Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. IC VR Merksplas 2000.

  Dit bestand bevat voornamelijk stukken die betrekking hebben op het verblijf van het bestuur van het interneringcentrum voor vreemdelingen in Angoulême. Het gaat om ingekomen en uitgaande briefwisseling (nr. 2), dienstbevelen (nr. 3), een dagboek (nr. 4) en een reglement (nr. 5). Nrs. 7 – 10 bevatten de opsluitingsdossiers. De stukken beslaan de periode 1940-1946. Gezien de vluchtelingenproblematiek van eind jaren ’30, bevat het bestand hoogstwaarschijnlijk ook informatie met betrekking tot Joodse gevangenen.

 2. Archief van de Dienst voor Emigratie.

  Het bestand van de Dienst voor Emigratie bevat een aantal nummers die betrekking hebben op de emigratie van Joden, zoals de emigratie van Poolse en Russische Joden naar Amerika in de jaren 1920, en Joodse vluchtelingen in de jaren 1930. Nr. 35 bevat briefwisseling met het Antwerpse Komiteit voor Joodsche Vluchtelingen, uit de periode 1939-1940. Verder is ook nog een dossier bewaard inzake overtredingen op de wet en het reglement van het vervoer van emigranten, dat betrekking heeft op de Centrale de Bienfaisance Juive (1946) (nr. 123), en een dossier in verband met het verlenen van een visum...

 3. PK Mechelen 0000.

  Dit bestand bevat vooreerst een aantal affiches uit de periode 1941-1942, uitgaande van de Duitse militaire overheid en het Antwerpse provinciebestuur, inzake het gebruik van de tram en het bezoek aan cinema’s, schouwburgen en andere openbare gelegenheden door Joden (nr. 726), over het onderduiken van Joodse families (nr. 756) en inzake de melding van veilingen van waardevolle roerende voorwerpen (vb. meubels, kunst) aan de Feldkommandantur (nr. 753). Daarnaast zijn er ook nog een aantal relevante documentatiedossiers, o.a. “betreffende verschillende maatregelen genomen tegen Joden (1940-19...

 4. EA Antwerpen A 2000.

  Dit bestand bevat o.a. een dossier (nr. 152) betreffende de verordening van 25 november 1940 van de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, inzake uitoefenen van ambten bij de rechterlijke macht door Joden.

 5. PK Antwerpen 2002 A.

  In dit bestand noteren we de dossiers inzake ‘gerechtelijke verklaring van overlijden’ van vermiste personen (nrs. 7 - 57). Deze dossiers beslaan de periode 1944-1978. De reeks bevat onder meer nogal wat dossiers in verband met gedeporteerde Joden waarvan sindsdien niets meer vernomen werd en waarvoor uiteindelijk een verklaring van overlijden werd opgesteld. De dossiers bevatten doorgaans briefwisseling met allerhande staatsinstellingen (vb. Ministerie van Wederopbouw), met politiediensten, verzetsgroepen, rechtbanken en allerlei organisaties (zoals de URO). We vinden ook processen-verbaal...

 6. PK Antwerpen 2003 B.

  Het meest relevant (en gekend) zijn de nrs. 161 – 162, (wellicht een kopie van) het zgn. “Jodenregister” van Antwerpen. Het betreft een lijst van ca. 11250 mensen ingeschreven in dit register, die de naam, voornaam, het beroep, verblijfsadres, de geboorteplaats en geboortedatum bevat. Daarnaast bevat het bestand ook de rollen van de zgn. “Duitse afdeling” van de gevangenis van Antwerpen (nrs. 256-259; periode 1941-1944); het gaat o.a. om personen die in hechtenis werden genomen door diensten als de Geheime Feldpolizei, de Sicherheitspolizei, … Er is eveneens een zeer interessante reeks onde...

 7. PK Antwerpen 2001 C.

  Het bestand PK Antwerpen 2001 C is ongelofelijk rijk en bijzonder relevant voor deze gids. De reeks “Onderzoeksdossiers ‘Documentatie P’ en ‘Documentatie B’” telt meer dan 4000 dossiers over de meest uiteenlopende thema’s zoals communisme, socialisme, fascisme, Vlaams-nationalisme, extreemrechts, stakingen, de Tweede Wereldoorlog, repressie, spionage, sociale bewegingen, allerhande sociale en culturele organisaties, migratie en niet-Belgische bevolkingsgroepen in Antwerpen, … Het is een ware goudmijn voor historisch onderzoek. Deze dossiers bevatten doorgaans briefwisseling, allerhande (vaa...

