aard van de goederen en boekhoudkundige stukken (vb. rekeningen). In som...

 12. Amtsgericht Eupen.

  Onder nr. 257 vinden we een dossier terug in de reeks Abwesenheitspflegschaften (pleegzorg bij afwezigheid) met betrekking tot [A.L.M.], “Jude” uitgeweken naar Londen, voor de periode 1942-1944.

 13. Amtsgericht Malmedy.

  • Staatsarchiv Eupen
  • BE / SAE / 531-3-14
  • Dutch
  • 1940-1950
  • 1887 nrs. (57,8 s.m.).

  Dit bestand bevat een dossier uit 1940 met betrekking tot gerechtelijke procedures tussen één of meer “niet-Arische” partijen (nr. 713). Onder nr. 1425 vinden we een dossier over het kadaster in verband met [N.M.], met de verwijzing “Judenvermögen”.

 14. Stadt Eupen. Neuzeit.

  • Staatsarchiv Eupen
  • BE / SAE / 531-3-72b
  • Dutch
  • 1815-1997
  • 1647 nrs. (200,8 s.m.).

  In dit bestand vinden we een aantal voor deze gids interessante archiefbestanddelen terug. We noteren de dossiers die onder andere betrekking hebben op het herbenoemen, tijdens de periode 1940-1944, van straten en pleinen zoals de Judenstrae (zie de nrs. 328 en 330), en het dossier dat o.a. betrekking heeft op de verwijdering van de school (op verzoek van de Kreisleiter van de NSDAP) van de “halfjoden” [H.J.] en [T.J.] (nr. 314/126). Daarnaast vermelden we nog enkele stukken afkomstig van de dienst burgerlijke stand. Het gaat om dossiers met briefwisseling en verordeningen, betreffende de ...

 15. Individuele vreemdelingendossiers.

  De Dienst Bevolking bewaart in haar archief de individuele vreemdelingendossiers van de stad Gent. Het gaat om zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ dossiers, afhankelijk van de manier waarop ze geklasseerd en verpakt zijn. In het verleden werd reeds een selectie uitgevoerd op de dossiers; ze bevatten dan ook hoofdzakelijk algemene inlichtingsformulieren. Soms vinden we nog andere documenten en zelfs pasfoto’s terug. We merken op dat naast de individuele dossiers in dozen er nog losse inlichtingsformulieren van vreemdelingen in een 15-tal dozen (ca. 2 s.m.) worden bewaard in de ruimte waar hoofdzakelij...

 16. Fonds 1940-1945.

  Doos 1 (zonder titel) bevat een map “Notes biographiques FF. – liste des FF. Décédés” met daarin lijsten van tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden logebroeders. Ze bevatten beknopte biografische notities, en zijn verdeeld in categorieën waaronder een categorie “gedeporteerde Jood”. In de doos noteren we eveneens enkele originelen van de antisemitische en antimaçonnieke publicaties Le Rampart (organe officiel de l’Épuration, Ligue anti-maçonnique belge) en haar Nederlandstalige tegenhanger “Volkswacht – Actie ter vrijwaring van ons volksch en nationaal erfgoed. Verweer tegen Jodendom, Vri...

 17. Archief van de Tachkemoni-school.

  • Tachkemoni School
  • BE / Tachkemoni / Archief van de Tachkemoni school
  • Dutch
  • ca. 22 s.m. en 2 ladenkasten.

  De Tachkemonischool bewaart vandaag hoofdzakelijk nog recente statische en (semi-)dynamische archieven, die van bijzonder belang kunnen zijn voor o.a. genealogisch of sociologisch onderzoek. Vooreerst noteren we drie stamboeken (inschrijvingsregisters), respectievelijk voor de periode 1945-1960, 1961-1984 en 1984-1997. Het Guldenboek bevat handtekeningen en boodschappen (in het Hebreeuws, Engels, Frans, Nederlands) van bestuursleden, (oud-)studenten en prominente bezoekers sinds november 1944 tot heden. We vermelden eveneens nog publicaties zoals de reeks jaarboeken (vanaf 2000) en de versc...

 18. Frederiks, K.J.

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat correspondentie met Generalkommissar für Verwaltung und Justiz dr. F. Wimmer, circulaires, aantekeningen, telegrammen en verslagen betreffende onder meer de ambtenaren, de burgemeesters, de arbeidsinzet van overheidspersoneel, het Jodenvraagstuk, vorderingen en gijzelaars. Vele van de stukken, die de indruk wekken door Frederiks te zijn verzameld ter rechtvaardiging van zijn beleid gedurende de bezettingsjaren, zijn afschriften van de originele stukken en voor een deel reeds elders beschreven. Bijna alle afschriften waren bestemd voor chef v...

 19. Kabinet van het Departement van Binnenlandse Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

 20. Rijksbureau voor Diamant

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften