Archival Descriptions

Displaying items 1 to 15 of 15
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Archief Eemland
 1. Gemeentepolitie te Baarn

  Dossiers daterend van of handelend over de oorlogsperiode 1940-1945 zijn integraal bewaard. Het archief bevat mogelijk persoonsdossiers van leidinggevende en/of markante figuren en correspondentie betreffende individuele personeelsleden tijdens de oorlogsjaren (inventarisnummers 1-3 respectievelijk 118-119)

 2. Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis te Amersfoort, (1500) 1559-1990

  Het archief bevat stukken betreffende de stellingname van het bestuur van het ziekenhuis ten aanzien van mogelijk ingrijpen van de Duitse bezetter in de openbare gezondheidszorg en een brief aan de aartsbisschop van Utrecht met een verzoek om advies inzake het al dan niet ophangen van bordjes Verboden voor Joden,

 3. Jules Frank te Amersfoort

  Wellicht bevatten de inventarisnummers 16 (fragment dagboek en correspondentie), 41 (Joodse blaadjes), 43 (diverse stukken) gegevens met betrekking tot gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inventarisnummer 44 bevat het dagboek van Jules Frank.

 4. Gemeentebestuur Amersfoort

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente 1946-1974. Het archief bevat onder andere stukken over het herstellen van de in de oorlog opgelopen schade aan huizen, Onze Lieve Vrouwentoren en straten.

 5. Archief van de burgemeester of kabinetsarchief te Baarn

  De stukken die de burgemeester ontvangt als uitvloeisel van zijn functie Hoofd Openbare Orde en Veiligheid, worden vaak apart gearchiveerd van het archief van het gemeentebestuur. Dit wordt meestal het kabinetsarchief genoemd. Het grootste deel van dit archief omvat de periode 1930-1945. Nadruk ligt hierbij op de organisatie van de mobilisatie van de dienstplichtigen voor het leger en op de organisatie van de evacuatie van mensen en vee bij een oorlogsdreiging. Gedurende de Tweede Wereldoorlog ging het om de opvang van geëvacueerden van elders. De rubriek Openbare Orde en Veiligheid is dan ...

 6. Oorlogsdagboek van M.J.E. ten Berge-Grol te Soest

  Mevrouw M.J.E. ten Berge-Grol had joodse onderduikers in huis.

 7. Gemeentebestuur Baarn, 1814-1950

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van het gemeentebestuur van Baarn in de periode 1814-1950 In de rubriek Bevolking kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. In de inventaris zijn geen notulen van vergaderingen van respectievelijk de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders aangetroffen met betrekking tot de oorlogsjaren. Evenmin is er correspondentie aangetroffen. Wel zijn agenda"s van ingekomen en verzonden stukken aanwezig van de jaren 1939-1946 in de inventarisnummers 1262-1268.

 8. Nederlands-Israëlitische gemeente te Amersfoort, 1874-1991

  Mogelijk bevatten de inventarisnummers 1 tot en met 5 (correspondentie) informatie over de oorlogsjaren

 9. Stads- c.q. gemeentebestuur Amersfoort

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 4, paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen en bijbehorende stukken van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 5 paragraaf 5.2.2.1.1 bevinden zich stukken betreffende de benoemingen tot (waarnemend) burgemeester en wethouders gedurende de oorlogsjaren. Bevolkingsregistratie is onder 6.4.4. te vinden. Hierin is mogelijk informatie te vinden met betrekking tot de oorlogsjaren.

 10. Archief Beheerders van de gemeentelijke begraafplaatsen te Amersfoort

  Het archief bevat een aantal dossiers die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Zie de voor de Wegwijzer geselecteerde inventarisnummers.

 11. Archief Nederlands Volksherstel, afdeling Baarn, later Stichting Baarnsche Gemeenschap, 1945-1969

  De oprichtingsvergadering van Nederlands Volksherstel afdeling Baarn vond plaats op 10 mei 1945. Vanaf 18-02-1947 werden de werkzaamheden voortgezet onder de naam Stichting Baarnsche Gemeenschap. Volksherstel was een organisatie die zich bezighield met de maatschappelijke hulpverlening aan personen die oorlogsschade ondervonden. In inventarisnummer 1 bevindt zich correspondentie omtrent vermiste personen, inventarisnummer 4 bevat gegevens over gedeporteerde joden en in nummer 10 zijn persoonsgegevens van onderduikers aanwezig.

 12. Collectie Simon van Adelberg, 1922-1995

  Simon van Adelberg is geboren op 19 februari 1928 te Waalwijk en overleden op 10 oktober 2000 te Amsterdam. In dit archief bevinden zich ook stukken betreffende het boek "Joden van Amersfoort". Mogelijk is hier informatie te vinden met betrekking tot de oorlogsperiode in Amersfoort.

 13. Gemeente Renswoude

  Het archief bevat onder andere de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Renswoude. Inventarisnummers 8 en 23 bevatten de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk het College B&W uit 1940-1941 en vanaf 1945. In inventarisnummers 184 bevinden zich agenda's van ingekomen en verzonden stukken met betrekking tot de jaren 1943-1947. In hoofdstuk 2.2.2.07 (Financiën) bevinden zich financiële stukken (rekeningen, begrotingen) met betrekking tot de oorlogsjaren. Mogelijk is er ook relevante informatie aanwezig in de inventarisnummers 333, 716, 718 en 1255-...

 14. Gemeentebestuur Leusden

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Leusden 1930-1969. Inventarisnummers 828 en 843 bevatten notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk het College B&W met betrekking tot de oorlogsjaren. Wellicht is ook informatie met betrekking tot de oorlog aanwezig in inventarisnummers 823-824 (stukken betreffende de verkiezing en bezoldiging van raadsleden 1943-1947), in inventarisnummers 856-858 (burgemeestersdossiers 1931-1968) en in de inventarisnummers 865-881 (personeelsdossiers 1930-1969). Mogelijk is ook relevante informatie aanwez...

 15. Collectie van de stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

  Betreft correspondentie, afschriften van correspondentie en archivalia van oud-gevangenen van Kamp Amersfoort.