 8. PK Antwerpen 2002 D.

  De belangrijkste stukken in dit bestand zijn de zgn. “Fiches ‘Joden’”. Het gaat in totaal om 12 nummers (nrs. 96 – 107), die evenveel archiefdozen beslaan, en die verband houden met opgelopen oorlogsschade door (Antwerpse) Joden. De fiches, alfabetisch op naam geordend, bevatten de naam, voornaam, geboortedatum en –plaats evenals het nummer van de corresponderende bundel. De nrs. 92 – 95 vormen een toegang op deze reeks. Daarnaast zijn er nog een aantal relevante stukken die door het parket werden bijgehouden als documentatie - cfr. nr. 45 (circulaires inzake de kennisgeving van de vervolgi...

 9. PK Antwerpen 2002 E.

  Interessant zijn hier verschillende dossiers uit de reeks documentatiedossiers “Farde Spéciale reeks A” (1868-1998) en “Farde Spéciale reeks B”(1972-1990). We vermelden hierbij expliciet nr. 614 (“105A. Communisten en Joden, 1933-1934”), nr. 1036 (1928-1935; met o.a. dossiers inzake illegale Joodse vreemdelingen) en nr. 1053 (1942-1966; met o.a. dossiers over ontvoerde Joden). Mogelijks zijn ook de meer algemene dossiers (vb. inzake “vreemdelingen”) interessant. Ten slotte wijzen we nog op het dossier onder nr. 1235, dat verband heeft met het op non-actief zetten van Joodse ambtenaren (1940...

 10. PK Antwerpen B.

  Dit bestand bevat omvangrijke reeksen dossiers van zonder gevolg geklasseerde zaken. We vermelden in het bijzonder het nr. 623 uit de reeks zonder gevolg geklasseerde zaken inzake gemeenrecht, dat betrekking heeft op “diefstallen die plaatsvonden tijdens de ontruiming van Joodse huizen” (1944); dit dossier bevat o.a. waardepapieren.

 11. Eerste Minister en Minister van Justitie Joseph Pholien.

  De voor deze gids belangrijkste stukken in dit bestand hebben betrekking op de ambtstermijn van Pholien als minister van Justitie. Het gaat om dossiers, briefwisseling en andere documenten omtrent de vreemdelingen- en vluchtelingenproblematiek – zoals de instroom van Joodse vluchtelingen uit het Duitse Rijk, de ‘Joodse kwestie’, uitwijzingen, uitlevering van vluchtelingen aan Duitsland, de oprichting van een vluchtelingencentrum in Merksplas, … – te vinden onder nrs. 945 - 954. Deze documenten beslaan de periode 1925-1939. Daarnaast vermelden we twee dossiers inzake racisme en antisemitisme...

 12. Fotoalbums van Prins Karel, Graaf van Vlaanderen.

  In dit bestand vinden we een ongedateerd album met foto’s van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, geschonken aan Prins Karel. Het gaat om een kleine twintigtal foto’s, meestal één per pagina, vooral daterend van na de bevrijding van het kamp door het Rode Leger. De foto’s beelden vooral de gebouwen (crematoria, omheiningen, toegangspoort, station, …) af, al zijn er ook foto’s van o.a. de stapels schoenen, brillen, menselijk haar, … evenals van werkende gevangenen en de selectieprocedure. De bijschriften zijn in het Frans.

 13. Grootmaarschalk van het Hof. Regering van Leopold III.

  Het dossier nr. 316 bevat 96 subdossiertjes inzake overlijdens van Belgische personaliteiten (1934-1940). We noteren subdossiers over herdenkingsvieringen voor o.a. Maurice Philippson (nr. 69). Het gaat doorgaans om briefwisseling, uitnodigingen, overlijdensberichten, … Onder nr. 747 vinden we briefwisseling inzake “diverse aanvragen voor tussenkomsten” (1940-1945). Daarin bevinden zich o.a. stukken over de situatie van mevr. Errera.

