Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Колекція спогадiв та свiдчень колишнiх в'язнiв гетто й концтаборiв, остарбайтерів

  • Collection of memoirs and testimonies of the prisoners of ghettos and camps, Ostarbeiters

  The collection began to be created in 1997 as a complex of documents of oral history. It exists in form of paper, photo, audio and video documents. Approximately 500 interviews were conducted with former prisoners of Jewish ghettos and concentration camps. A separate block of documents - lists of former ghetto prisoners and labor camps, lists of burial places of the destruction of the Jewish population verified by the local government, photographs of victims, descriptions of monuments. There is a complex of documents on issues of popular art in Jewish ghettos and concentration camps (poetry...

 2. Уголовные дела нереабилитированных лиц

  дело на сотрудников и агентуру разведывательных и контрразведывательных органов нацистской Германии; дела на лиц, работавших в немецких оккупационных административных органах; дела на лиц, проходивших службу в немецких охранительных органах (жандармерия, полиция, комендатура и другие); дела на лиц, проходивших службу в армейских частях нацистской Германии и ее союзников, в национальных легионах; дела на лиц, осужденных за измену Родины, шпионаж, диверсии, вредительство, саботаж, террористические акты, преступления против человечества и человечности, карательные акции в отношении мирного нас...

 3. Підпільні організації, партизанські загони періоду Великої Вітчизняної війни на Вінниччині (1941–1944 рр.)

  • Underground organizations, partisan units of the period of Great Patriotic War

  The participation of Jews in the anti-Nazi underground was reflected in various categories of documents, starting with the list of Communists left in the rear of the enemy by the party organs, the NKVD organs of the Ukrainian SSR, and the state security organs of the UkrSSR to establish underground activities. According to these documents, out of the 150 people left in the region, 12 were Jews [inventory 1, file 42, pp. 3-21]. The same can be seen also in the list of persons left by the local security authorities in Vinnytsia region in the enemy rear with the tasks of individual sabotage an...

 4. 3 відділ УДБ НКВС УРСР – 2 управління НКДБ- КДБ УРСР

  • 3 Department of DIrectorate of State Security of NKVD UkrSSR -- 2 Directorate of NKGB-KGB UkrSSR

  The following documentary material is related to the history of Jews and the Holocaust: Materials on the search of the traitors of Motherland, agents of the Nazi intelligence, police and security bodies, as well as other individuals who actively collaborated with Nazi Germany during the Second World War (fond 1, op. 1, pp. 12-28, 108-246, 260-280). Materials on the search of individuals who served in the unit of Einsatzgruppe D detachment created by the occupants - the so-called "SD Caucasian company" and "SS battalion 32", and actively participated in police operations on the territory of ...

 5. Самгородоцька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Самгородок

  • Samhorodok district administration
  • Samhorodotska raionna uprava

  Inventory 1, file 2. Statement of the Commission of Samhorodok district administration from June 9-10, 1942 about evaluation of the property confiscated from the Jews and transfer it to stock. Inventory of the property is included.

 6. Вінницька обласна комісія сприяння роботі Надзвичайної державній комісїї по встановленню і розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників

  • Vinnytsa regional Commission for assisting to the work of the Extraordinary State Commission on Investigation of the German-Fascist Crimes

  Inventory 1 contains resolutions of the SNK of the USSR, of the Ukrainian SSR, and instructions on the activities of the Commission (hereafter ChGK). It also includes decisions and instructions from local authorities; instructional materials by ChGK USSR and that of the USSR; summaries of records, registers, acts, lists of crimes and damage caused by the German-Romanian occupants and their accomplices to citizens, organizations, enterprises, and collective farms; reports, notes on the work of regional, district, city committees of the ChGK sent to the republican ChGK and Moscow’s ChGK. Inve...

 7. Ямпільська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Ямпіль

  Накази та розпорядження губернатора Трансністрії; накази, рішення, об'яви повітової та районної управ; накази повітового та районного шкільного відділу; протокол засідання комісії з питань реквізиції коней; проект бюджету претури на 1942-1943 рр.; акти прийому робіт, закупівлі товарів; акти-відомості обліку земельних ділянок та населення по селах району; книги обліку надходження на склади райуправи продуктів, реквізованих в населення та сільських господарствах; списки працівників німецьких установ, платників податків; листування з губернаторством та командуванням І Руминського етапного сект...

 8. Secretariaat van koningin Elisabeth.

  Relevant in het omvangrijke archief van het secretariaat van koningin Elisabeth is vooreerst de reeks briefwisseling (en andere stukken) betreffende “démarches de la reine en faveur d’Israélites” tijdens de bezetting – zie de nrs. 63 tot en met 84. Het gaat hier om briefwisseling met Joden (1942-1949), geklasseerd op familienaam, en om andere stukken zoals lijsten van vreemdelingen waarvoor uiteindelijk niets kon worden gedaan (nr. 84). We vinden ook briefwisseling terug met de Vereniging der Joden in België (nr. 64). Ook in de algemene briefwisseling is ongetwijfeld correspondentie terug t...

