Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Archief Dienst Openbare Werken Breda 1940-1949

  • Stadsarchief Breda
  • ARCH0213.3
  • Dutch
  • 1940-1949
  • 12 meter; 2287 inventarisnummers

  Toen in 1940 de oorlog met Duitsland uitbrak werd een aantal activiteiten van de dienst sterk verminderd terwijl sommige activiteiten zelfs helemaal stil kwamen te liggen. Reden hiervan was de toenemende schaarste van bouwmaterialen, alsmede het tekort aan personeel. Men beperkte zich tijdens deze periode voornamelijk tot het uitvoeren van de meest noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Ook werd de dienst tijdens deze periode belast met een aantal bijzondere taken, waarbij de directeur van de dienst tevens werd aangewezen als hoofd van de Luchtbeschermingsdienst. Hiertoe behoorden taken zoals ...

 2. Gemeentepolitie Breda (1927) 1937 - 1974 (1978)

  • Stadsarchief Breda
  • ARC0043/TOEG0043.2
  • Dutch
  • 1937-1974
  • 46 meter; 1138 inventarisnummers

  Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren maandrapporten, week- en dagverslagen (o.a. aan de Sicherheitspolizei), correspondentie, stukken betreffende inlichtingen aan en verhouding tot Duitse instellingen, dienstmededelingen, stukken betreffende personeelsaangelegenheden, dag- en nachtrapporten, processen-verbaal en diverse andere stukken.

 3. Collectie A. Hallema, (1679) 1918-1972

  Anne Hallema werd op 8 september 1893 geboren in het Friese dorp Tsjom. Reeds op 23-jarige leeftijd moet Hallema met zijn historische nasporingen en studies zijn begonnen, eerst met name inzake Friese onderwerpen. Na zijn verhuizing naar Ginneken/Breda ging zijn historische interesse naast Friese en algemeen Nederlandse ook uit naar (West-)Brabantse onderwerpen. Tot 1968 publiceerde hij 31 boeken, en schreef honderden artikelen in tijdschriften en dagbladen over o.a. kerkgeschiedenis, typografie, Oranjevorsten, het gevangenisen ziekenhuiswezen, de politie.

 4. Archief van de gemeente-secretarie over de periode 1926-1944

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 5. Archief van de gemeente (Prinsen)beek, 1942-1962

  In 1942 ontstond de gemeente Beek uit een gedeelte van de gmeente Princenhage. Vanaf 1951 heette de gemeente Prinsenbeek, in 1997 is de gemeente opgegaan in Breda. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 3.4.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 6. Gemeentebestuur Nieuw-Ginneken (1900) 1942 - 1969 (1993)

  • Stadsarchief Breda
  • ARC0006.1
  • Dutch
  • 1942-1969
  • 24,5 meter; 1034 inventarisnummers

  Nieuw-Ginneken is in 1942 ontstaan uit een gedeelte van de gemeente Ginneken en Bavel. De Tweede Wereldoorlog was voor de gemeente ook een donkere tijd. Het verenigingsleven lag grotendeels stil. Vervelende zaken voor Nieuw-Ginneken waren bijvoorbeeld de paardenvorderingen, inlevering van radiotoestellen, koper, dekens, het weghalen van (kerk) klokken, inkwartiering van Duitse soldaten en legering van Duitse soldaten in openbare gebouwen en patronaatszalen. Op 28 en 29 oktober 1944 werden Bavel, UIvenhout, Galder en Ginneken-dorp bevrijd. Het archief bevat de neerslag van de taken en activi...

 7. Archief van de gemeente Achtkarspelen

  Vooralsnog bestaat er van het archief slechts een inventaris op basis van rubrieknummers; zonder inventarisnummers. Begin 2010 wordt een volledige digitale versie van de inventaris van het gemeentearchief over de periode 1919-1983 verwacht.

 8. Archief gevormd onder het beheer van de secretaris van de gemeente Tytsjerksteradiel (1884) 1915 - 1948 (1974)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 4-49 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 556-617 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 651-734 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 9. Archief van de gemeente Coevorden. 1923-1997

  Het archief van de gemeente is beperkt openbaar omdat het archief nog niet officieel is overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 10. Archief Schaapweipolder

 11. Archief Polder Berkel

 12. Archief Hoogheemraadschap van Delfland (Registratuur-archief Delfland (RAD))

  Inventarisnummers 12946-12976 bevatten persoonsdossiers van personeel. Wellicht bevindt zich hieronder informatie die verband houdt met de Tweede Wereldoorlog.

 13. Archief Hoekpolder

 14. Archief Deventer Joden

  Het archief is samengesteld door vrijwilligers van het Etty Hillesum Centrum en bestaat uit 3 delen: 1. Algemene thema's gericht op de Deventer Joodse Gemeenschap, zoals de synagoge, de joodse school, de begraafplaats, joodse verenigingen, de Deventer Vereniging tot vakopleiding van Palestinapioniers, Joodse vluchtelingen voor de oorlog, de Tweede Wereldoorlog (anti-joodse maatregelen, onderduiken, verzet) en herdenkingsmonumenten. 2. Beschrijving van alle joodse families in Deventer vanaf ca. 1850 tot heden, met de nadruk op de gemeenschap voor de oorlog. Met verwijzing naar gezinshoofdnam...

 15. Nederlands-Israëlitische Gemeente (Joodse Gemeente) Deventer

  Het archief bevat o.a. correspondentie, notulen, stukken van de afdeling Deventer Joodse Raad voor Amsterdam (met onder andere transportlijsten), stukken van de Joodse Coördinatie Commissie.

 16. St. Elisabeths Gasthuis / Psychiatrische inrichting "Brinkgreven"

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 17. Gemeentebestuur van Deventer 1930-1950

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-102 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 471-570 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Voor stukken betreffende de bevolkingsregistratie zie het archief van de Burgerlijke stand Deventer, 1811-1953, toegangsnummer 724. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 18. Politie gemeente Deventer

  Het archief bevat voornamelijk dag- en nachtrapporten en correspondentie.

 19. Verzameling documenten betreffende Tweede Wereldoorlog

  betreft verzameling oorlogsdagboeken, memoires, kranten(knipsles), bonnen e.d.