 14. Kabinet van koning Leopold III. Algemeen gedeelte.

  Het archief van het kabinet van Leopold III bevat dossiers in verband met (vragen om) de tussenkomst van de Koning ten gunste van Joden – zie nr. 172, nr. 231 en 274 (beiden afkomstig uit het archief van graaf d’Aspremont-Lynden, attaché bij het kabinet van de Koning). Daarnaast onderscheiden we correspondentie met burgers die aan de Koning een interventie vragen wegens hun arrestatie of opsluiting door de bezetter; ongetwijfeld zitten ook hier een aantal Joodse personen tussen. Ten slotte vermelden we nog de stukken betreffende de intergouvernementele conferentie over de (vnl. Joodse) vluc...

 15. Militair Huis van de Koning. Regering van koning Leopold III.

  Onder nr. 118 vinden we in dit bestand briefwisseling terug inzake verzoeken, gericht aan de Koning, om stappen te ondernemen ten behoeve van Joden tijdens de bezetting. Het gaat zowel om algemene briefwisseling (1942) als om stukken die betrekking hebben op (achttien) individuele personen (1940-1943). Ten slotte vermelden we nog nr. 98, dat onder andere betrekking heeft op de Fraternelle d’Anciens Combattants et Invalides Juifs (1938-1941).

 16. Privé-secretariaten van koning Albert I en van koningin Elisabeth.

  De omvangrijke reeks briefwisseling van koning Albert en vooral van koningin Elisabeth is voor deze gids interessant. Het gaat om relevante correspondentie met zowel Belgen als mensen uit het buitenland – zie (onder andere) de nrs. 267 en 647 (L. Bernheim); 671 (Moshé Kol, van de Youth Aliyah); 681 (de familie Errera); 683 (o.a. Justin Godart, erevoorzitter van het Comité mondial pour l’Érection du tombeau du martyr juif inconnu en Nico Gunzburg); 695 (de Rothschild Lambert); 609, 619, 680, 692 (Albert Einstein); …

 17. Secretariaat van koningin Elisabeth.

  Relevant in het omvangrijke archief van het secretariaat van koningin Elisabeth is vooreerst de reeks briefwisseling (en andere stukken) betreffende “démarches de la reine en faveur d’Israélites” tijdens de bezetting – zie de nrs. 63 tot en met 84. Het gaat hier om briefwisseling met Joden (1942-1949), geklasseerd op familienaam, en om andere stukken zoals lijsten van vreemdelingen waarvoor uiteindelijk niets kon worden gedaan (nr. 84). We vinden ook briefwisseling terug met de Vereniging der Joden in België (nr. 64). Ook in de algemene briefwisseling is ongetwijfeld correspondentie terug t...

 18. Secretariaat van koning Leopold III. Jacques Pirenne.

  In het archief van secretaris Jacques Pirenne vinden we onder nr. 48 nota’s inzake de tussenkomst van Leopold III ten voordele van Joden tijdens de oorlogsperiode – met onder andere een lijst van mensen die hierdoor geholpen zouden geweest zijn.

 19. Secretariaat van koning Leopold III. Robert Capelle.

  In dit bestand is onder nr. XIE een dossier bewaard inzake tussenkomsten van koning Leopold III bij de bezetter ten gunste van gearresteerde personen. Daarnaast signaleren we de nrs. IIe/1/a-c (nota’s over onder andere de behandeling van de Joodse bevolking in nazi-Duitsland) en IIe/1/b (brief van Chaim Weizmann met de nota “les Juifs en Allemagne au début de l’année 1939”), die de periode 1938-1940 beslaan.

 20. Bestand audioregistratie van getuigenissen van overlevenden van de kampen.

  • Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting
  • BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestand audioregistratie van getuigenissen van overlevenden van de kampen
  • Dutch
  • ca. 66 opnames (meer dan 150 uur).

  Dit bestand bevat op moment van schrijven 66 getuigenissen, opgenomen op audiocassettes, van personen die de concentratie- en/of vernietigingskampen hebben overleefd. Het gaat in totaal om meer dan 150 uur aan opnames. De vermelde namen, organisaties en plaatsaanduidingen werden opgenomen in het repertorium van de Stichting Auschwitz.