 9. Algemene Documentatie – algemeen.

  In deze algemene fiche van het bestand “Algemene Documentatie – Documentation Générale” sommen we relevante archiefstukken op die om verschillende redenen niet in een aparte fiche zijn opgenomen. R.184/tr.109.359/2 beslaat 9 ordners (1940-1944) en bevat fiches van Belgen (wellicht ook uit Polen afkomstige Joden) die voor de Organisation Todt moesten werken en verzekerd werden door de ziekenkas van OT West te Saarbrücken en Saarbrücken-Campagne. R.497/tr.31.259 (1944) bevat het register van aanklachten tegen het Devisenschutzkommando. In r.184/tr.87.542/89 (1940-1944) vinden we documenten op...

 10. Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft et du Groupe 12, y compris les archives du ‘Service Belgique’ de l’Office de Politique coloniale du NSDAP.

  Dit archiefbestand is cruciaal voor de studie van de financiële roofpolitiek van de bezetter en de ‘Arisierung’ van de Belgische economie. Het is eveneens van groot belang voor de reconstructie van de sociaaleconomische positie van de Joodse bevolking in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Het bestand valt uiteen in vier delen, die overeenkomen met de verschillende archiefvormers, zijnde het sekwester van de Brüsseler Treuhandgesellschaft, de BTG zelf, de Gruppe XII en het Kolonialpolitisches Amt. Vooral de eerste drie zijn voor deze gids relevant. In het archief van het sekwester van de ...

 11. Algemene Documentatie - Comité de Défense des Juifs (1942?-1944)/Aide aux Israélites Victimes de la Guerre (1944-1961)/Service Social Juif (1961-…).

  Dit bestand bestaat uit gemengd archief van de JVC-CDJ/AIVG/SSJ en de DGOS/DGVG. De map “Bijoux: documentation A.I.V.G.” (Nefors nr. 3743)(1949) bevat correspondentie (met o.a. adressenlijsten) tussen de AIVG, ORE/DER en de DGOS/DGVG in verband met teruggevonden juwelen. In r.123/tr.60.000 – 175.999 (1941-1962) noteren we o.a. de correspondentie van de AIVG met de Dienst Oorlogsslachtoffers, vertalingen van brieven van de Dienststelle Westen van Rosenberg, lijsten van Joden die gewerkt hebben voor de OT in Frankrijk, … Ook in r.123/tr.1 – 59.999 (1945-1950) vinden we briefwisseling tussen d...

 12. Antwerps Joods Historisch Archief - Archief van Sylvain Brachfeld.

  Het ‘Antwerps Joods Historisch Archief – Archief van Sylvain Brachfeld’ is een uitzonderlijk diverse verzameling archief en documentatie. We noteren vooreerst het archiefmateriaal dat betrekking heeft op het privéleven van Sylvain Brachfeld en zijn familie. Het gaat o.a. om een omvangrijke reeks dossiers met briefwisseling en allerhande persoonlijke documenten (rijbewijzen, lidkaarten enz). Ten tweede vinden we onder de rubrieken “Antwerps Joods verleden” en “Belgisch Joods verleden” dossiers en losse stukken terug over de meest uiteenlopende onderwerpen betreffende het Jodendom en de Joods...

 13. Fonds Émile Vandervelde.

  Het archief van Vandervelde bevat heel wat voor deze gids relevant materiaal. Vooreerst vermelden we de correspondentie, in de inventaris (vol. 4) beschreven op stukniveau. Nrs. EV/IV/79, EV/IV/141, EV/IV/4, EV/IV/235, EV/IV/369, EV/IV/460 en EV/IV/553 hebben betrekking op asielrecht, Joodse en politieke vluchtelingen; het gaat o.a. om vragen voor ondersteuning en uitleg van bevoegde ministers zoals Eugène Soudan en Joseph Pholien. Volgende nrs. bevatten briefwisseling (o.a. met Kautsky, Sokolow, de Union Sioniste, …) inzake het brede thema zionisme: EV/IV/298, EV/IV/306, EV/IV/388, EV/IV/3...

