Archival Descriptions

Displaying items 1 to 13 of 13
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Algemeen Rijksarchief 2 - Depot Joseph Cuvelier / Archives Générales du Royaume 2 – Dépôt Joseph Cuvelier
 1. Handelsregister herinschrijvingen.

  Dit bestand bevat allerhande formulieren (soms met bijlagen) met daarin basisinformatie over handelsondernemingen (o.a. gegevens van de zaakvoerder, vestigingsplaats, aard van de activiteit, enzoverder). Het gaat zowel om schrappingen, modificaties, … als om herinschrijvingen van ondernemingen die reeds voor de Tweede Wereldoorlog in België actief waren. Heel wat ondernemingen moesten zich immers opnieuw laten inschrijven als gevolg van de brand in het Justitiepaleis te Brussel (1944), waarbij de vooroorlogse dossiers van het handelsregister vernietigd werden. Om die reden kan men in dit be...

 2. Dienst voor economische recuperatie.

  Het archief van de Dienst voor Economische Recuperatie en diens rechtsvoorganger, de Dienst voor Identificering en Vereffening, vormt een uiterst waardevol en rijk bestand voor de socio-economische geschiedenis van de bezetting en vooral van de naoorlogse periode. De DER was immers als enige bevoegd om de naoorlogse restitutiepolitiek en herstelbetalingen te coördineren. Wat het archief van de DER inhoudelijk nog interessanter maakt, is de "Gestalt switch" die de dienst in de jaren 1950 onderging: naarmate het belang van de recuperatie van schepen, koopwaar, industriële goederen en kunstwer...

 3. Emissiebank te Brussel. Activiteiten en liquidatie.

  Dit bestand (dat zeer relevant is voor de studie van de plundering van goederen en vermogens van Joden tijdens de oorlog) bevat grote series dossiers, briefwisseling en boekhoudkundige overzichtsstukken, die dateren van zowel tijdens als net na de Tweede Wereldoorlog en die betrekking hebben op de werking en de liquidatie van de Emissiebank. De ongeveer 31000 Dossiers Centralisés (met “C”-nummer) bevatten informatie over de liquidatie en het beheer van de rekeningen van bedrijven bij de Emissiebank en aanverwante banken. Sommige personen of bedrijven, wiens bezittingen of onderneming onder ...

 4. Dienst van het Sekwester (Tweede Wereldoorlog). Reeksen ‘Verdachten’ en ‘Vijanden’.

  Dit volumineuze bestand valt uiteen in twee grote reeksen, die meerdere duizenden individuele dossiers bevatten. De reeks “vijanden” (ennemis) bestaat uit een groot aantal dossiers betreffende natuurlijke of rechtspersonen met een ‘vijandelijke’ nationaliteit (Duits, Japans) wiens bezittingen automatisch (op basis van de besluitwetten van 23 augustus 1944 en 1 augustus 1945) onder sekwester werden geplaatst. De reeks “verdachten” (suspects) heeft betrekking op Belgische natuurlijke of rechtspersonen die verdacht werden van collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, en wiens bezittingen da...

 5. Handels- en Ambachtsregister. Overdracht 2007.

  Dit bestand valt uiteen in twee grote onderdelen. We noteren vooreerst de dossiers van het handelsregister. Deze dossiers zijn op hun beurt onderverdeeld in twee reeksen. Een eerste reeks wordt gevormd door de dossiers met de nummers 161841 tot 322097, geopend tussen 1944 en september 1964. Het gaat om formulieren zoals verklaringen van inschrijving, van wijziging, van overdracht, van stopzetting, … van de activiteiten van de handelsonderneming. De dossiers vanaf het nummer 322097 (geopend tussen oktober 1964 en 2003) worden vandaag nog bewaard door de Rechtbank van Koophandel; de toegangen...

 6. Verwaltung des Jüdischen Grundbesitzes.

  Dit bestand valt uiteen in twee reeksen, resp. de reeks van Verwalter Ernst Robert Müller (960 dossiers, in totaal 51 kisten), en die van Verwalter Rudolf Nicolay (721 dossiers, in totaal 29 kisten). Het gaat telkens om individuele dossiers inzake de aangifte en het beheer van onroerende goederen, grotendeels eigendom van Joodse particulieren. Slechts enkele gevallen hebben betrekking op ‘Joodse ondernemingen’ of Joodse organisaties (in casu de Communauté israélite de Bruxelles, het Œuvre Centrale israélite, de Refuge pour Vieillards Israélites en de Société israélite d’Assistance Antituber...