 14. Algemene Documentatie – overheid: de BO en zijn voorlopers – centrale diensten te Brussel.

  Hieronder worden de (deel)bestanden van de “Algemene Documentatie”, besproken in het tweede deel (“De Naoorlog”) van de inventaris van Nefors onder titel “Overheid: de B[estuursafdeling] O[orlogsslachtoffers] en zijn voorlopers”, ondertitel “Centrale Diensten te Brussel” gegroepeerd. De onderverdeling gebeurt per archiefvormer/rubriek. Algemeen: Ordner “Liste des rapatriés France et Malines” (Nefors nr. 1759) bevat registers van gerepatrieerde Joden die uit Frankrijk of Mechelen waren gedeporteerd; de lias “listes des rapatriés convois de Malines” (Nefors nr. 1761) handelt over gerepatrieer...

 15. PK Antwerpen 2001 C.

  Het bestand PK Antwerpen 2001 C is ongelofelijk rijk en bijzonder relevant voor deze gids. De reeks “Onderzoeksdossiers ‘Documentatie P’ en ‘Documentatie B’” telt meer dan 4000 dossiers over de meest uiteenlopende thema’s zoals communisme, socialisme, fascisme, Vlaams-nationalisme, extreemrechts, stakingen, de Tweede Wereldoorlog, repressie, spionage, sociale bewegingen, allerhande sociale en culturele organisaties, migratie en niet-Belgische bevolkingsgroepen in Antwerpen, … Het is een ware goudmijn voor historisch onderzoek. Deze dossiers bevatten doorgaans briefwisseling, allerhande (vaa...

 16. Commission de contrôle politique.

  Dit archiefbestand bevat de reeks dossiers opgesteld door de politieke controlecommissie van de KPB (Commission de contrôle politique). Het gaat onder andere om meer dan 5000 individuele dossiers van militanten. Ze bevatten doorgaans briefwisseling, verslagen en nota’s over de politieke houding en activiteiten van de militanten. We noteren heel wat dossiers van gekende (al dan niet voormalige) communisten van Joodse afkomst zoals Hertz Jospa (nr. 2413), Leopold Flam (nr. 5767), Pinkus Broder (nr. 0416), Henri Buch (nr. 407), Edith Buch (nr. 0355), David Susskind (nr. 2069), … We vermelden d...

 17. Gemeentearchief Kalmthout.

  In dit archiefbestand vinden we enkele stukken die betrekking hebben op het verleden van de Joodse gemeenschap te Heide-Kalmthout. De reeks bouwdossiers is geordend op jaar maar kan eveneens aangevraagd worden op naam van de persoon die de aanvraag ingediend heeft. We noteren o.a. de bouwdossiers van de synagoge (ontworpen door Jan Frans Beirens en gebouwd in 1928) en de yeshiva (ontworpen door Ratzendorfer, maar nooit voltooid). Ze bevatten naast briefwisseling in verband met de aanvraag ook de blauwdrukken van beide gebouwen. De correspondentie van de gemeente (o.a. burgemeesters en schep...

 18. Fonds Jeanne-Émile Vandervelde.

  Dit bestand, dat nog niet volledig ontsloten is, bevat interessant materiaal inzake de vluchtelingen uit het Derde Rijk. Zo noteren we een dossier over de affaire van het terug over de grens zetten van Duitse Joodse vluchtelingen (1938), met daarin o.a. krantenknipsels, een verslag over de refoulements, een nota van het Comité d’aide et d’assistance aux Victimes de l’Antisémitisme en Allemagne inzake de opvang van Joodse vluchtelingen in Merksplas, … Daarnaast bevat het bestand ook correspondentie met vluchtelingen (ca. 1936-1939) en de Openbare Veiligheid (ca. 1935-1938) in verband met hun...

 19. Fonds Jean Terfve.

  We noteren vooreerst enkele dossiers inzake conferenties over internationale politiek, vrede en vreedzame co-existentie. Nr. 52/04 bevat notities van Terfve inzake “Groupe sioniste: conférence débat” (1957). Nr. 73/07 bevat notities van de tussenkomst van Terfve, briefwisseling en flyers betreffende het debat Conditions et perspectives de paix au Moyen-Orient georganiseerd door la Tribune Libre Universitaire en de Union des Étudiants Juifs de Belgique (1968). Onder nr. 73/08 vinden we eveneens nota’s van de tussenkomst van Terfve, inzake de conferentie La gauche belge face au problème de la...

 20. Fonds 1940-1945.

  Doos 1 (zonder titel) bevat een map “Notes biographiques FF. – liste des FF. Décédés” met daarin lijsten van tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden logebroeders. Ze bevatten beknopte biografische notities, en zijn verdeeld in categorieën waaronder een categorie “gedeporteerde Jood”. In de doos noteren we eveneens enkele originelen van de antisemitische en antimaçonnieke publicaties Le Rampart (organe officiel de l’Épuration, Ligue anti-maçonnique belge) en haar Nederlandstalige tegenhanger “Volkswacht – Actie ter vrijwaring van ons volksch en nationaal erfgoed. Verweer tegen Jodendom, Vri...