 7. Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft et du Groupe 12, y compris les archives du ‘Service Belgique’ de l’Office de Politique coloniale du NSDAP.

  Dit archiefbestand is cruciaal voor de studie van de financiële roofpolitiek van de bezetter en de ‘Arisierung’ van de Belgische economie. Het is eveneens van groot belang voor de reconstructie van de sociaaleconomische positie van de Joodse bevolking in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Het bestand valt uiteen in vier delen, die overeenkomen met de verschillende archiefvormers, zijnde het sekwester van de Brüsseler Treuhandgesellschaft, de BTG zelf, de Gruppe XII en het Kolonialpolitisches Amt. Vooral de eerste drie zijn voor deze gids relevant. In het archief van het sekwester van de ...

 8. Archives de « À l’Innovation ».

  Dit bestand bevat uitsluitend allerhande boekhoudkundige stukken (registers), uit de periode 1919-1976.

 9. Dienst voor Onderlinge Hulpverlening (OMA).

  Dit bestand is bijzonder interessant voor de onmiddellijke naoorlogse periode. Het bestaat uit twee onderdelen: een omvangrijke reeks hoofdzakelijk individuele dossiers van de Verzoeningsdienst / Service de Conciliation, en een gedeelte (ca. 30 s.m.) dat op moment van schrijven nog niet was geïnventariseerd. Vooral de reeks individuele dossiers is van belang. Ze is grotendeels alfabetisch geklasseerd op naam van de schuldeiser (persoon, onderneming of instelling) en heeft betrekking op claims voor schadevergoeding – bijvoorbeeld in verband met de opeising van voertuigen, gebouwen en andere ...

 10. Electrabel (eerste overdracht).

  In dit bestand vinden we stukken terug afkomstig uit heel wat archiefvormers (o.a. Electriciteitsmaatschappij der Schelde, Verenigde Energiebedrijven van het Scheldeland, Compagnie Électrique Anversoise, Elektrische Centralen voor Vlaanderen, Elektrische Centralen voor Vlaanderen en Brabant, …) die later opgeslorpt werden door Ebes en daarmee ook de voorlopers zijn van Electrabel. We noteren voornamelijk enkele dossiers met daarin briefwisseling en andere stukken inzake: het beheer van de maatschappijen tijdens de Duitse bezetting, anti-Joodse maatregelen en de aangifte van ‘Joodse’ bezitti...

 11. Archief van Bank Degroof.

  In dit archiefbestand bevindt zich persoonlijk archief van Franz Philippson, oprichter van de bank. Het gaat om materiaal in verband met het private leven van Philippson, en inzake zijn activiteiten en functies binnen de Joodse gemeenschap op lokaal (Brussel), nationaal en internationaal vlak. De documenten hebben onder meer betrekking op het statuut van de joodse begraafplaats in Brussel, liturgische muziek voor de eredienst, joods godsdienstonderwijs voor kinderen, verschillende liefdadigheidsorganisaties opgericht in Brussel, de affaire Dreyfus, de pogroms in het Russische rijk, de stich...

 12. Ministerie van Wederopbouw. Archief van het Bestuur voor Schade aan private goederen.

  De individuele dossiers oorlogsschade aan private goederen (ook kortweg “oorlogsschadedossiers” / “dossiers dommages de guerre” genoemd) zijn een bijzonder waardevolle bron voor historisch onderzoek. Het bestand valt uiteen in twee grote reeksen. De dossiers van de ‘centrale’ reeks zijn integraal bewaard. Wat de ‘provinciale’ reeks betreft, werden enkel dossiers met foto’s, kaarten, plattegronden of andere opvallende stukken overgehouden. Op moment van schrijven is de verhuisoperatie nog aan de gang. In het Algemeen Rijksarchief 2 – Depot Joseph Cuvelier bevinden zich momenteel van de centr...

 13. Archief van het parket van de procureur des Konings van Brussel.

  Dit bestand bevat verschillende reeksen dossiers van ‘zonder gevolg’ geklasseerde zaken – de zgn. geseponeerde dossiers of sepodossiers. Dit zijn zaken die om diverse redenen uiteindelijk niet uitmondden in strafvervolging. Hoewel ze variëren naar inhoud gaat het om een zeer rijke bron. De reeksen dossiers in dit bestand hebben betrekking op misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen (vb. diefstal en afpersing, bedrog, misbruik van vertrouwen, …) en personen (doodslag, schuldig verzuim, laster en eerroof, …). We noteren hierin tientallen dossiers die betrekking hebben op de Jodenvervolging ...